clanak False

Sektor za civilnu zaštitu i sigurnost

12.02.2024.
Pomoćnica pročelnika za civilnu zaštitu i sigurnost: Ivana Krišto 
Tel: 01/658-5120, faks: 01/658-5136
E-mail: ivana.kristo@zagreb.hr 

- obavlja poslove vezane uz planiranje, razvoj i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite, (u nastavku teksta: CZ),   poslove obrane, zaštite od požara, ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, poslovi vatrogastva u izvršavanju prava i obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, poslovi izrade i ažuriranja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, poslovi izrade Vanjskih planova civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari te drugih planskih dokumenata, analiza i akata sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, poslovi koordiniranja djelovanja operativnih snaga sustava CZ-e namijenjenih provođenju mjera CZ-e, poslovi osiguravanja uvjeta za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika CZ-e te provođenja mobilizacije, poslovi vođenja i ažuriranja baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava CZ-e, poslovi vezani uz informiranje i edukaciju javnosti o izvanrednim događajima te krizno komuniciranje,  izradu i provedbu strateških dokumenata iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba. 

ODJEL ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO
Voditelj Odjela za civilnu zaštitu i vatrogastvo - Dalibor Belegić
Tel:01/610-0911
E-mail: dalibor.belegic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi planiranja, izrade elaborata i organizacije vježbi CZ-e, pripremom podloga za izradu općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti i poslovi u provođenju CZ-e, predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju mjera i aktivnosti u CZ-i, razvojem operativnih snaga CZ-e, određivanjem operativnih snaga CZ-e i pravnih osoba od interesa za CZ-u, predlaganjem osnivanja postrojbi CZ-e specijalističke i opće namjene sukladno procjeni rizika i definiranjem potreba za razvoj snaga CZ-e, praćenjem rada operativnih snaga i sudionika CZ-e Grada, koordinacijom sudjelovanja operativnih snaga CZ-e i omogućavanjem rukovođenja gradonačelnika operativnim snagama u slučajevima velikih nesreća i katastrofa uz pružanje stručne i operativne potpore stožeru CZ-e Grada Zagreba i stožerima CZ-e gradskih četvrti, provedbom propisanih standardnih operativnih postupaka u nesrećama i katastrofama, poduzimanjem i provedbom mjera i postupaka u akcijama CZ-e, poslovima suradnje sa središnjim državnim tijelom nadležnim za poslove CZ-e, sudjelovanjem u izradi analiza i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, poslovi vezani uz definiranje potreba za opremanjem postrojbi i materijalnih sredstava za provođenje mjera CZ-e, poslovi u vezi s planiranjem, razvojem, održavanjem i uporabom sustava komunikacija te integracijom komunikacijskog sustava s komunikacijskim sustavom središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove CZ-e, omogućavanjem koordinacije rada i djelovanja sudionika u sustavu  CZ-e na području Grada sredstvima komunikacije, poslovi vezani uz osiguravanje uvjeta za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere zaštite i spašavanja ljudi, imovine i okoliša sukladno planovima CZ-e, poslovi pozivanja obveznika CZ-e radi mobilizacije, utvrđivanja dužnosti i usklađivanja podataka u sustavu CZ-e, zaduživanja osobne opreme, provedbe smotre te upućivanja na osposobljavanje i vježbe, poslovi vođenja i ažuriranja baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava CZ-e, poslovi u vezi s upravljanjem i održavanjem skloništa, te osiguravanje uvjeta za poduzimanje i drugih mjera važnih za otklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća uz prihvat i skladištenje materijalnih sredstava i koordiniranje poslova potpore sudionika sustava CZ-e opremanjem i održavanjem sredstava namijenjenih CZ-i. U Odjelu za civilnu zaštitu i vatrogastvo provode se aktivnosti usmjerene na provođenje  mjera i aktivnosti zaštite od požara i provode poslovi u vezi s organiziranjem osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, definiranjem potreba za materijalnim sredstvima zaštite od požara i vatrogastva, praćenjem rada vatrogastva u Gradu i poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara. 

ODSJEK ZA OPERATIVNE POSLOVE CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA
Voditelj Odsjeka za operativne poslove civilne zaštite i vatrogastva: Josip Hibler
Tel: 01/658-5120
E-mail: josip.hibler@zagreb.hr 

- obavljaju se aktivnosti i poslovi u vezi s predlaganjem i sudjelovanjem u provođenju mjera i aktivnosti u CZ-i, razvojem operativnih snaga CZ-e, određivanjem operativnih snaga CZ-e i pravnih osoba od interesa za CZ-u, predlaganjem osnivanja postrojbi CZ-e specijalističke i opće namjene sukladno procjeni rizika i definiranjem potreba za razvoj snaga CZ-e, praćenjem rada operativnih snaga i sudionika CZ-e Grada, organizacijom i provedbom stručnog usavršavanja postrojbi CZ-e te  koordinacijom sudjelovanja operativnih snaga CZ-e i omogućavanjem rukovođenja gradonačelnika operativnim snagama u slučajevima velikih nesreća i katastrofa uz pružanje stručne i operativne potpore stožeru CZ-e Grada Zagreba i stožerima CZ-e gradskih četvrti, provedbom propisanih standardnih operativnih postupaka u nesrećama i katastrofama, poduzimanjem i provedbom mjera i postupaka u akcijama CZ-e, poslovi suradnje sa središnjim državnim tijelom nadležnim za poslove CZ-a, sudjelovanja u izradi analiza i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, planiranje, izrada elaborata, organizacija i provedba vježbi CZ-e, organizacija i provedba stručnog usavršavanja postrojbi CZ-e,  aktivnosti usmjerene na provođenje  mjera i aktivnosti zaštite od požara, praćenjem rada vatrogastva u Gradu i poduzimanjem mjera za osnivanjem i opremanjem vatrogasnih postrojbi sukladno Planu zaštite od požara, te poslovi organizacije i provedbe aktivnosti upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

ODSJEK ZA LOGISTIČKU POTPORU SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE I VATROGASTVA
Voditelj Odsjeka za logističku potporu sustavu civilne zaštite i vatrogastva - kontakt osoba:
Tel:01/658-5120

- obavljaju se poslovi u vezi s  planiranjem i definiranjem tehničkih karakteristika potrebnih materijalnih sredstava namijenjenih CZ-i te provedbi zaštite od požara i vatrogastva i poduzimanjem mjera za unaprjeđenje zaštite od požara i provedbe aktivnosti sukladno Planu zaštite od požara, poslovi u vezi s prihvatom, skladištenjem i podjelom materijalnih sredstava; poslovi zaduživanja i vođenja evidencije opreme za pripadnike CZ-e, održavanja sredstava namijenjenih zaštiti i spašavanju;  poslovi u vezi s planiranjem, razvojem, održavanjem i uporabom sustava komunikacija, omogućavanjem koordinacije rada i djelovanja sudionika CZ-e na području Grada sredstvima komunikacije, pripremanjem sustava komunikacija za upravljanje velikom nesrećom ili katastrofom, obavljanjem poslova održavanja ispravnosti komunikacijske opreme, vođenjem evidencije o komunikaciji i poduzetim aktivnostima, planiranjem potrebne komunikacijske opreme,  unosom, georeferenciranjem i ažuriranjem  baza podataka materijalnih sredstava i opreme bitnih za zaštitu i spašavanje u Gradu; organiziranjem evakuacije, sklanjanja i zbrinjavanja stanovništva te poslovi u vezi s upravljanjem i održavanjem skloništa.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PREVENCIJU
Voditelj Odjela za planiranje i prevenciju - kontakt osoba
Tel: 01/658-5120

- obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa, stanja i pojava koje mogu dovesti do velike nesreće i katastrofe i organiziranja sustava CZ-e u Gradu Zagrebu, izradom godišnjih analiza stanja sustava i planova razvoja sustava CZ-e kao i smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ-e na području Grada, poslovi izrade i ažuriranja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, poslovi izrade Vanjskih planova civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari te poslovi u vezi sa sudjelovanjem u izradi analiza i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba. U Odjelu se obavljaju poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, u vezi s izradom i usklađivanjem procjene ugroženosti od požara za Grad Zagreb i planova zaštite od požara za Grad Zagreb, godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Zagreb; plana, programa i načina upoznavanja s opasnostima od požara, u vezi s izradom izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s osiguranjem sudjelovanja javnosti u donošenju plana zaštite od požara za Grad i godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad,  u vezi s izradom mjera i postupaka u provođenju aktivnosti iz programa Vlade RH u ljetnoj turističkoj sezoni, uređivanjem područja zaštite od požara i vatrogastva sukladno propisima. U Odjelu za planiranje i prevenciju obavljaju se i poslovi iz područja urbane sigurnosti, vezani uz izradu i provedbu strateških dokumenata iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti, koordinaciju rada Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba te koordinaciju poslova na temu urbane sigurnosti, poslovi vezani uz organizaciju okruglih stolova i tribina na aktualne teme urbanih rizika i sigurnosti te izrada publikacija, tiskanih vodiča kao i online platformi u cilju dostupnosti teme urbanih rizika i sigurnosti široj stručnoj javnosti i građanima, poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja obrane, izradom Plana obrane Grada Zagreba, poduzimanjem mjera za usklađivanje obrambenih priprema pravnih osoba nositelja obrambenih priprema u djelatnostima iz svoje nadležnosti s obrambenim pripremama Grada i Planom obrane Republike Hrvatske, poduzimanjem mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Grada i pravnih osoba u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti i provedbom mjera pripravnosti u stanju neposredne ugroženosti te poduzimanjem drugih mjera potrebnih za prijelaz na ratno ustrojstvo.

ODSJEK ZA IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA
Voditelj Odsjeka za izradu planskih dokumenata - kontakt osoba
Tel: 01 658-5120

- obavljaju se poslovi obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa, stanja i pojava koje mogu dovesti do velike nesreće i katastrofe, te prikupljanjem informacija i podataka, izradom izviješća o stanju sustava civilne zaštite i smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ-e na području Grada  i organiziranja sustava  CZ-e u Gradu Zagrebu, izradom godišnjih analiza stanja sustava CZ-e i planova razvoja sustava CZ-e kao i smjernica za organizaciju i razvoj sustava CZ-e na području Grada, poslovi izrade i ažuriranja Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba i Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba, poslovi izrade Vanjskih planova civilne zaštite u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. U Odjelu se obavljaju poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja zaštite od požara i vatrogastva, u vezi s izradom i usklađivanjem procjene ugroženosti od požara za Grad Zagreb i planova zaštite od požara za Grad Zagreb, godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Zagreb, poslovi vezani uz planove, programe i načine upoznavanja s opasnostima od požara, u vezi s izradom izviješća o stanju zaštite od požara na području Grada i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, u vezi s osiguranjem sudjelovanja javnosti u donošenju plana zaštite od požara za Grad i godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad, poslovi u vezi s izradom mjera i postupaka u provođenju aktivnosti iz programa Vlade RH u ljetnoj turističkoj sezoni.

ODSJEK ZA PREVENCIJU I SIGURNOST
Voditelj Odsjeka za prevenciju i sigurnost - kontakt osoba
Tel: 01/658-5120

- obavljaju se poslovi vezani uz podizanje svijesti i edukaciju građana s ciljem smanjenja ranjivosti i izloženosti rizicima te kroz povećanje informiranosti o potencijalnim rizicima i postupcima ponašanja prije, za vrijeme i nakon velikih nesreća i katastrofa; planiranje, izradu i provedbu strategije kriznog komuniciranja i komunikacijskog plana; predlaganje aktivnosti informiranja javnosti kod velikih nesreća i katastrofa; pripreme odgovora na medijske upite za vrijeme trajanja izvanrednog događaja u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama, suradnja sa službom nadležnom za informiranje u komunikaciji s javnošću za vrijeme velikih nesreća i katastrofa te sa službom nadležnom za međugradsku i međunarodnu suradnju  u obavljanju poslova usmjerenih na prevenciju rizika. U Odsjeku za prevenciju i sigurnost obavljaju se poslovi u vezi s praćenjem propisa iz područja obrane te izradom Plana obrane Grada Zagreba, poduzimanjem mjera za usklađivanje obrambenih priprema pravnih osoba nositelja obrambenih priprema u djelatnostima iz svoje nadležnosti s obrambenim pripremama Grada i Planom obrane Republike Hrvatske, poduzimanjem mjera potrebnih za uspješno funkcioniranje Grada i pravnih osoba u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti i provedbom mjera pripravnosti u stanju neposredne ugroženosti te poduzimanjem drugih mjera potrebnih za prijelaz na ratno ustrojstvo te poslovi vezani uz obavljanje administrativno-tehničkih poslova za Stožer civilne zaštite Grada Zagreba i Stožere civilne zaštite  gradskih četvrti. U Odsjeku se obavljaju i poslovi iz područja urbane sigurnosti, vezani uz izradu i provedbu strateških dokumenata iz područja urbane sigurnosti i godišnjih akcijskih planova urbane sigurnosti Grada Zagreba te praćenja izvršenja mjera i aktivnosti, koordinaciju rada Vijeća za prevenciju Grada Zagreba, Vijeća za prevenciju gradskih četvrti Grada Zagreba te koordinaciju poslova na temu urbane sigurnosti, poslovi vezani uz organizaciju okruglih stolova i tribina na aktualne teme urbanih rizika i sigurnosti te izrada publikacija, tiskanih vodiča kao i online platformi u cilju dostupnosti teme urbanih rizika i sigurnosti široj stručnoj javnosti i građanima.