clanak False

NABAVA USLUGE IZRADE PROJEKTA OBNOVE ZGRADE ZA CJELOV. OBNOVU ZGRADE, IZRADA GEODET. PROJ., ISHOĐENJE POSEB. UVJETA I POTVRDA, IZRADA TROŠK. RADOVA ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. NA ADRESI PBF11 "FSEU.2021.MZ.026"

01.03.2022.
28.02.2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove: NABAVA USLUGE IZRADE PROJEKTA OBNOVE ZGRADE ZA CJELOV. OBNOVU ZGRADE, IZRADA GEODET. PROJ., ISHOĐENJE POSEB. UVJETA I POTVRDA, IZRADA TROŠK. RADOVA ZA POTREBE PROVEDBE PROJ. NA ADRESI PBF11 "FSEU.2021.MZ.026"

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6013170

Javna nabava - postupci obnove