clanak False

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj

 
Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Energetika

Zakonski i podzakonski propisi

 • Zakon o energiji (NN 120/1214/14,102/15)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13,102/15)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13,14/14)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13,  14/1495/15)
 • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), napomena – danom stupanja na snagu navedenog zakona prestaje važiti Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14). Postupci započeti do stupanja na snagu Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN, br. 127/14) nastaviti će se i dovršiti prema odredbama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN, br. 152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14) i propisa donesenih na temelju tog zakona 
 • Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09145/1026/11  i 144/12,14/14)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15)
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu zajednice „Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije“ (NN 11/07)
 • Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09)
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava  (NN 95/15)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/9570/97128/9957/00129/0059/01,26/0382/04110/04178/0438/0979/0949/1184/1190/11144/1294/13 i153/13)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11)

Zakonodavstvo EU

 1. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (engleski);
 2. 2002/91/EC Directive of the European Parliament and of the Council on energy performance of buildings (engleski);
 3. 2009/0028 EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (engleski);
 4. Direktiva 2005/89/EC o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom -engleski ;
 5. Ispravak Direktive Vijeća 2004/74/EZ od 29. travnja 2004. koja dopunjuje Direktivu 2003/96/EZ o mogućnosti nekih država članica da na energetske proizvode i električnu energiju primjenjuju privremena izuzeća ili smanjene razine oporezivanja - engleski
 6. Direktiva Vijeća 2004/67/EZ od 26. travnja 2004. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe prirodnim plinom- engleski
 7. Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka dodjele ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga - engleski
 8. Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka javne nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga -engleski
 9. Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o unaprjeđenju kogeneracije na temelju potrošnje korisne energije na unutrašnjem tržištu energije i koja dopunjuje direktivu 92/42/EEZ- hrvatski engleski
 10. Direktiva 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava oporezivanja energetskih proizvoda i električne energije   - engleski
 11. Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja dopuštenim kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Europske zajednice i koja dopunjuje direktivu 96/61/EZ - engleski
 12. Direktiva 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja direktive 98/30/EZ - engleski
  - Ispravak Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja Direktive 98/30/EZ - engleski
 1. Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i prestanku važenja direktive 96/92/EZ - hrvatski  engleski
 2. Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu podacima o okolišu i prestanku važenja Direktive Vijeća 90/313/EEZ -engleski
 3. Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskim karakteristikama u zgradama - hrvatski engleski
 4. Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora - engleski
  - Ispravak Direktive 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora - engleski
 1. Direktiva 2001/77/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o unaprjeđenju električne energije iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu električne energije - engleski
 2. Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i koja dopunjuje direktivu 93/12/EEZ - engleski
 3. Direktiva Vijeća 98/93/EZ od 14. prosinca 1998. koja dopunjuje direktivu 68/414/EEZ uvodi obvezu održavanja minimalnih zaliha nafte i/ili naftnih derivata - engleski
 4. Direktiva Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinka nekih javnih i privatnih projekata na okoliš - engleski
 5. 2004/156/EZ: Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. koja uspostavlja smjernice za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća - engleski
 6. Odluka broj 1229/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. koja uspostavlja smjernice za transeuropske energetske mreže i prestanku važenja Odluke broj 1254/96/EZ - engleski
 7. 2002/358/EZ: Odluka Vijeća od 25. travnja 2002. o odobravanju, od strane Europske zajednice, Kyoto protokola prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i zajedničko ispunjavanje istih obveza - engleski


Zaštita okoliša


Zakonski i podzakonski propisi


Propisi i akti Grada Zagreba

 • Odluka o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/0223/03,1/08)
 • Odluka o pružanju usluga čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
 • Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 12/16)
 • Odluka o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12)
 • Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (5/113/1210/12 - Rješenje (obustavljanje od izvršenja dijela Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje Grada Zagreba, 13/128/14)
 • Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16)
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13)
 • Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/0113/01)
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 4/13)
 • Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 7/16)
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba, 15/15)
 • Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, Veleševec i Mala Buna na dio naselja Grada Zagreba    (Službeni glasnik Grada Zagreba, 25/15).

Zakonodavstvo EU