clanak False

Posebni javni poziv za financiranje višegodišnjih programa institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi

31.05.2024.
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
                GRAD ZAGREB
Na temelju članka 7.  stavak 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine 83/22) Grad Zagreb objavljuje
 
 
POSEBNI JAVNI POZIV 
ZA FINANCIRANJE VIŠEGODIŠNJIH PROGRAMA INSTITUCIONALNE POTPORE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA U KULTURI 
 
I.
 
Programom razvoja kulture Grada Zagreba 2024. - 2030. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) i Programom javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23) planirana su sredstva za financiranje višegodišnjih programa institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi.
 
Ovim Javnim pozivom definiraju se sljedeći ciljevi: Ovaj Javni poziv provodi se radi ispunjenja sljedećih ciljeva:
• poboljšanje organizacijskih i produkcijskih uvjeta rada neprofitnih organizacija u
  kulturi
• jačanje organizacijskih kapaciteta neprofitnih organizacija u kulturi te poticanje
  zapošljavanja
•  podizanje razine održivosti neprofitnih organizacija u kulturi.
 
II.
 
Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti neprofitne organizacije (udruge, umjetničke organizacije, zaklade ili ustanove koje nemaju status proračunskih korisnika, odnosno kojima (su)osnivač nije Republika Hrvatska niti jedinica lokalne područne (regionalne) uprave),  a koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti sa sjedištem na području Grada Zagreba (nadalje: organizacije).

III.
 
Potpore se dodjeljuju u tri kategorije:

KATEGORIJA I 
Trajanje  potpore:  3 godine 
Godišnji iznos potpore: do 40.000,00  EUR 
Posebni uvjeti: 
 • U organizaciji je u prethodnoj godini bilo zaposleno najmanje 2 radnika  
 • Organizacija je u prethodnoj godini ostvarila najmanje 150.000,00 EUR ukupnih  prihoda odnosno primitaka, uz moguće odstupanje do minus 5% 
 • od datuma upisa u odgovarajući registar proteklo je najmanje 10 godina do dana raspisivanja ovog Javnog poziva
 
KATEGORIJA II 
Trajanje  potpore:  2 godine 
Godišnji iznos potpore:  do 25.000,00  EUR 
Posebni uvjeti: 
 • U organizaciji je u prethodnoj godini bio zaposlen najmanje 1 radnik  
 • Organizacija je u prethodnoj godini ostvarila najmanje 75.000,00 EUR ukupnih prihoda odnosno primitaka, uz moguće odstupanje do minus 5% 
 • od datuma upisa u odgovarajući registar proteklo je najmanje 5 godina do dana raspisivanja ovog Javnog poziva
 
 
KATEGORIJA III 
Trajanje  potpore:  2 godine 
Godišnji iznos potpore: do 15.000,00  EUR 
Posebni uvjeti: 
 • Organizacija je u prethodnoj godini ostvarila najmanje 30.000,00 EUR ukupnih prihoda odnosno primitaka, uz moguće odstupanje do minus 5% 
 • od datuma upisa u odgovarajući registar proteklo je najmanje 2 godine do dana raspisivanja ovog Javnog poziva
 •  
 
Podaci o broju zaposlenih i ukupnim prihodima odnosno primicima uzet će se u obzir sukladno Godišnjem financijskom izvještaju za prethodnu godinu.
 
Prijavitelj se može prijaviti samo za jednu kategoriju za koju ispunjava uvjete.
 
IV.
 
Kriteriji za dodjelu financijskih sredstava  navedeni su u Uputi za prijavitelje koja je sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupni su na poveznici ovdje. 
 
V.
 
