clanak False

Javno izlaganje Prijedloga izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba

09.07.2024.

U ponedjeljak, 8. srpnja je u dvorani Gorgona Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu s početkom u 17:00 sati u okviru javne rasprave održano javno izlaganje vezano uz Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba. Događaj je održan u organizaciji Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje (GEOS) te Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Zavod).

Na javno izlaganje stiglo je oko 230 zainteresiranih stranaka. Događanje je otvorila gđa Dinka Živalj, glasnogovornica gradonačelnika te je najavila temu i govornike, gđu. Anu Pavčić Kaselj, pročelnicu Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje kao nositelja izrade izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba, g. Nikšu Božića ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (stručnog izrađivača) i gđu Nives Mornar, voditeljicu izrade izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba.

Pročelnica GEOS-a je uvodno obrazložila proces koji je prethodio javnoj raspravi i naglasila da je Odluku o izradi izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba donijela Gradska skupština u travnju 2023. godine. Odlukom su definirana tri glavna cilja: javne potrebe i javni interes, Zagreb zeleniji grad, te revalorizacija i unaprjeđenje prostornih kvaliteta. U procesu pripreme i izrade izmjena i dopuna GUP-a, nositelj izrade GEOS, i stručni izrađivač, Zavod, proveli su niz procesa rane participacije u koje je bila je uključena šira javnost, mjesna samouprava te stručna javnost.

Nakon toga je ravnatelj Zavoda, arhitekt i urbanist Nikša Božić prezentirao glavne izmjene povezujući ih uz ciljeve navedene u Odluci o izradi izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba.

Naglašeno je da se ovdje radi o izmjenama i dopunama postojećeg Plana, da je osnovna struktura Plana ostala ista kao i osnovna prometna mreža i prometni koridori te konzervatorska podloga, uvjeti i mjere.

Uvedene su 4 nove namjene površina: Mješovita namjena gradskog središta (M0), Mješovita namjena gradskog projekta (Mgp), Vodotoci sa zaštitnim koridorom (V3) i Površine kombiniranog zelenog i infrastrukturnog sustava (ZIS)

Prvi cilj, javne potrebe i javni interes, vezan je uz planiranje površina za gradnju društvenih sadržaja, osobito u predjelima grada u kojima intenzivnu stambenu izgradnju u prošlosti nije pratila izgradnja potrebnih društvenih sadržaja. Istaknuta je odlična suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade vezano uz definiranje potreba te je naglašeno da su površine javne i društvene namjene sveukupno povećane za 18 hektara.

Drugi cilj, Zagreb zeleniji grad, odnosi se na sustavno planiranje novih površina za javne parkove. Na području cijeloga grada, a osobito u gradskom središtu, planira se transformacija ulične mreže prioritizacijom pješačkog i biciklističkog prometa u raspodjeli prometnih površina te planiranjem zelenih zona uz preporuku korištenja rješenja utemeljenih na prirodi. Uz dodanu novu namjenu V3- Vodotoci sa zaštitnim koridorom više se ne planira sustavno zatvaranje potoka. Predviđa se akumuliranje i retencioniranje oborinskih voda i ostalih krajobrazno tehničkih rješenja upravljanja vodom. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Površine javnih parkova na području obuhvata grada Zagreba povećane su za 36 hektara.

Treći cilj, revalorizacija i unapređivanje prostornih kvaliteta, usmjeren je na izmjene koje doprinose održivom prostornom razvoju, skladu gradnje i kvaliteti izgrađenog prostora.

Uvedena je nova namjena gradskog središta, oznake M0, koja omogućuje zaštitu i reafirmaciju stanovanja, dok se dodatnim mjerama nastoji ograničiti procese nekontrolirane apartmanizacije gradskog središta i omogućuje uravnoteženi prostorni razvoj te veću kvaliteta i sklad izgrađenih prostora.

Naglašeno je da se štite i stambena naselja druge polovice 20. stoljeća u kojima su prepoznati kvalitetno oblikovani javni prostori te se osim potrebnih objekata javne i društvene namjene objekti drugih namjena neće moći graditi.

Nakon toga je odgovorna voditeljica izrade izmjena i dopuna GUP- a grada Zagreba Nives Mornar prezentirala osnovne izmjene planirane u svih 15 gradskih četvrti.

Vezano na izloženo, prisutni su nakon završenih prezentacija postavljali niz različitih pitanja o kojima će javnost biti detaljno informirana kroz Izvješće o javnoj raspravi koje će se objaviti na mrežnim stranicama Grada Zagreba i nadležnog ministarstva po završetku postupka javne rasprave i nakon obrade dostavljenih primjedbi.

Podsjećamo da Javna rasprava traje od 28. lipnja do 12. srpnja 2024. te napominjemo da je za to vrijeme Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba izložen na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, radnim danom od 08:00 do 16:00 sati i na mrežnim stranicama Grada Zagreba, na linku: https://zagreb.hr/izmjene-i-dopune-generalnog-urbanistickog-plana-gr/187664

Također pozivamo sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi dostavom svojih pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba do 12. srpnja 2024. godine, Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, na adrese: Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb ili Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb te putem obrasca na aplikaciji e-Javne rasprave.

Gradske vijesti