clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.

16.08.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
provedbe Akcijskog
plana Grada Zagreba
za provedbu Europske
povelje o
ravnopravnosti
žena i muškaraca
na lokalnoj razini
za razdoblje
od 2021. do 2025.

(12.12.2019.)
(izmjena 3.2.2021.)
 
novi mandat: izmjena 16.8.2022.
 
 
 
- za predsjednicu:
Jana Radić,
 
- za članove/ice:
Rada Borić,
Iva Prpić,
Anita Zelić,
Jasna Tucak,
Nela Jurić,
Marija Krišto,
Lidija Baltin Stojkanović,
Frano Boban,
Tanja Ališić,
Slobodan Mileusnić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba