clanak False

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost

14.03.2023.
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr

PROČELNIK: dr.sc. Andro Pavuna, magistar psihologije 
Tel:01 610-0908, faks:01 610-1526


POMOĆNIK PROČELNIKA: Renata Šimon, dipl.iur.
Tel:01/ 610-0656, faks: 01/610-1526
E-mail: renata.simon@zagreb.hr 

Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost obavlja poslove koji se odnose na: usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju i informiranje građana, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradskih četvrti koji se odnosi na javnu odvodnju oborinskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, pripremu, sazivanje i održavanje sjednica te rad vijeća i predsjednika vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, vođenje evidencije o njihovom radu, financijsko i materijalno poslovanje, održavanje objekata mjesne samouprave, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, poslove planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, ublažavanja i uklanjanja posljedica prirodnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih akata, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.