clanak False

Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

12.09.2023.
Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu., KLASA: 004-01/23-001/70, URBROJ: 251-01-12-23-2 od 8.9.2023., Grad Zagreb objavljuje:

Javni poziv za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je iskazivanje interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu.
Cilj Javnog poziva je odabir organizacija civilnog društva za uključivanje u provedbu mjera i aktivnosti  Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu.

Iskaz interesa potrebno je zajedno s dokumentacijom dostaviti elektronskim putem na e-mail integracija.stranaca@zagreb.hr najkasnije do 27. rujna 2023. godine.

Tekst Javnog poziva

Natječaji/ pozivi / javne rasprave