clanak False

Donesene Odluke o UPU Petrine - Županići te UPU Groblje Jakuševec

20.09.2019.
Na 27. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održane u četvrtak, 19. rujna 2019., na prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba, prihvaćen je Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Petrine - Županići te Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblje Jakuševec.


Odluka  o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petrine – Županići

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je u veljači 2019. Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Petrine – Županići (SGGZ 14/19). Područje obuhvata UPU-a Petrine - Županići nalazi se unutar katastarske općine Rudeš, na području Gradske četvrti Trešnjevka - jug. U travnju 2018. godine zaprimljena je inicijativa koja se odnosi na promjenu uvjeta gradnje na jednoj od neizgrađenih zona unutar obuhvata Plana. Od donošenja Plana 1999. nije se realizirala predmetna čestica te dio stambene zone i dječji vrtić u južnoj zoni obuhvata Plana. Temeljem zaprimljene inicijative pokrenule su se izmjene Plana kako bi se razmotrila mogućnost izmjene uvjeta na traženoj čestici te je uz navedeno procijenjeno kako je također nužno uskladiti izmjene i dopune Plana s Odlukom o donošenju GUP-a grada Zagreba u svrhu osiguranja provedivosti Plana, uskladiti izmjene i dopune Plana sa Zakonom te precrtati kartografske prikaze u cijelosti na nove digitalne topografsko – katastarske podloge u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96, budući da je Plan donesen 1999. godine i službene karte postoje samo u tiskanom obliku. Budući da je od donošenja temeljnog Plana prošlo 20 godina procijenjeno je opravdanim valorizirati nove prostorne značajke te prilagoditi Plan nastalim promjenama u prostoru. Sve navedeno omogućeno je donošenjem ovih izmjenama i dopunama Plana.


Odluka  o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblje Jakuševec

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je u studenom 2018. Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblje Jakuševec (SGGZ 23/18) čime je započeo postupak izrade Plana. Groblje Jakuševec nalazi se u južnom dijelu grada, gradska četvrt Novi Zagreb - Istok, uz Jakuševečku ulicu, neposredno uz crkvu Sv. Marka Evanđelista, vrlo blizu južne obilaznice grada Zagreba i ranžirnog kolodvora. Površina današnjeg groblja bez katastarske čestice na kojoj je crkva Sv. Marka Evanđelista iznosi približno 0,6 ha. GUP-om grada Zagreba planirano je širenje groblja prema jugoistoku. Površina UPU-a Groblje Jakuševec iznosi približno 1,7 ha. Nakon što je provedena procedura sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) omogućuje se realizacija planiranih zahvata u prostoru, odnosno izgradnja i uređenje građevina i pripadajućih prostora groblja te izgradnja prometne, komunalne i druge infrastrukture, sve sukladno zahtjevima javnopravnih tijela, provedene javne rasprave i stručne valorizacije iskazanih potreba uređenja groblja i njihove ugradnje u prostorno planska rješenja.

 

Aktivnosti