clanak False

Javni poziv za iskazivanje interesa za zastupanje Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima

19.01.2024.
Na temelju odredbe članka 60. stavka 1. točke 26. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22)   gradonačelnik Grada Zagreba
o b j a v lj u j e
Javni poziv za iskazivanje interesa za zastupanje Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovim Javnim pozivom na podnošenje prijava za zastupanje Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima.
Prijave se mogu podnijeti do 8. veljače 2024.

Javni poziv za iskazivanje interesa za zastupanje Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima
Ugovor o zastupanju Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima

Natječaji/ pozivi / javne rasprave