clanak False

Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb i Prijava Urbane aglomeracije Zagreb na ograničeni poziv MRRFEU za odabir područja za provedbu mehanizama ITU

23.09.2016.
Izrada Strategije Urbane aglomeracije Zagreb i Prijava Urbane aglomeracije Zagreb na ograničeni poziv MRRFEU za odabir područja za provedbu mehanizama ITU

Slijedom uspostave novog programskog i provedbenog okvira politike regionalnog razvoja, donošenjem nove regulative s područja regionalnog razvoja, te u želji da okupi prostor s kojim i koji međusobno najintenzivnije komunicira i uspostavi učinkovitiji dijalog kao temelj za zajedničko uspješno planiranje održivog razvoja, Grad Zagreb je, poput ostalih središta urbanih područja, pokrenuo postupak strateškog planiranja održivog urbanog razvoja.

Slijedeći odredbe propisa i načela politike regionalnog razvoja, uz poštivanje propisane procedure, izrađen je Konačni prijedlog obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb temeljem kojeg je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije u ožujku 2016. donio Odluku o ustrojavanju Urbane aglomeracije Zagreb.
 
Prema Odluci u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb, uz Grad Zagreb kao središte urbane aglomeracije, uključeno je 29 jedinica lokalne samouprave (JLS), s prostora 3 županije, i to 10 gradova i 19 općina,  pri čemu 7 gradova i 15 općina Zagrebačke županije, te 3 grada i 4 općine Krapinsko-zagorske županije, što Urbanu aglomeraciju Zagreb čini jedinstvenom u odnosu na ostale aglomeracije koje uključuju gradove i općine s područja jedne županije.
 
U skladu sa Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova, Urbana aglomeracija Zagreb je potencijalno ciljano područje za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućuje pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnosti i provedbe složenih strategija razvoja urbanih područja. Odabir urbanih područja u Republici Hrvatskoj u kojima će se provoditi ITU mehanizam vrši se putem Poziva za dostavu prijava za odabir područja za provedbu mehanizma ITU, što ga je MRRFEU objavilo u ožujku 2016.  Riječ je o ograničenom pozivu, a prihvatljivi prijavitelji su sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima - Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula.
 
U pripremi prijave MRRFEU-u aktivno su sudjelovali predstavnici svih 30 JLS uključenih u obuhvat Urbane aglomeracije Zagreb, uz uključenost brojnih partnera i drugih sudionika, pritom osobito Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, provedbu niza radnih sastanaka i radionica kao i sektorskih konzultacija vezanih za korištenje mehanizma ITU, u okviru čega uz najaktivniju uključenost predstavnika grada nositelja – Grad Zagreb, i to Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, ponajprije na izradi nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (Strategija) te Ureda za programe i projekte EU, pretežito na izradi Prijedloga ITU doprinosa realizaciji ciljeva Strategije, te uspostavi Indikativne liste projektnih prijedloga za sufinanciranje kroz ITU mehanizam. Pri tome temeljni sadržaj spomenute prijave čine nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb i Prijedlog doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije.
 
Izrada Strategije za definirani obuhvat složen je i zahtjevan proces, upravo obzirom na veliki broj uključenih JLS, što uz ostalo podrazumijeva složenu proceduru u utvrđivanju zajedničkih razvojnih usmjerenja i identifikaciji razvojnih aktivnosti, projekata i programa, te u organiziranju i provođenju procesa savjetovanja i drugih propisanih postupaka.
 
Nakon provedbe složene definirane procedure i pripreme cjelovite zahtjevne dokumentacije, pribavljanja pozitivnog mišljenja Partnerskog vijeća i pozitivnog mišljenja svih JLS u obuhvatu aglomeracije na Nacrt Strategije, verzija 2. od 30. lipnja 2016. kao i na Prijedlog ITU doprinosa realizaciji ciljeva Strategije, Grad Zagreb je u ime Urbane aglomeracije Zagreb, dana 14. srpnja 2016. godine predao Prijavu na ograničeni poziv MRRFEU-a za odabir područja za provedbu mehanizama ITU.
 
Povodom podnesene prijave Urbane aglomeracije Zagreb, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izvijestilo je krajem srpnja Grad Zagreb, kao središte UAZ, da je prijava zadovoljila uvjete administrativne provjere kao i kriterije provjere prihvatljivosti prijavitelja i prijave te je upućena u daljnju proceduru postupka odabira prijava.
 
Rezultati pregleda prijava predanih na poziv očekuju se tijekom rujna 2016. godine.
 
Kako bi Urbana aglomeracija Zagreb mogla uspješno koristiti sredstva putem ITU mehanizma jedan od ključnih elemenata je završena Strategija, što nadalje uključuje intenzivan rad svih relevantnih dionika razvoja na izradi provedbenog dijela Strategije, izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš, Akcijskog plana i Komunikacijske strategije. Navedeno uključuje daljnje aktivnosti održavanja tematskih radionica, savjetovanja s Partnerskim vijećem Urbane aglomeracije Zagreb i pribavljanja mišljenja Partnerskog vijeća na konačni nacrt Strategije, pribavljanja mišljenja predstavničkih tijela svih JLS u obuhvatu i donošenje Strategije na Gradskoj Skupštini Grada Zagreba.