clanak False

Projekt ISHOD - "Improving social housing model in the City of Zagreb"

24.03.2023.
„Unaprjeđenje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu“
                                                                          
                                                                                                     
Nositelj:
Grad Zagreb
 
Partner: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (Slovenija)
 
Naziv poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns“ (CERV-2022-CITIZENS-TOWN) u okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), koji je 16. studenoga 2021. godine objavila Europska komisija, Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).
 
Cilj Projekta: je razmjena iskustava Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana i Grada Zagreba o modelima socijalnog stanovanja.
 
Ukupna vrijednost projekta: 10.570,00 eura (bespovratna sredstva).
 
Početak provedbe projekta: 1. siječnja 2023. godine
 
Trajanje projekta: 6 mjeseci
 
Ciljna skupina: predstavnici vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba, predstavnici relevantnih dionika (organizacija civilnog društva, akademske zajednice, nadležnih ureda gradske uprave Grada Zagreba), stručnjaci koji rade s građanima grada Zagreba koji se nalaze u socijalnoj potrebi, stručnjaci koji rade na poslovima planiranja.
 
Grad Zagreb je 24. ožujka 2022. godine, na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Call for proposals for Town-Twinning and Networks of Towns“ (CERV-2022-CITIZENS-TOWN), u okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), objavljen od strane Europske komisije, Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), u partnerstvu s Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana (Slovenija), prijavio projekt „Improving social housing model in the City od Zagreb“ (ISHOD).
 
Grant agreement za projekt „Improving social housing model in the City of Zagreb“ – ISHOD potpisan je dana 2. prosinca 2022. godine, između Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA) Europske komisije, s jedne strane i Grada Zagreba, s druge strane. 
 

Projekt je započeo s provedbom 1. siječnja 2023. godine te njegova provedba traje 6 mjeseci.
 
Aktivnosti projekta provodit će se kroz dva radna paketa:
RP 1 - Mapiranje potreba za socijalnim stanovanjem u Zagrebu – u Zagrebu
RP 2 - Učenje na primjerima dobre prakse u svrhu osnaživanja stručnjaka – u Sloveniji
 
Očekivani rezultati Projekta:
 
Ovim projektom želi se utjecati na usmjeravanje stambene politike u Gradu Zagrebu, a  njezin rezultat će utjecati na kreiranje modela socijalnog stanovanja. Ovaj projekt će omogućiti razmjenu najboljih praksi između PHF-a Grada Ljubljane i Grada Zagreba, kako bi se konstruktivno razgovaralo o pitanju socijalnog stanovanja i poticanju modela rješavanja socijalnog stanovanja u gradu Zagrebu korištenjem iskustva, znanja i primjera iz Ljubljane.

Provedene aktivnosti u okviru prvog radnog paketa (WP1 – Mapping the needs for social hosing in Zagreb) / Mapiranje potreba za socijalnim stanovanjem u Zagrebu - u Zagrebu

Kick off meeting održan je online putem 03. siječnja 2023. između predstavnika Grada Zagreba i predstavnika Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana (Slovenija) u cilju pregleda svih projektnih aktivnosti u sklopu radnih paketa te dogovora oko realizacije istih.
 
Tijekom veljače i ožujka 2023. izrađeni su promotivni materijali – 20 plakata koji će biti istaknuti po mjesnim odborima, a u svrhu informiranja javnosti o projektu i održavanju okruglog stola u travnju 2023. te 2 roll up bannera.
 
U okviru Projekta, dana 17. ožujka 2023. u prostoru Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER održana je fokus grupa s ciljem razmjene informacija vezano za socijalno stanovanje u Gradu Zagrebu i to s osvrtom na trenutno stanje potreba na terenu, financiranje izgradnje, subvencioniranje najma, prostorne mogućnosti, strateške dokumente na lokalnoj razini, mogućnosti javno-privatnog partnerstva i sl.
Ukupno je na fokus grupi sudjelovalo 50 sudionika, predstavnika vijeća gradskih četvrti Grada Zagreba, akademske zajednice, organizacija civilnog društva, ustanova socijalne skrbi te nadležnih ureda gradske uprave Grada Zagreba.
 
Dana 19. travnja 2023. održan je okrugli stol na kojem su bili predstavljeni zaključci s održane fokus grupe te konkretni primjeri dobre prakse prezentirani od strane predstavnika partnera iz Slovenije, gospodina Sašo Rinka, direktora Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana (Slovenija).
Na okruglom stolu, uz sudionike koji su sudjelovali na fokus grupi, sudjelovalo je i 26 predstavnika relevantnih dionika iz Slovenije koji su svojim do sada stečenim znanjima i iskustvom omogućili uvid dionicima iz Zagreba u sve procedure koje su prošli na temu socijalnog stanovanja. 
 
