clanak False

"Mladi i Zagreb"

28.12.2018.

Naziv natječaja: Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2016. godinu

Nositelj: Grad Zagreb

Partneri: Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „Zamisli“

Cilj projekta: Pripremanje dionika u provedbi Programa za mlade Grada Zagreb 2015. – 2018. za koordinirano i usmjereno djelovanje lokalnih dionika i mladih i usklađeno korištenje dostupnih izvora financiranja za provedbu mjera Programa – lokalnih, nacionalnih i fondova EU.

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Početak provedbe projekta: 16.11.2016.
 
Završetak provedbe projekta: 31.07.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 100.000,00 HRK, Iznos sufinanciranja: 49.000,00 HRK. 

Ostvareni rezultati:

  1. Izrađena Komparativna analiza mjera Programa s programskim dokumentima fondova EU (u programskom razdoblju 2014.-2020.) s Operativnim programom „Učinkoviti ljudski potencijali“;
  2. Izrađene Smjernice za kontinuiranu provedbu pripremnih radnji za koordiniran razvoj projekata s naglaskom na metodologiju koja je primjenjiva za razvoj projekata s namjerom financiranja iz fondova EU;
  3. Provedena predavanja o važnosti i ulogama mladih u zajednici i perspektivi provedbe lokalnih mjera i projekata koristeći postojeće instrumente na razini Grada Zagreba i na nacionalnoj i međunarodnoj razini (primarno fondovi EU);
  4. Provedeno anketno istraživanje i analiza o poduzetim ili planiranim aktivnostima dionika na području Grada Zagreba za provedbu Programa za mlade putem on-line upitnika na koji je odgovore poslalo 13 organizacija s područja Grada Zagreba, 11 udruga mladih i koje rade s mladim te dvije obrazovne ustanove. Kroz sudjelovanje udruga mladih u istraživanju uključena su i mišljenja i prijedlozi mladih, članova i korisničkih skupina ovih organizacija;
  5. Održan Forum zajedničkog planiranja lokalnih dionika u skladu sa smjernicama za pripremu prvih projektnih koncepata kao dvodnevno događanje s lokalnim dionicima kao i mladima.