clanak False

IZRADA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOG ELABORATA ARKADA I CRKVE KRISTA KRALJA NA GROBLJU MIROGOJ

14.06.2022.
14.6.2022. u EOJNRH objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove za predmet nabave:
IZRADA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOG ELABORATA ARKADA I CRKVE KRISTA KRALJA NA GROBLJU MIROGOJ
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6393935

Javna nabava - postupci obnove