clanak False

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJLOVITE OBNOVNE ZGRADE STARE GRADSKE VIJEĆNICE - ĆIRILOMETODSKA 5

11.09.2023.

Dana 11.9.2023. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave – postupci obnove za predmet nabave;
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CJLOVITE OBNOVNE ZGRADE STARE GRADSKE VIJEĆNICE - ĆIRILOMETODSKA 5
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8017304

Javna nabava - postupci obnove