clanak False

'Ponovno aktivni'

19.02.2021.
„Ponovno aktivni“
 
Nositelj: Grad Zagreb

Partner/i: Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“

Naziv poziva: Otvoreni trajni poziv „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12), u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, a kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

Cilj Projekta: povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

Ukupna vrijednost projekta: 2.684.260,50 HRK

Početak provedbe projekta: 17.2.2021.

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Ciljna skupina: 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba
 

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE

 
Grad Zagreb je 20. siječnja 2020. godine na Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija / područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, a koji je objavilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, prijavio projekt pod nazivom „Ponovno aktivni“.
 
Odlukom o financiranju od 16. prosinca 2020. godine Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao Upravljačkog tijela, Projekt je odobren za financiranje u iznosu od 2.684.260,50 kuna (bespovratna sredstva). 
 
Dana 17. veljače 2021. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.12.0001, (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Upravljačko tijelo) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2), s jedne strane i Grada Zagreba (Korisnik), s druge strane.    
 
Grad Zagreb je nositelj Projekta „Ponovno aktivni“ (u daljnjem tekstu: Projekt), a Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI” su partneri na Projektu.  
 
Projekt je započeo s provedbom 17. veljače 2021. godine odnosno danom potpisa Ugovora te traje 24 mjeseca. 
 
Cilj projekta je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Grada Zagreba te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina. Navedeno će se postići provedbom aktivnosti psihosocijalne potpore i socijalnog mentorstva kroz motiviranje i personalno osnaživanje korisnika te provedbom programa neformalnih oblika učenja iz područja koja su identificirana kao prioritetna za jačanje osobnih kompetencija i vještina neophodnih kao priprema za tržište rada. 
 
Očekivani rezultati Projekta:
 
1. Unaprjeđena kvaliteta i proširena mreža socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i povećanje zapošljivosti korisnika;
2. Pružena podrška za socijalno uključivanje, razvoj socijalnih vještina i osobnih kompetencija korisnika;
3. Povećani osobni resursi korisnika, stvorena pozitivnija slika korisnika o sebi i svojim mogućnostima, unaprjeđeni kapaciteti korisnika za pokretanjem promjene u vlastitu korist u psihološkoj, socijalnoj i ekonomskoj domeni; 
4. Potaknuta socijalna integracija korisnika te njihovo participiranje u svim svojim životnim ulogama;  
5. Adaptiran i opremljen prostor za potrebe provođenja projektnih aktivnosti, ali i budućih projektnih aktivnosti Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
 
Kao jedna od prvih aktivnosti Projekta predviđeno je organiziranje tiskovne konferencije u svrhu vidljivosti Projekta te prezentacije projektnih aktivnosti.
 
Tiskovna konferencija održala se 4. svibnja 2021., s početkom u 10,00 sati, u dvorani Akcelerator Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER,  Avenija Dubrovnik 15, Zagreb.  
 
NA TISKOVNOJ KONFERENCIJI PRISUTNIMA SU SE OBRATILI:
 
Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, gđa Romana Galić, univ.spec.act.soc.
Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, g. Petar Penava 
Ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, s. Jelena Lončar
Predsjednica Udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI”, gđa. Svjetlana Marijon 

Do sada provedene aktivnosti

1. Izrađeni su promotivni materijali i artikli
2. U prosincu 2021. godine dovršena je adaptacija prostora namijenjenog provođenju projektnih aktivnosti, na lokaciji Nova cesta 1, Zagreb
3. Tijekom siječnja 2022. godine opremljen je prostor za provedbu projektnih aktivnosti namještajem i informatičkom opremom 
4. U prosincu 2021. godine ugovoreni su vanjski stručnjaci za provedbu projektnih aktivnosti rada s korisnicima 
5. U siječnju 2022. godine je od strane ugovorenih stručnjaka izrađen program grupnih aktivnosti - informatičkog osposobljavanja, financijskog opismenjavanja i podizanja kompetencija u skladu s potrebama i mogućnostima na tržištu rada
6. Od 1. veljače 2022.godine provode se individualne i grupne aktivnosti rada s korisnicima 
7. Dana 16. veljače 2023. godine održana je Završna konferencija projekta o kojoj možete više nači na sljedećoj poveznici https://www.zagreb.hr/odrzana-zavrsna-konferencija-projekta-ponovno-akti/186110     
8. Dana 17. veljače 2023. godine završena je provedba projekta