clanak False

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. JP EU-4/2023

04.10.2023.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. JP EU-4/2023.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021. - 2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Ovim Javnim pozivom se pridonosi provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 u RH i vrstama, kroz provedbu strateških prioriteta i prioritetnih mjera očuvanja i obnove te drugih upravljačkih aktivnosti sukladno Prioritetnom akcijskom okviru (PAO) za ekološku mrežu, i/ili provedbi planova upravljanja zaštićenim područjima/ekološkom mrežom.

Također, s ciljem smanjenja onečišćenja zraka, ovim javnim pozivom se pridonosi provedbi aktivnosti kojima se postiže bolje praćenje kvalitete zraka, edukacija i jačanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o onečišćenju zraka, te se ujedno promiče znanje o kvaliteti zraka kroz jačanje suradnje između mladih i istraživačko-znanstvenih institucija.

Očekivani učinci provedbe javnog poziva vezano uz smanjenje onečišćenosti zraka, su povećanje područja obuhvaćenog postavljenim sustavima za praćenje onečišćenja zraka te korist koju će ostvariti stanovništvo na tom području uslijed provedbe aktivnosti.

Prihvatljivi prijavitelji su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode te javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, a u skladu s odredbama članaka 130. i 131. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) koje su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S, jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti i lučke uprave morskih luka za javni promet od osobitog međunarodnog gospodarskog interesa za RH.

Iznos raspoloživih sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.300.000,00 eura.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000,00 eura po jednoj prijavi.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Vijesti i aktualnosti