clanak False

Poziv korisnicima novčane naknade za doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu

20.10.2023.
Na svojoj rujanskoj sjednici Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi koja je stupila na snagu 21. rujna 2023. Njome se, s 26,54 na 50,00 eura mjesečno, povećava novčana naknada korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu i korisnicima prava na osobnu invalidninu i to za sljedeće kategorije korisnika:
 
-     djeci korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu i korisnicima prava na osobnu invalidninu do navršenih 18 godina života
-     osobama korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine do navršenih 26 godina života koja se redovno školuju
-     osobama nakon navršenih 18 godina života ukoliko su pravo na doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu ostvarili prije navršenih 18 godina
 
Grad Zagreb će isplatiti uvećanu novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine koji su to pravo ostvarili, a nisu ga do sada konzumirali, i to sa zaostacima počevši od 1. listopada 2023.godine.
 
Za sve eventualne upite i pojašnjenja molimo da se svi korisnici koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz navedene Odluke jave izravno na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Odjelu za socijalnu skrb, Nova cesta 1, , na brojeve  telefona 01 610 1801, 01 610 1812, 01 610 1829, 01 610 1814, 01 616 6047. ili  na email: martina.antolkovic@zagreb.hr
 
 

Aktualnosti / događanja