clanak False

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019.

17.09.2018.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KULTURU
na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
(Narodne novine 47/90, 27/93 i 38/09), objavljuje

 
 
P O Z I V
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019.
 
I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2018., Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2019. uvrstiti:


1.djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
2.programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
3.programe i manifestacije u književnoj, knjižničnoj i nakladničkoj djelatnosti;
4.programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
5.projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
6.programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
7.programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
8.programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i
produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa i filmsko nakladništvo;
9.programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10.programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
11.programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
12.programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.

II.
Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.
 
III.
Prijavljeni program, uz obrazloženje, mora sadržavati podatke o pravnom statusu podnositelja programa te prijedlog sredstava za realizaciju programa s naznakom dijela sredstava koja se osiguravaju iz državnog proračuna, proračuna Grada Zagreba, vlastitih prihoda i drugih izvora.


IV.
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica) koji su dostupni na službenoj web stranici
Grada Zagreba www.zagreb.hr 
 
Prijave se podnose u razdoblju od 17.9.2018. do 17.10.2018. godine
 
Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno uputama, koje nisu dostavljene u elektroničkome obliku u navedenom roku, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Gradskom uredu za kulturu neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. godinu.
 
 
Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2019. bit će objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba.

Upute za prijavu programa i ispunjavanje prijavnice možete naći ovdje.

Primjere prijavnica možete naći ovdje.

Prijaviti se možete putem poveznice https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 
 
 
 
 
 
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave