clanak False

Proces izrade i donošenja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021. - 2027.

16.04.2024.

Usvojena Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine usvojena je na 28. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, 09. studenoga 2023., na prijedlog gradonačelnika Grada Zagreba.
 
Zaključak o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine i Zaključak o donošenju Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine objavljeni su u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 37/2023.
 
Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine
Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine


Vrednovanje tijekom izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

U skladu sa zakonskom regulativom planski dokumenti politike regionalnoga razvoja podliježu postupku vrednovanja tijekom izrade, provedbe te nakon provedbe.

Vrednovanje tijekom izrade (prethodno vrednovanje) provodilo se tijekom svih faza izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije za razdoblje do 2027. godine (SRUAZ) u svrhu osiguravanja relevantnost i koherentnost dokumenta, a zaključci vrednovanja integrirani su u SRUAZ tijekom izrade.

Vrednovanje pruža relevantnim dionicima prethodnu prosudbu o tome jesu li razvojna pitanja ispravno utvrđena, jesu li predložena strategija i ciljevi relevantni, je li vidljiva koherentnost u odnosu na nadređene politike i smjernice, jesu li očekivani učinci realni i slično.

Nadalje, vrednovanje tijekom izrade dokumenta pruža potrebnu osnovu za praćenje i buduće vrednovanje, na način da osigurava oblikovanje jasnih i mjerljivih ciljeva te pokazatelja za praćenje ostvarenja ciljeva.

Vrednovanje provodi nezavisno stručno tijelo, a za provedbu usluge vrednovanja tijekom izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine Grad Zagreb zadužio je Institut za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba.

Završno izvješće o provedenom vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

Završno izvješće o provedenom vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine - sažetak


Usvojena Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine

Gradska skupština Grada Zagreba je na 13. sjednici, održanoj 23. lipnja 2022., donijela Zaključak o donošenju Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.
 
Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte kao nositelj izrade strategije želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih Komunikacijskom strategijom, s kojom čini jedinstveni provedbeni akt, te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva. 
 
Preduvjeti donošenja Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. bila  su prethodno pribavljena mišljenja:
  • Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, 
  • mišljenja predstavničkih tijela svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb- 10 gradova:  Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok, Zaprešić, te 19 općina: Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće.
  • te Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb. 


Obavijest o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.

Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je na 7. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.
Za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i koordinaciju svih aktivnosti u postupku izrade zadužen je Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, u suradnji sa svim jedinicama lokalne samouprave u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb i drugim dionicima razvoja.

Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. objavljen je u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 3/2022.
Zaključak o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.

Obavijest o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.

Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je na 8. sjednici, održanoj 24. veljače 2022. godine, Zaključak o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.
 
Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan te Akcijski plan za provedbu strategije, kao provedbeni akti Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, nisu sastavni dijelovi Strategije, već se s njom istovremeno izrađuju, te ih donosi predstavničko tijelo grada središta urbanog područja u istom postupku i uz iste preduvjete po kojima se donosi Strategija.

Zaključak pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. objavljen je u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 8/2022.
Zaključak pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.

Prva sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb u razdoblju 2021.-2027.

U inspirativnom ambijentu Zagrebačkog inovacijskog centra (ZICER), u petak, 8. travnja 2022., održana je Prva sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koje je Zaključkom od 26. siječnja 2022. osnovao gradonačelnik Grada Zagreba.
Partnersko vijeće ima savjetodavnu ulogu u procesu izrade i donošenja Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, kao i u praćenju njezine provedbe.
Prisutni članovi Partnerskog vijeća jednoglasno su donijeli Poslovnik o radu Partnerskog vijeća te za predsjednika Partnerskog vijeća izabrali prof. dr. sc. Mladena Vedriša, a za njegova zamjenika prof. dr. sc. Bojana Baletića. Kandidati su predloženi od strane prisutnih članova vijeća na sjednici te su izabrani jednoglasno.
Po upoznavanju sa zadaćama Partnerskog vijeća, planom rada na pripremi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, ranije provedenim, započetim i planiranim aktivnostima, prisutni članovi jednoglasno su podržali Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana, čime su omogućili njegovo upućivanje u proceduru donošenja.
U raspravi koja je uslijedila, članovi Partnerskog vijeća pokazali su interes za sve do sada pripremljene materijale te iskazali želju za sagledavanjem svih aspekata održivog urbanog razvoja, s posebnim naglaskom na provedbi Europskog zelenog plana.
U najavi kojom je završila sjednica, članovi Partnerskoga vijeća pozvani su na sudjelovanje u radionici posvećenoj konceptualizaciji integriranih projekata značajnih za širi teritorij urbane aglomeracije, koja će se održati u svibnju 2022. godine, u sklopu Dana Urbane aglomeracije Zagreb i kao dio aktivnosti EU-projekta „CAMELOT – Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together.“
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4