clanak False

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa udruga osoba s invaliditetom za sudjelovanje u projektu „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“

13.07.2020.
 
 
 
Na temelju Zaključka o objavi Javnog poziva za iskazivanje interesa udruga osoba s invaliditetom za sudjelovanje u projektu „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“, KLASA: 910-01/20-01/47,URBROJ:251-03-02-20-2, od 08. srpnja 2020., Grad Zagreb objavljuje 
 
 
JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa udruga osoba s invaliditetom za sudjelovanje u projektu „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“
 
 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj 875588 — TRIPS
 
 
PREDMET JAVNOG POZIVA
 
Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa udruga osoba s invaliditetom dostavom pisma namjere za provođenje projektnih aktivnosti u okviru projekta „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“, koji se financira u okviru Programa Europske unije Obzor2020 (u daljnjem tekstu: Projekt).
 
Cilj javnog poziva je ispitivanje interesa zainteresiranih udruga osoba s invaliditetom za sudjelovanjem u Projektu provođenjem projektnih aktivnosti.
 
OPIS PROJEKTA
 
Grad Zagreb partner je na projektu „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“ koji se provodi u okviru Obzor2020 programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020., poziv Mobility for growth - H2020-MG-2018-2019-2020, natječaj MG-4-5-2019: An inclusive digitally interconnected transport system meeting citizens' needs, područje Pametnog, zelenog i integriranog prometa.
 
Cilj projekta je osmišljavanje i testiranje metodologije za razvoj digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika, u koordinaciji s osobama s invaliditetom, a primjenom metodologije razvijenom kroz projekt. Za svaki grad/državu sudionici projekta izraditi će izvještaj koji će identificirati prometne potrebe osoba s invaliditetom, kao i njihove stavove prema novim rješenjima digitalne mobilnosti i preprekama u njihovom usvajanju. Projekt utvrđuje jaz između potreba korisnika s obzirom na postojeći gradski prijevoz i buduće trendove u mobilnosti, kao i institucionalne i kulturne barijere koje mogu spriječiti premošćivanje tih nedostataka.
 
Grad Zagreb potpisao je 12. prosinca 2019. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj 875588 — TRIPS sa Izvršnom agencijom za inovacije i mreže (upravljačko tijelo) i partnerima.
 
Uloga Grada Zagreba na Projektu odnosi se na razvijanje i testiranje metodologije u praksi s lokalnim korisnicima u kontekstu prometnog ekosustava, u suradnji s projektnim konzorcijem. Metodologija podrazumijeva su-oblikovanje prototipa mobilnih rješenja, organiziranje testiranja prototipa od strane korisnika i ocjenu procesa stvaranja, razvijanje prototipa, organiziranje testiranja s lokalnim korisnicima, provođenje poslovne analize lokalnog prometnog ekosustava s ciljem razvijanja poslovnog slučaja za puni razvoj demonstranata.
 
Trajanje projekta je 36 mjeseci, počevši od 1. veljače 2020.
 
 
ZADAĆE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM
 
Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava - broj 875588 — TRIPS Grad Zagreb zadužen je za angažiranje udruge osoba s invaliditetom koja će provesti sljedeće projektne aktivnosti:
 
(1) Formiranje Radne skupine projekta (Core user team) što uključuje:
- identifikaciju Voditelja radne skupine projekta (Local user lead);
- identifikaciju i selekciju osoba s invaliditetom za članove Radne skupine projekta – 5 do 7 osoba s invaliditetom;
- plaćanje naknade Voditelju radne skupine i članovima Radne skupine projekta – osobama s invaliditetom.
 
(2) Provođenje istraživanja o stavovima osoba s invaliditetom prema javnom prijevozu u Gradu Zagrebu.
 
(3) Provođenje radionica su-oblikovanja za razvoj prototipa inkluzivnih rješenja za javni prijevoz.
 
(4) Koordiniranje Radne skupine Projekta što uključuje:
- sudjelovanje na radionicama su-oblikovanja s ciljem stvaranja prototipa;
- razvoj inovativnih ideja tijekom radionica su-oblikovanja prototipa inkluzivnih rješenja za javni prijevoz;
- sudjelovanje u provođenju pilot testa na razvijenom prototipu;
- raspravljanje o idejama kako ukloniti praktične prepreke za primjenu Projektnih rezultata.
 
