clanak False

Pismohrana (arhiva)

02.02.2023.
Arhivsko i dokumentarno gradivo mogu koristiti, bez ograničenja, gradska upravna tijela čijom je djelatnošću i radom nastalo, odnosno kojima je služilo, a ostali korisnici uz njihovu suglasnost na način predviđen Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine 75/21) i Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21).
 
Za podnošenje pismenog zahtjeva i izradu ovjerovljene preslike naplaćuje se upravna pristojba u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16 i 114/22) i Uredbom o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 92/21).
 
Ispunjeni obrazac zahtjeva se predaje elektroničkim putem na mail adresu: arhiva@zagreb.hr
 
Po zahtjevu se neće postupati dok pristojbeni obveznik ne dostavi dokaz o plaćenoj pristojbi (čl.18. Zakona o upravnim pristojbama-NN 115/16, 114/22).
 
Zahtjev za korištenje gradiva iz pismohrane