clanak False

Smjernice o upotrebi pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) — revidirana verzija

01.06.2021.
Europska komisija objavila je 27. svibnja 2021. Smjernice o upotrebi pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) — revidirana verzija, (2021/C 200/01) (Službeni list Europske unije C 200/1).
 
Kada se upotrebljavaju pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova, prihvatljivi troškovi operacije izračunavaju se prema unaprijed utvrđenoj metodi koja se temelji na ostvarenjima, rezultatima ili nekim drugim troškovima koji su unaprijed jasno utvrđeni upućivanjem na iznos po jedinici ili primjenom postotka. Stoga su pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova alternativa tradicionalnoj metodi za izračun prihvatljivih troškova operacije: izračun na temelju stvarno nastalih i plaćenih troškova (članak 67. stavak 1. točka (a) UZO-a, u daljnjem tekstu „stvarni troškovi”). Uz pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova više se ne zahtijeva pronalaženje traga svakog eura sufinanciranih rashoda u popratnoj dokumentaciji: to je ključna točka pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova jer se njome znatno smanjuje administrativno opterećenje.
Upotreba pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova znači i da se ljudski resursi i administrativni napori uključeni u upravljanje ESI fondovima mogu usmjeriti na postizanje ciljeva politike jer je potrebno manje resursa za prikupljanje i provjeru (financijskih) dokumenata.
Osim toga, i malim korisnicima olakšava se pristup ESI fondovima (ESF, EFRR, EPFRR, EFPR, KF) jer je pojednostavnjen proces upravljanja.
Konačno, upotrebom pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova pridonosi se učinkovitijoj i pravilnijoj upotrebi ESI fondova (niža stopa pogreške).
 
U ovom se dokumentu navode tehničke smjernice o troškovima prijavljenima na temelju paušalne stope, jednokratnih iznosa i standardnih ljestvica jediničnih troškova (u daljnjem tekstu „pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova”) primjenjivima na europske strukturne i investicijske fondove (ESI fondovi) u cilju razmjene dobre prakse kako bi se države članice potaknulo na njezinu primjenu. Obuhvaća mogućnosti koje proizlaze iz pravnog okvira ESI fondova za programsko razdoblje 2014.–2020.
S obzirom na to da su Uredbom (EU, Euratom) 2018/1046  („Skupna uredba”), koja je stupila na snagu 2. kolovoza 2018., izmijenjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 (2) (Uredba o zajedničkim odredbama – „UZO”) i Uredbe (EU) br. 1304/2013 (3) (Uredba o Europskom socijalnom fondu – „Uredba o ESF-u”), te se izmjene uzimaju u obzir u ovom revidiranom izdanju smjernica. Tim su izmjenama razrađene i proširene mogućnosti uvedene 2014., pri čemu su u obzir uzete preporuke skupine na visokoj razini za pojednostavnjenje. Njima su ujedno brojne mogućnosti koje su prethodno bile predviđene samo uredbama za pojedine fondove proširene na sve ESI fondove.
Ova revizija smjernica uključuje i daljnja pojašnjenja na temelju pitanja koja su postavili države članice i dionici tijekom tekućeg programskog razdoblja.
 
Ove smjernice ne obuhvaćaju zajedničke akcijske planove, pojednostavnjene mogućnosti obračuna troškova iz članka 14. stavka 1. Uredbe o ESF-u ili financiranje koje nije povezano s troškovima iz članka 67. stavka 1. točke UZO-a.

Tekst Uredbe dostupana je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti