clanak False

Novosti

24.12.2019.
K.o. Čučerje - OBAVIJEST o započinjanju postupka izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige

Temeljem čl. 54. st. 5 Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/2018) i čl. 16. Pravilnika o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/2018), Grad Zagreb, Gradski ured za katastar i geodetske poslove i Općinski građanski sud u Zagrebu donose
 
OBAVIJEST
 

Obaviještavaju se nositelji prava na nekretninama i zainteresirane stranke koje u vlasništvu imaju nekretnine na području:

Katastarska općina: Čučerje

Jedinica lokalne samouprave: Grad Zagreb

Naselje: Zagreb

o započinjanju postupka izlaganja na javni uvid katastarskih podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istodobnim osnivanjem zemljišne knjige.

Datum početka izlaganja: 02.01.2020.

Mjesto izlaganja: Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel, Sky Office, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Radno vrijeme sa (pozvanim) strankama: od ponedjeljka do petka od 9 – 14h

Izlaganje podataka će se raditi po zonama, a započinje sa zonama 1., 2., 7. i 8. kako je prikazano na kartografskom prikazu koji je sastavni dio obavijesti.

Po pozivu, na izlaganje je potrebno donijeti izvornike ili ovjerene preslike isprava koje se odnose na neupisana prava (pravo vlasništva, založno pravo, ostala stvarna prava, pravo nazadkupa, prvokupa, najma, zakupa, koncesije, te zabilježbe, npr. ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, rješenje o nasljeđivanju, rješenja i presude sudova, izvaci iz matice rođenih i sl.). Na raspravu je potrebno donijeti i izvornike isprava iz kojih je vidljivo da je evidentiranje zgrada u budućem katastarskom operatu katastra nekretnina i zemljišnoj knjizi zasnovano na propisima o prostornom uređenju ili drugim posebnim propisima.