clanak False

Sektor za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture

05.02.2024.
Pomoćnica pročelnika za provedbu komunalnih aktivnosti i održavanje komunalne infrastrukture: Melinda Andrijić
Tel: 01/610-0920
E-mail: melinda.andrijic@zagreb.hr

- obavlja poslove obrade tehničkih podataka o potrebama za komunalnim aktivnostima, održavanjem komunalne infrastrukture na područjima oblika mjesne samouprave u suradnji sa Sektorom za rad mjesne samouprave, poslovi  pripreme i provedbe postupka javne nabave za potrebe Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu,  pripreme i razrade tehničkog aspekta programa održavanja komunalne infrastrukture i planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora, procjene troškova planiranih radova, usklađivanja programa i planova s drugim gradskim upravnim tijelima i trgovačkim društvima, provođenja programa i planova iz djelokruga Ureda i sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, poslovi zaštite nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, tehničke pripreme i provođenja programa održavanja komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti u vezi s redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem parkova i drugih ozelenjenih površina, čišćenjem površina javne namjene i održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, izrade informativnih, analitičkih i drugih stručnih materijala. 
 
ODJEL ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE I PROVEDBU KOMUNALNIH AKTIVNOSTI – I.kat
Voditelj Odjela za pripremu dokumentacije i provedbu komunalnih aktivnosti: Marko Devčić
Tel:01/ 610-0914, faks: 01/ 610-1526
E-mail: marko.devcic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi obrade tehničkih podataka o potrebama za komunalnim aktivnostima u suradnji sa Sektorom za rad mjesne samouprave, poslovi u vezi s pripremom i provedbom postupka javne nabave za potrebe Ureda, što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, pripreme i razrade tehničkog aspekta planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, procjene troškova planiranih radova, usklađivanja planova s drugim gradskim upravnim tijelima i trgovačkim društvima, provođenja planova, poslovi praćenja stanja, izrade informativnih, analitičkih i drugih stručnih materijala.
 
ODSJEK ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE
Voditeljica Odsjeka za pripremu dokumentacije: Anđa Told
Tel: 01/ 610-0945
E-mail: anda.told@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi ishođenja potrebnih projektnih zadataka, pokreću se potrebne aktivnosti za ugovaranje izrade projektne dokumentacije i ugovaranje radova, obrada tehničkih podataka o potrebama za komunalnim aktivnostima u suradnji sa Sektorom za rad mjesne samouprave, pripreme i razrade tehničkog aspekta planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, procjene troškova planiranih radova, usklađivanja planova s drugim gradskim upravnim tijelima i trgovačkim društvima, provođenja planova,  suradnja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, poslovi u vezi s pripremom akata, dokumentacije i podataka te provedbom akata koji se odnose na javnu nabavu za potrebe iz djelokruga Ureda, što je provodi nadležna služba (za javnu nabavu), odnosno pripreme tehničke dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupaka javne nabave za ugovaranje akcija iz planova komunalnih aktivnosti.

ODSJEK ZA PROVEDBU PROJEKATA I RADOVA KOMUNALNIH AKTIVNOSTI
Voditelj Odsjeka za provedbu projekata i radova komunalnih aktivnosti - kontakt osoba:
Tel: 01/ 610-0902

- obavljaju se poslovi koji se odnose na provođenje ugovorenih radova i izrade projektne dokumentacije, praćenje izrade projektne dokumentacije, upućivanje projekata prema drugim gradskim upravnim tijelima, sudjelovanje u postupcima e-konferencije za akcije iz planova komunalnih aktivnosti vijeća gradskih četvrti, poslovi uvođenja u posao, obilazaka gradilišta i praćenja ugovorenih radova, koordiniranje radova na terenu s izvođačima, drugim gradskim uredima i komunalnim poduzećima, pregled i primopredaja završenih radova i koordinacija sa projektantima temeljem sklopljenih ugovora i narudžbenica, izrade informativnih, analitičkih i drugih stručnih materijala.

ODJEL ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – I. kat
Voditelj Odjela za održavanje komunalne infrastrukture: Alan Ordulj
Tel:01/ 610-0780, faks: 01/ 610-0903
E-mail: alan.ordulj@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi zaštite nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, tehničke pripreme i provođenja programa održavanja komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti u vezi s redovitim održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem parkova i drugih ozelenjenih površina, čišćenjem površina javne namjene i održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda, sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti. 
 
ODSJEK ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA – I. kat
Voditelj Odsjeka za zaštitu nerazvrstanih cesta: Danko Mitrović
Tel:01/ 610-0746; faks: 01/ 610-0903
E-mail: danko.mitrovic@zagreb.hr

obavljaju se poslovi zauzimanje javnoprometnih površina, obavljanje izvanrednog prijevoza, prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta, gradnju priključaka i prilaza na nerazvrstanu cestu, poslovi izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, izdavanja suglasnosti za prekopavanje nerazvrstanih cesta I. reda radi popravaka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje te za izvođenje priključaka i prilaza na nerazvrstane ceste, vođenja propisanih očevidnika, pripreme prijedloga i izvješća iz područja zaštite i održavanja nerazvrstanih cesta.
 
ODSJEK ZA REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA – I. kat
Voditelj Odsjeka za redovito održavanje nerazvrstanih cesta: Goran Klipa
tel:01/ 610-0981 ; faks: 01/ 610-0903
E-mail: goran.klipa@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi tehničke pripreme i provedbe programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, obavljanja pripremnih poslova za ugovaranje radova održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, organiziranja poslova ophodnje i čišćenja cesta i cestovnih objekata, organiziranja radova na otklanjanju posljedica prirodnih katastrofa i drugih uzroka oštećenja na cestama i cestovnim objektima, pripreme i organiziranja aktivnosti vezanih uz plan zimske službe, usklađivanja rada gradskog komunalnog trgovačkog društva koje obavlja poslove održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora i drugih sudionika u izradi i provedbi operativnog plana održavanja nerazvrstanih cesta i cestovnih objekata, organiziranja i vođenja postupka kontrole osovinskog opterećenja na cestama, organiziranja uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila na cestama, sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora u dijelu koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta.
 
ODSJEK ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA  – III. kat
Voditelj Odsjeka za održavanje i čišćenje površina javne namjene i održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda: Mirko Told
tel:01/ 610-0919; faks: 01/ 610-0903
E-mail: mirko.told@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi tehničke pripreme i provedbe programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti u dijelu koji se odnosi na redovito održavanje parkova i drugih ozelenjenih površina, čišćenje površina javne namjene te na održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, usklađivanja rada gradskih komunalnih trgovačkih društava, vijeća gradskih četvrti, vijeća mjesnih odbora i drugih sudionika u izradi i provedbi operativnih planova održavanja i čišćenja površina javne namjene i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda, sudjelovanja u provedbi planova komunalnih aktivnosti gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora u dijelu koji se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, izrade prijedloga mjera, informacija i izvješća.