clanak False

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Etičkom odboru Gradske skupštine Grada Zagreba

31.10.2023.
Na temelju članka 15. stavka 5. Kodeksa ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini
Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) i članka
59. stavka 4. točke 2. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada
15/23), Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba
raspisuje
 
                                                                    JAVNI POZIV
                   za podnošenje prijedloga kandidata i kandidatkinja za članstvo u Etičkom odboru
                                                   Gradske skupštine Grada Zagreba
 
Etički odbor Gradske skupštine Grada Zagreba ima pet članova, a imenuje ih Gradska skupština
Grada Zagreba i to predsjednika i dva člana iz reda gradskih zastupnika, a dva člana iz reda
osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koje imaju profesionalne kvalitete,
sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koje ne mogu biti nositelji
političke dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije imenovanja, odnosno kandidati
nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini.
Članovi koji se imenuju iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda imenuju se na temelju javnog
poziva kojeg raspisuje Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja.
Mandat Etičkog odbora prati mandat Gradske skupštine.
Etički odbor Gradske skupštine Grada Zagreba prati primjenu Kodeksa ponašanja gradskih
zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (dalje u tekstu:
Kodeks) u prvom stupnju, provodi postupak zbog kršenja odredbi Kodeksa koje se odnose na
sprečavanje sukoba interesa, predlaže Gradskoj skupštini donošenje odluke o usklađenosti
postupanja gradskih zastupnika s Kodeksom, predlaže Gradskoj skupštini sankcije za gradske
zastupnike za postupanja koja nisu u skladu s odredbama Kodeksa koje se odnose na
sprečavanje sukoba interesa, donosi smjernice o načelnim pitanjima vezanim uz sadržaj i
primjenu Kodeksa na vlastitu inicijativu ili na zahtjev gradskih zastupnika, promiče etičke
standarde u obnašanju dužnosti u Gradskoj skupštine, informira i daje savjete gradskim
zastupnicima o pitanjima vezanim za očuvanje i jačanje njihovog integriteta i etičkog
ponašanja, pruža potporu u primjeni odredbi Kodeksa, osobito u dijelu koji se odnosi na
informiranje i edukaciju gradskih zastupnika u području primjene Kodeksa i obavlja i druge
poslove utvrđene Kodeksom.
Pozivaju se građani/ke, udruge, građanske inicijative i druge pravne osobe na području Grada
Zagreba da podnesu prijedlog kandidata/kinja za članstvo u Etičkom odboru Gradske skupštine
Grada Zagreba, a iz redova osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koje imaju
profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, te koje
ne mogu biti nositelji političke dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije
imenovanja, odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini. Pozivaju se i
zainteresirani građani/ke da osobno, bez sudjelovanja udruga, građanskih inicijativa i drugih
pravnih osoba, podnesu kandidaturu za člana/icu Etičkog odbora.
Kandidature moraju biti dostavljene u pisanom obliku i obrazložene, uz navođenje osobnih i
drugih podataka o kandidatu/kinji koji su važni za odlučivanje o izboru te osnovnih podataka o
predlagatelju. Jedan predlagatelj može predložiti najviše dvoje kandidata/kinja za članstvo u
Odboru.
Kandidatura se podnosi na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnoj stranici
Gradske skupštine Grada Zagreba https://skupstina.zagreb.hr/ pod "Javni pozivi i obavijesti" i
mrežnim stranicama Grada Zagreba (www.zagreb.hr) pod "NATJEČAJI / POZIVI / JAVNE
RASPRAVE" i pod "GRADSKA SKUPŠTINA - Javni pozivi i obavijesti" a mogu se dobiti i
u Stručnoj službi Gradske skupštine, Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, i to:
• Prijedlog kandidata za člana Etičkog odbora Gradske skupštine Grada Zagreba
(Obrazac 1),
• Izjava o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka (Obrazac 2).
Kandidature se dostavljaju Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Odboru za mandatna pitanja,
izbor i imenovanja elektroničkim putem na e-mail adresu:
skupstina.pravnip.imenovanja@zagreb.hr, u pisarnicu Stručne službe Gradske skupštine, Ulica
sv. Ćirila i Metoda 5, prizemlje soba 4 ili poštom preporučeno na adresu: Gradska skupština
Grada Zagreba, Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja, 10 000 Zagreb, Ulica sv. Ćirila
i Metoda 5.
Rok za isticanje kandidature je 15 dana od dana objave javnog poziva.
Odbor za mandatna pitanja, izbor i imenovanja Gradske skupštine Grada Zagreba razmotrit će
dostavljene kandidature i predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba imenovanje dva člana
Etičkog odbora iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u Gradu Zagrebu, koji imaju
profesionalne kvalitete, sposobnosti i iskustvo te besprijekorno profesionalno ponašanje, a koji
nisu nositelji političke dužnosti, niti članovi stranke minimalno 5 godina prije imenovanja,
odnosno kandidati nezavisne liste zastupljene u Gradskoj skupštini.


Obrasci

Natječaji/ pozivi / javne rasprave