Putem ovog Javnog poziva mogu se financirati troškovi rada organizacije:
 
 
•          naknada za rad programskih/projektnih voditelja, financijskih administratora, voditelja
            ureda i drugih izvršitelja operativnih poslova (ugovor o radu, ugovor o djelu,
            studentski ugovor, autorski ugovor i računi izdani od strane fizičkih osoba
            koje obavljaju registriranu/samostalnu djelatnost);
•          neoporezivi primici zaposlenika (prigodne nagrade - božićnica, uskrsnica, naknade za
            godišnji odmor i sl., naknade troškova prijevoza na posao i s posla
            mjesnim javnim prijevozom);
•          troškovi stručnog usavršavanja;
•          administrativni i uredski troškovi (režijski troškovi, najam prostora, bankarske usluge i   usluge platnog prometa, trošak komunikacije, poštanski troškovi, uredski materijal,         knjigovodstveni servis, održavanje mrežne stranice i sl.);
•          troškovi komunikacijskih, promotivnih i ostalih aktivnosti u svrhu jačanja vidljivosti i
            promocije organizacije;
•          troškovi dokumentiranja rezultata rada organizacije;
•          nabava stručne literature;
•          troškovi pristupa online arhivima i/ili elektroničkim publikacijama, nabava softwarea,
            troškovi članarina i drugi troškovi djelovanja;
•          nabave opreme i/ili adaptacije prostora, u iznosu do najviše 30%. 
 
 
Neprihvatljivi troškovi:
 
• troškovi reprezentacije (hrana i piće)
• troškovi za koje su već odobrena sredstva u okviru financiranja javnih potreba u kulturi te
  troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora;
• izravni troškovi realizacije kulturno-umjetničkih programa;
• ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.
 
VI.
 
Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e-prijavnice koji je dostupan na službenim stranicama Grada Zagreba: www.zagreb.hr
 
Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti obveznu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku:
 
 1. Godišnji financijski izvještaj za prethodnu godinu  
 2. Detaljan troškovnik.
 
VII.
 
Rok za podnošenje prijava je 1.7. 2024. u 16.00 sati.
 
Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na odgovarajućem obrascu e- prijavnica koja je dostupna na službenim stranicama Grad Zagreba: www.zagreb.hr
Prilikom popunjavanja obrasca e-prijavnice potrebno je učitati, odnosno pohraniti obvezne i ostale priloge u digitalnom obliku na hrvatskom jeziku.
 
Neće se razmatrati prijave koje:
- ne udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Javnim pozivom
- su nepotpune
- nisu podnesene na propisani način odnosno u elektroničkom obliku (ePrijavnica) na odgovarajućem obrascu.

 
VIII.
 
U svrhu stručnog vrednovanja prijavljenih programa gradonačelnik će osnovati i imenovati Povjerenstvo.
 
Administrativnu provjeru prijava obavlja Gradski ured za kulturu i civilno društvo (nadalje: Gradski ured).
 
Nakon provedenog postupka vrednovanja, Povjerenstvo podnosi gradonačelniku listu predloženih programa s predloženim iznosima za financiranje. 
 
IX.
 
Na prijedlog Povjerenstva gradonačelnik utvrđuje Popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva s predloženim iznosom financijske potpore.
Popis korisnika i programa s odobrenim iznosom financijskih sredstva objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
X.
 
Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave.
Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
XI.

S odabranim prijaviteljem sklopit će se okvirni sporazum, a za svaku godinu posebni ugovor kojim će se urediti međusobni odnosi davatelja sredstava i korisnika samo ukoliko je prijavitelju odobreno financiranje programa putem javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi za tekuću godinu.
 
Korisnik financijskih sredstava dužan je odobrena sredstva koristiti namjenski i u skladu s ugovorom.


Korisnik financijskih sredstava dužan je Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo dostaviti Godišnje izvješće na propisanom obrascu.
 
XII.
 
Grad Zagreb zadržava pravo predstavljanja financiranih programa u svojim komunikacijskim materijalima i javnim prezentacijama.

 
 XIII.
 
Osobni podaci dostupni iz prijavnice i tražene dokumentacije prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe ovog Javnog poziva.
Prijavom na Javni poziv prijavitelji su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure Javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).
 
XIV.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se u pozivnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: javnepotrebe@zagreb.hr

Prijave se podnose putem poveznice: https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/eIsprave2
 
Korisničke upute za rad u modulu Ovlaštenja u javnom dijelu sustava ePrijavnice možete naći na poveznici ovdje.


Rok za podnošenje prijava je 1.7. 2024. u 16.00 sati.


Posebni javni poziv za financiranje višegodišnjih programa institucionalne potpore neprofitnim organizacijama u kulturi - ČESTA PITANJA I ODGOVORI
 

Javni pozivi