clanak False

Javni natječaj za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta

16.10.2018.

Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/11, 18/13, 20/14 - presuda i rješenje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, 22/17 i 20/18), gradonačelnik Grada Zagreba, objavljuje
 
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta
 
 
1.      Objavljuje se javni natječaj za dodjelu rezerviranih parkirališnih mjesta.
 
2.      Rezervirano parkirališno mjesto može se dodijeliti pravnim osobama ili fizičkim osobama obrtnicima, i to najviše do 10% od ukupnog broja raspoloživih parkirališnih mjesta u pojedinoj ulici ili na trgu na području Grada Zagreba.
 
3.      Rezervirano parkirališno mjesto može se dodijeliti pravnoj osobi ili fizičkoj osobi obrtniku koja:
 
- ima sjedište ili koristi poslovni prostor u neposrednoj blizini parkirališnog mjesta za        koje sudjeluje u javnom natječaju,
 
- ima u vlasništvu ili ima pravo korištenja poslovnog prostora u kojem podnositelj prijave obavlja djelatnost,
 
- nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi,
 
-       ponudi najviši iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta.
 
  4. Početni iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta u  pojedinoj zoni u kojoj se rezervirano parkirališno mjesto traži iznosi:
- u I. zoni: 4.000,00 kuna,
- u II. zoni: 3.000,00 kuna,
- u III. zoni: 2.000,00 kuna.
 
5.      Rezervirano parkirališno mjesto dodjeljuje se na rok do 1 godine.
 
  6.   Prijava za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta mora sadržavati:
- naziv pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika,
- OIB,
- kontakt telefon podnositelja prijave,
- adresu sjedišta pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika,
- adresu na kojoj obavlja djelatnost,
- zonu u kojoj se nalazi traženo rezervirano parkirališno mjesto (I., II. ili III. zona),
- naziv ulice u kojoj ili trga na kojem se traži rezervirano parkirališno mjesto,
- broj parkirališnih mjesta koji se traži,
- rok na koji se rezervirano parkirališno mjesto traži (najduže do 1 godine),
- ponuđeni iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranog parkirališnog mjesta, koji ne može biti niži od početnog iznosa mjesečne naknade utvrđene u točki 4. ovoga javnog natječaja,
- popis isprava koje se prilažu prijavi.
 
 
Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se nalazi na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.
 
7.      Podnositelji prijave, dužni su uz prijavu priložiti sljedeće isprave kojima dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta:
 
-          izvadak iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljivo sjedište na kojem se obavlja djelatnost ne stariji od 3 mjeseca od dana izdavanja;
 
-          dokaz o pravu vlasništva odnosno pravu korištenja poslovnog prostora u kojem podnositelj prijave obavlja djelatnost;
 
-          potvrdu da podnositelj prijave nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi, ne stariju od 30 dana od dana izdavanja (podiže se na adresi: Grad Zagreb, Gradski ured za financije, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1).
 
 
8.      Uz prijavu se prilaže upravna pristojba u iznosu od  20,00 kuna.
 
9.      Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u izvorniku.
 
10.  Ako se dvije ili više pravnih osoba odnosno fizičkih osoba obrtnika na javnom natječaju prijave za dodjelu parkirališnog mjesta u istoj ulici ili na istom trgu, a nema dovoljan broj raspoloživih parkirališnih mjesta, najpovoljnija je prijava ona koja ispunjava uvjete javnoga natječaja i sadrži najviši iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta, koji ne može biti niži od početnog iznosa mjesečne naknade utvrđenog u točki 4. ovoga javnog natječaja.
 
11.  Ako dvije ili više prijava za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta, u istoj ulici ili na istom trgu, ispunjavaju natječajne uvjete i sadrže isti ponuđeni iznos mjesečne naknade za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta, pravo prednosti ostvaruje ona prijava koja je ranije zaprimljena.
 
12.  Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave ovoga javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Zagreba i dnevnom tisku.
 
13.  Prijava se podnosi u pisanom obliku preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnicu s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA“, na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.
 
14.  Nepravodobne i nepotpune prijave, zaključkom će se odbaciti, a ako podnositelj prijave ne ispunjava uvjete za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta ili ne ostvari prednost za dodjelu rezerviranoga parkirališnog mjesta, prema točki 10. ili 11. ovoga javnog natječaja, prijava će se zaključkom odbiti.
 
 
 
15.  Na zaključak iz točke 14. ovoga javnog natječaja podnositelji prijave mogu izjaviti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od osam dana od dana dostave zaključka.
 
16.  Ovaj javni natječaj objavljen je i na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.
 
 
                  GRADONAČELNIK
     GRADA ZAGREBA
 
                                                                                              Milan Bandić dipl. politolog
 
 
 
 
 
 
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave