clanak False

Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa poslovnog prostora za potrebe rada Kulturno informativnog centra

19.08.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 
OBJAVLJUJE POZIV
 
Za iskazivanje interesa radi zakupa poslovnog prostora za potrebe rada Kulturno informativnog centra
 
Predmet poziva
 
Grad Zagreb objavljuje namjeru zakupa poslovnog prostora za potrebe rada Kulturno informativnog centra, na području Grada Zagreba, gradske četvrti Donji Grad, površine između 250 m² i 300 m²  na vrijeme od 10 godina.
 
Opis predmeta zakupa
 
Poslovni prostor mora udovoljavati sljedećim uvjetima:
1. da se nalazi na području Grada Zagreba, gradske četvrti Donji Grad
2. da je uknjižen u zemljišnoj knjizi za korist ponuditelja
3. da je u stanju pogodnom za korištenje na dan sklapanja ugovora o zakupu
4. da je prostor energetski certificiran
5. da ima sljedeće karakteristike:
- da je ukupne površine između 250 m² i 300 m²  
- da se nalazi između prizemlja i najviše trećeg kata
- da ima najmanje 8 ureda
- da ima sobu za sastanke
- da ima čajnu kuhinju
- da ima sanitarni čvor
- da ima funkcionalan sustav grijanja i hlađenja
- da ima adekvatnu uredsku rasvjetu
- da ima na raspolaganju najmanje 3 parkirna mjesta koja pripadaju poslovnom prostoru
 
Uvjeti za prihvat ponude s iskazanim interesom
 
Zainteresirani ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba, vlasnik nekretnine u trenutku stavljanja ponude.
Ponuda, sukladno ovom pozivu, treba sadržavati:
  • detaljan opis poslovnog prostora
  • energetski certifikat
  • traženi iznos mjesečne zakupnine bez PDV-a, s naznakom da li su u nju uračunati režijski troškovi ili ne;
  • dokaz da je ponuditelj vlasnik poslovnog prostora (izvornik ili ovjerena preslika)
  • dokaz o prebivalištu fizičke osobe (preslika osobne iskaznice), odnosno dokaz o registraciji pravne osobe (preslika)
  • izvornik ili ovjerenu presliku potvrde iz koje je vidljivo nepostojanje poreznog duga ponuditelja, a koja potvrda ne smije biti starija od 30 (trideset) dana računajući od dana objave ovog poziva
  • potvrda da ponuditelj nema dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Zagrebu (potvrda Gradsko stambeno – komunalnog gospodarstva d.o.o da ponuditelj nije evidentiran kao dužnik s osnove zakupnine, komunalne naknade i naknade za uređenje voda te spomeničke rente prema Gradu Zagrebu, odnosno potvrda da nije evidentiran kao obveznik plaćanja, izvornik ili ovjerena preslika).
 
Rok za podnošenje ponuda i izbor
 
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave poziva u  Večernjem listu i na web stranici Grada Zagreba.
 
Nepravodobne ili nepotpune ponude se  neće razmatrati.
Pisane ponude s dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Područnog ureda Centar, Zagreb, Ilica 25, ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: GRAD ZAGREB – GRADSKI URED ZA KULTURU, Zagreb, Ilica 25, s naznakom:
„Zakup poslovnog prostora za potrebe rada Kulturno informativnog centra- NE OTVARATI“.
 
Pisane ponude bit će javno otvorene i pročitane dana 5. rujna 2019. godine, u 10:00 sati, u prostorijama Gradskog ureda za kulturu, Ilica 25, I. kat, soba 8 (dvorana).
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći te sve zainteresirane osobe.
 
Najpovoljnija ponuda je ponuda koja, uz ispunjavanje uvjeta iz ovog poziva, sadrži i najniži iznos mjesečne zakupnine.
 
Nakon razmatranja pristiglih ponuda pozvat će se ponuditelj čija se ponuda ocijeni najpovoljnijom kako bi dao obvezujuću ponudu u roku od 15 dana od zaprimanja poziva.
Grad Zagreb pridržava pravo da ne izabere niti jednu od dostavljenih ponuda, a u kojem slučaju ponuditeljima ne pripada pravo potraživati naknadu bilo kakve vrste od Grada Zagreba.
 
 
 
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave