lista bez dat + 138690

Svi za Pogon - Pogon za sve!KORISNIK:
Savez udruga Operacija grad
PARTNERI: Grad Zagreb, Pogon − Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade i Kurziv platforma za pitanja kulture, medija i društva
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. − 2020.
PRIORITETNA OS: Dobro upravljanje
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.467.903,51 HRK
EU SUFINANCIRANJE: 2.467.903,51 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: od 29. listopada 2018. do 29. listopada 2020.
 
KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt je uključivao radionicu za organizacije civilnog društva o sudioničkom upravljanju u perspektivi kontinuirane transformacije kulturnog polja, javnu kampanju koja promiče model civilno-javnog partnerstva, konferenciju o primjerima dobre prakse civilno-javnih partnerstava u EU-u i šire, radionicu pripreme i provedbe participativnih kulturnih i umjetničkih programa u kontekstu institucija koje implementiraju model sudioničkog upravljanja, mapiranje i analizu potreba korisnika Pogona u svrhu unaprjeđenja modela upravljanja institucijom, analizu različitih modela participativnog upravljanja u kulturi u Gradu Zagrebu.
Pogon je u sklopu Projekta proveo dvije glavne aktivnosti: Jedinstvenu vrtnu zabavu i Participativnu Pogonovu sezonu.
CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA:
Projekt je unaprijedio postojeći model upravljanja Pogonom uključivši u obrazovne, istraživačke, kulturne i promotivne aktivnosti sve one koji Pogonom upravljaju i/ili se njime koriste. Suradnjom organizacija civilnog društva, zaposlenika lokalne samouprave i kulturnih ustanova te građana kao sukreatora i konzumenata kulturnih i umjetničkih programa pomno je sagledan postojeći model upravljanja, testirane su njegove nadogradnje te se educiralo o primjerima dobre prakse na temelju vlastitih i europskih iskustava.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: matea.mm@pogon.hr; sanja.soldo@pogon.hr
POVEZNICE: https://www.pogon.hr/projekti/svi-za-pogon-pogon-za-sve/
http://www.esf.hr/natjecaji/dobro-upravljanje/kultura-u-centru-potpora-razvoju-javno-civilnog-partnerstva-u-kulturi/

Provedeni projekti