clanak False

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 2017.

19.04.2017.

1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Plana

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Plana

3. Javna rasprava

3.1. TEKSTUALNI DIO

 3.2. GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1:5000)

 
  • LEGENDE

3.3. OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIMJEDBI

3.4. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
 

4. Ponovna javna rasprava


5. Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana