clanak False

Gradska skupština donijela Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Trnava IV

15.03.2019.
Gradska skupština Grada Zagreba na 20. sjednici, 26. veljace 2019., donijela je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Trnava IV. Gradska skupština Grada Zagreba donijela je u rujnu 2018. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Trnava IV čime je započeo postupak izrade Plana.

U skladu s programskim smjernicama za izradu Plana utvrđenih GUP-om grada Zagreba, osnovni cilj Urbanističkog plana uređenja je osmišljavanje budućeg razvoja područja u skladu s njegovim prirodnim i urbanim karakteristikama, a kroz ispitivanje njegova prostornog potencijala i urbane morfologije, te definiranje namjene i tipologije buduće gradnje. Na području obuhvata plana planira se gradnja i uređenje gospodarskog (proizvodnog), poslovnog i poslovnog-stambenog sadržaja.

Aktivnosti