clanak False

Kako do dozvole za prijevoz kočijama

07.04.2022.
Prijevoz putnika kočijama obavlja se po određenim rutama radi turističkog razgledavanja Grada Zagreba i može se obavljati pokrivenom kočijom (landau) i nepokrivenom kočijom (faeton) modela Victorija, Cziraky (Širak), Karolyi, Gavaller ili Phaeton.
 
Za obavljanje prijevoza putnika kočijama potrebna je dozvola koja se izdaje na rok od 3 godine i nije prenosiva.
 
Za izdavanje dozvole plaća se naknada Gradu Zagrebu koja ne može biti niža od iznosa naknade koju određuje gradonačelnik.
 
Dozvolu izdaje Odsjek za javni gradski i cestovni promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park stara Trešnjevka 2 na temelju javnog poziva, koji se objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba i dnevnom tisku.
 
Javni poziv objavljuje gradonačelnik u dnevnom tisku i web stranici Grada Zagreba i sadrži:
- naznaku rute i broj dozvola koje se izdaju za određenu rutu,
- uvjete za izdavanje dozvole,
- vrijeme na koje se izdaje dozvola,
- najniži iznos naknade za izdavanje dozvole,
- rok za podnošenje zahtjeva,
- naziv gradskoga upravnog tijela kojem se zahtjev podnosi,
- popis isprava koje se prilažu uz zahtjev radi dokazivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole,
- naznaku o obvezi podnošenja cjenika prijevoza kočijom,
- te druge obavijesti.
 
Ako je podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost pri odabiru ima pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja uz ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole, ispunjava i jedan od dodatnih uvjeta po sljedećem redoslijedu:
- da je ponudio viši iznos naknade za izdavanje dozvole,
- da je ponudio najnižu cijenu prijevoza kočijom,
- da zapošljava vozača kočije s poznavanjem stranog jezika.
 
Ako i nakon primjene dodatnih uvjeta iz stavka 3. ovoga članka broj uredno podnesenih zahtjeva bude veći od broja dozvola, prednost ima pravna osoba ili fizička osoba obrtnik čiji je zahtjev ranije zaprimljen.
Uvjeti za izdavanje dozvole pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku su:
- da je upisana u sudski ili obrtni registar za obavljanje djelatnosti prijevoza,
- da ima u vlasništvu ili najmu kočiju iz članka 3. ove odluke,
- da ima u vlasništvu ili najmu konje,
- da ima položen poseban ispit za vozača kočije, odnosno da ima zaposlenog vozača s položenim posebnim ispitom za vozača kočije (u daljnjem tekstu: vozač kočije),
- da vozač kočije ima važeću vozačku dozvolu B kategorije,
- da ima policu osiguranja putnika,
- da posjeduje torbu za ekskremente za svakog konja,
- da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi,
- da nije počinio više od tri prekršaja propisana ovom odlukom unutar razdoblja od godine dana.