Provedene aktivnosti u okviru drugog radnog paketa (WP2 – Learning from examples of good practice for the purpose of empowering professionals)/ Učenje na primjerima dobre prakse u svrhu osnaživanja stručnjaka – u Sloveniji

Dana 17. svibnja 2023., u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, kao koordinatora Projekta ispred Grada Zagreba, 38 predstavnika gradske uprave Grada Zagreba, Sveučilišta u Zagrebu, organizacija civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske bilo je u organiziranoj posjeti gradu Ljubljani, gdje ih je kao domaćin primio Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, ustanova partner na projektu.
 
Posjeta gradu Ljubljani u okviru Projekta organizirana je s ciljem upoznavanja relevantnih stručnjaka iz Zagreba s temama od značaja za razvoj modela socijalnog stanovanja, predstavljanja modela, organizacije i upravljanja kapacitetima socijalnog, odnosno priuštivog, stanovanja u gradu Ljubljani, kao i predstavljanja modela sveobuhvatne podrške korisnicima stanova.
 
U prostoru Gradske vijećnice grada Ljubljane pozdravnim govorom su se ispred grada Ljubljane obratili gradonačelnik grada Ljubljane, g. Zoran Janković i direktor Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana g. Sašo Rink te ispred Grada Zagreba pročelnica Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje gđa Zorica Zulić i pomoćnica pročelnice za socijalnu politiku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom gđa Zorana Uzelac Bošnjak.U nastavku su održana izlaganja predstavnika iz grada Ljubljane kako slijedi:
  • g Sašo Rink, direktor Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana – predstavljanje organizacije i rada Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana, izvora financiranja, provedenih projekata, planiranih projekata, drugih dionika uključenih u razvoj modela priuštivog stanovanja;
  • gđa Polona Obrč, voditeljica Službe za stambene odnose Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana – predstavljanje kapaciteta priuštivih stambenih jedinica grada Ljubljane, kriterija i uvjeta za korištenje istih, ugovornih i financijskih obveza korisnika smještajnih jedinica, odnosa tržišnih cijena i subvencioniranih cijena kroz model priuštivog stanovanja te potreba grada Ljubljane za priuštivim stambenim kapacitetima;
  • gđa Irena Bilčić, predstavnica Društva za pomoči in samopomoč brezdomcev Kralji ulice – predstavljanje modela podrške u procesima deložacije.
Prezentacije možete pogledati ovdje: prezentacija g Sašo Rink, prezentacija gđa Polona Obrč, prezentacija Irena Bilčić.

Potom je organiziran obilazak tri lokacije, četvrti, stambenih jedinica pod upravljanjem Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana: Polje I, II, III, IV; Rakova Jelša II; Novo Brdo. Navedene lokacije predstavljene su od strane projektanata, predstavnika Odjela za investicije i Sektora za upravljanje Javnog stanovanjskog sklada Mestne občine Ljubljana. Predstavljene su specifičnosti izgrađenih jedinica, infrastruktura, pristupačnost. Sudionicima je omogućen uvid u sam izgled izgrađenih kapaciteta.

    

Izuzev samog prostornog, urbanističkog i arhitektonskog prikaza na terenu prilikom posjeta pojedinoj lokaciji predstavljena je struktura korisnika smještajnih kapaciteta, izazovi s kojima se susreću vezano uz ugovorne obveze i suživot korisnika s obzirom na sve specifičnosti populacije korisnika kapaciteta. Prilikom posjeta pojedinoj lokaciji predstavljen je model pružanja podrške korisnicima kroz rad u zajednici koji provode organizacije civilnog društva u cilju osnaživanja korisnika kroz pružanje savjetodavne pomoći, psihosocijalne potpore, pomoć u učenju, organiziranje slobodnog vremena, što uspješniju integraciju i socijalizaciju te preveniranje nepoželjnih oblika ponašanja, a u konačnici urednog izvršavanja ugovornih obveza. Svoje aktivnosti u zajednici predstavili su Društvo za pomoči in samopomoč brezdomcev Kralji ulice i Mobilni mladinski center Ljuba in Drago Javnog zavoda Mladi zmaji.
 
U cijeloj aktivnosti je uz 38 predstavnika iz Grada Zagreba sudjelovalo i 17 predstavnika iz Ljubljane.

Kao posljednja projektna aktivnost, a nakon realizirane posjete predstavnika Grada Zagreba gradu Ljubljani, izrađena je brošura na engleskom jeziku koja sadrži informacije o provedenim aktivnosti i rezultatima projekta. Ovdje možete preuzeti brošuru na hrvatskom jeziku.