(5) Druge aktivnosti u dogovoru s Gradom Zagrebom.
 
Navedene aktivnosti dio su Radnog paketa 2, Radnog paketa 5, Radnog paketa 6 te Aneksa ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Dio A).
 
   
NAČIN ISKAZIVANJA INTERESA
 
Interes se iskazuje dostavom pisma namjere koje mora sadržavati sve potrebne informacije za dokazivanje kvalificiranosti i stručne sposobnosti zainteresirane udruge osoba s invaliditetom za provođenjem projektnih aktivnosti u okviru Projekta.
 
Pismu namjere s iskazom interesa potrebno je priložiti i sljedeće dokaze:
 
- da je udruga upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar;
- da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija;
- da su osoba/e ovlaštene za zastupanje udruge u mandatu;
- da udruga uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Zagreba;
- da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo;
- izjava kojom se dokazuju organizacijski kapaciteti i ljudski resursi, znanje engleskog jezika i tehnološka pismenost osobe koja će sudjelovati u provedbi projektnih aktivnosti.
 
Pismo namjere zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavlja se elektronskim putem na email: guszosi@zagreb.hr ili putem pošte s naznakom: Iskaz interesa - projekt „TRIPS“ s upozorenjem „ne otvarati“ na adresu:

 
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM,
10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
 
 
Rok za dostavu prijava je 20. srpnja 2020.
 
 
POSTUPAK IZBORA
 
Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured) obavit će provjeru i razmatranje pristiglih prijava s pripadajućom dokumentacijom.
 
Grad Zagreb može napraviti uži izbor prihvatljivih udruga osoba s invaliditetom koje su iskazale interes te na temelju svojih iskaza dokazale najveće iskustvo, stručnost i sposobnost vodećih stručnih osoba vodeći računa o općim načelima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije.
 
Kriteriji za odabir su:
a) predstavljanje i zastupanje udruga i saveza osoba s različitim vrstama i stupnjem invaliditeta
b) Broj europskih projekata u kojima je udruga sudjelovala;
c) Znanje engleskog jezika.
 
Pisma namjere udruga osoba s invaliditetom koja su nepotpuna te ne zadovoljavaju navedene minimalne uvjete neće se razmatrati.
 
Nakon provedene provjere i razmatranja Ured će predložiti gradonačelniku donošenje zaključka o sklapanju ugovora o suradnji na Projektu.
 
Popis odabranih udruga osoba s invaliditetom bit će objavljen na web stranici Grada Zagreba.
 
Grad Zagreb će s odabranom/im udrugama osoba s invaliditetom sklopiti ugovor o suradnji na Projektu kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.
 
 
UVJETI POZIVA
 
Pismo namjere s iskazom interesa u pisanome obliku mora sadržavati naziv zainteresirane udruge i mora ga potpisati osoba ovlaštena za zastupanje udruge osoba s invaliditetom.
Pismo namjere s iskazom interesa i popratnom dokumentacijom mora se dostaviti na hrvatskome jeziku.
 
Objava ovoga poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne predstavlja nikakvu obvezu Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora s bilo kojom zainteresiranom udrugom niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo udruge da zatraže od Grada Zagreba ispunjenje bilo koje činidbe, po bilo kojoj osnovi.
 
Zainteresirane udruge nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova u svezi s izradom i podnošenjem pisma namjere s iskazom interesa.
 
Grad Zagreb ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja prekinuti postupak iniciran ovim neobvezujućim javnim pozivom ili izmijeniti uvjete istoga, pri čemu nije dužan obrazlagati svoju odluku. Grad Zagreb zadržava pravo da ne izabere niti jedno od pristiglih pisama namjere s iskazom interesa. Zainteresirane udruge neće imati pravo potraživati naknadu štete od Grada Zagreba po bilo kojoj osnovi.
 
NAPOMENE
 
Na ovaj poziv se primjenjuju propisi Republike Hrvatske. Svi zaprimljeni podaci obradit će se u skladu sa zakonskim odredbama kako bi se osigurala zaštita prava i privatnosti zainteresiranih subjekata. Ovaj poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave