clanak False

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

16.04.2024.
Pravo na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 56/22, 40/24) imaju:
- korisnici obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
- djeca koja imaju priznat status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja ili člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez obzira jesu li korisnici  obiteljske invalidnine odnosno novčane naknade obiteljske invalidnine
- korisnici osobne invalidnine
- bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
- bračni ili izvanbračni drug umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana
- roditelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga
- roditelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovao najmanje sto dana koji u trenutku smrti nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
Korisnici ostvaruju navedeno pravo pod uvjetom da:
a) nisu zaposleni, tj. da nisu u radnom odnosu i ne primaju mirovinu veću od 300 eura
b) oni i članovi njihova kućanstva nisu korisnici zajamčene minimalne naknade
c) nisu korisnici novčanog primanja u svezi s profesionalnom rehabilitacijom ili novčane naknade na temelju osiguranja za slučaj nezaposlenosti
d) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili korisnici registriranog, neregistriranog i odjavljenog motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba (osobni automobil mlađi od 5 godina, motocikl radnog obujma iznad 650m3 i mlađi od 7 godina, teretna motorna vozila, kombinirana vozila, radni strojevi, radna vozila i traktori mlađi od 7 godina.
Iznimno zapreku ne predstavlja registrirano ili neregistrirano i odjavljeno motorno vozilo kategorije M1 i N1 prema kategorizaciji vozila za homologaciju, bez obzira na starost:
a) ako je korisnik ili član njegova kućanstva invalid s 80 % ili više tjelesnog oštećenja ili
b) ako korisnik ili član njegova kućanstva boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. koja je sastavni dio Pravilnika
e) oni i članovi njihova kućanstva nisu vlasnici ili suvlasnici ili korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
f) oni i članovi njihova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne ostvaruju prihode više od iznosa potrebnog za podmirenje osnovnih životnih potreba tj. 300,00 eura
 g) nisu temeljem rješenja nadležnog tijela smješteni u zdravstvenu ustanovu
h) nisu na teret državnog proračuna Republike Hrvatske korisnici usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama propisa o socijalnoj skrbi ili drugih posebnih propisa, osim beskućnika koji je korisnik usluge smještaja u prenoćištu i
i) nisu na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora.
Iznimno za osobe koje podnose zahtjev nakon prestanka radnog odnosa ili prestanka drugog redovitog izvora primanja, a u prethodnoj kalendarskoj godini su bile zaposlene ili imale drugi redoviti izvor primanja, u obzir se ne uzimaju novčani prihodi ostvareni temeljem tog radnog odnosa odnosno tog drugog redovitog izvora primanja u prethodnoj kalendarskoj godini.
Naknada za nezaposlene iznosi 150 eura, tj. 30 % od osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu (za 2024. godinu osnovica iznosi 500,00 eura) uz povećanje za 0,54 eura, tj. 0,01 % od osnovice za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata za svaki dan proveden u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom sektoru, a iznos naknade umanjuje se ovisno o ostvarenim prihodima u kućanstvu prema odredbama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji.
Iznimno od ispred navedenih uvjeta, osobe koje su bile korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu mogu ostvariti pravo na naknadu za nezaposlene pod uvjetom da u roku od mjesec dana od izvršnosti rješenja kojim im je na njihov zahtjev utvrđen prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu podnesu zahtjev za naknadu za nezaposlene. U tom slučaju donosi se privremeno rješenje kojim se pravo na naknadu priznaje od dana prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu. Nakon što se utvrdi da su ispunjeni svi ispred navedeni uvjeti, privremeno rješenje će se ukinuti rješenjem kojim će se odlučiti o pravu na naknadu za nezaposlene ovisno o uvjetima.

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene - obrazac 1, 2 i 3