clanak False

Sektor za promet

12.04.2024.

Pomoćnik pročelnika za promet: Vibor Videc 
Tel: 01/610-1139
E-mail: vibor.videc@zagreb.hr

- obavlja poslove vezane uz tehničku regulaciju i sigurnost prometa, održivu urbanu mobilnost, poslove vezane uz izdavanja dozvola i odobrenja za kretanje vozila u pješačkim zonama, poslove  vezane uz praćenje i analizu odvijanja javnog gradskog prijevoza, uređenje i unaprjeđenje biciklističke infrastrukture, prometnog planiranja, poslovi provedbe razvojnih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata i programa, poslove vezane za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za prometne i druge objekte, poslove izdavanja mišljenja i suglasnosti na projekte ugostiteljskih terasa, panoa, kioska, spremnika za otpad i drugih objekata predviđenih za postavljanje na javno prometnim površinama, poslove vezane za svjetlosnu prometnu signalizaciju te poslove upravljanja prometom.


ODJEL ZA TEHNIČKU REGULACIJU PROMETA I ODRŽIVU URBANU MOBILNOST
Voditelj Odjela za tehničku regulaciju prometa i održivu urbanu mobilnost: kontakt osoba:
Tel: 01/610-0908
- obavljaju se poslovi vezani uz tehničku regulaciju i sigurnost prometa, poslovi organizacije sustava javnog gradskog i prigradskog prijevoza, organizacije sustava javnih bicikla i uređenja biciklističke infrastrukture, poslovi izdavanja dozvola i odobrenja za pristup motornim vozilom u pješačke zone i zone ograničenog prometa te izdavanje taxi licencija i dozvola.

ODSJEK ZA TEHNIČKU REGULACIJU I SIGURNOST PROMETA
Voditelj Odsjeka za tehničku regulaciju i sigurnost prometa: Saša Milošević
Tel: 01/658-5770
E-mail: sasa.milosevic@zagreb.hr 

- obavljaju se poslovi vezani uz tehničku regulaciju prometa, odnosno poslovi donošenja rješenja u upravnim postupcima određivanja cesta s prednošću prolaska, određivanja dvosmjernog, odnosno jednosmjernog prometa, ograničenja brzine kretanja vozila, promet pješaka, parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, obilježavanja parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom, zone smirenog prometa, postavljanje  zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima, pješačke zone, donošenja rješenja za organizaciju opskrbe u pješačkoj zoni. Poslovi vezani uz praćenje i analizu stanja sigurnosti te funkcioniranja prometa na području gradskih četvrti, poslovi vezani uz zaprimanje, analizu i obradu zahtjeva, inicijativa i prijedloga građana, vijeća gradskih četvrti, prometne policije, državnih i gradskih tijela i službi za unaprjeđenje sigurnosti i uvjeta za odvijanje prometa, poslovi vezani uz suradnja sa prometnom policijom, gradskim službama i tijelima na državnoj razini vezana za poboljšanje stanja sigurnosti i uvjeta za odvijanje prometa, organizacija i sudjelovanje na terenskim izvidima i komisijama radi uspostave, odnosno izmjene tehničke regulacije prometa, priprema smjernica i projektnih zadataka za izradu prometnih elaborata i prometnih analiza, predlaganje nacrta izmjena propisa iz područja tehničke regulacije prometa i sigurnosti prometa te iz područja organizacije parkiranja, pripreme suglasnosti za trajno ili privremeno zatvaranje prometnica, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja sigurnosti prometa (sanacija i otklanjanje opasnih mjesta u prometu) te suradnja s prometnom policijom na prikupljanju i sistematiziranju podataka o sigurnosti prometa.

ODSJEK ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ I ODRŽIVU URBANU MOBILNOST
Voditelj Odsjeka za javni gradski prijevoz i održivu urbanu mobilnost: Goran Tomić
Tel: 01/610-0012
E-mail: goran.tomic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za praćenje i analizu odvijanja javnog gradskog prijevoza i realizacije voznog reda, poslovi pripreme prijedloga i rješenja za unaprjeđenje funkcioniranja javnog gradskog prijevoza, poslovi vezani za organizaciju i vođenje tehničkih pregleda i komisija radi uspostavljanja ili izmjene organizacije javnog gradskog prometa, poslovi pripreme tehničkih elemenata ugovora o obavljanju prijevoza drugih prijevoznih oblika na području grada i okolice, registracije voznog reda na linijama javnog gradskog i prigradskog prijevoza, izrade tehničkih rješenja za izmjenu organizacije i vođenja linija i stajališta te za produženje postojećih linija, praćenja i analize funkcioniranja taksi prijevoza, uređenje i unaprjeđenje biciklističke infrastrukture uključujući i sustav javnih bicikala te pripreme prijedloga i donošenje rješenja u upravnom postupku koji se odnose na organizaciju prometa u gradu u sportsko-rekreativne svrhe (romobili, koturaljke, skateboardi i drugo).

ODSJEK ZA IZDAVANJE LICENCIJA, DOZVOLA I ODOBRENJA
Voditeljica Odsjeka za izdavanje licencija, dozvola i odobrenja: Sanja Majerić
Tel: 01/610-1076
E-mail: sanja.majeric@zagreb.hr

- obavljaju se upravni poslovi vezani za: izdavanje odobrenja za kretanje vozila u pješačkim zonama i zonama s ograničenim prometom, izdavanje rješenja za privremeno zauzimanje parkirališnih mjesta za druge namjene (za potrebe selidbi, snimanja reklamnih spotova i filmova, prijevoza građevinskog materijala i održavanja manifestacija), izdavanje licencija i dozvola za obavljanje djelatnosti u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu: za linijski prijevoz putnika, slobodni prijevoz putnika, auto-taksi prijevoz putnika i prijevoz tereta, izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u putničkom i teretnom prometu, pripremu i izdavanje rješenja o kategoriji autobusnih kolodvora, pripreme i izdavanja dozvola za poseban linijski prijevoz putnika. Obavljaju se poslovi pripreme i izdavanja potvrda za prijevoz putnika i tereta za vlastite potrebe, vođenja upisnika izdanih licencija za obavljanje djelatnosti u unutarnjem javnom cestovnom prijevozu, vođenja upisnika prijevoznika za vlastite potrebe, vođenje registra posebnog linijskog prijevoza te priprema i obrade dokumentacije potrebne za izdavanje, izmjenu te obnovu dozvole za auto-taksi prijevoz putnika. 

ODJEL ZA PROMETNO PLANIRANJE, IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA I POTVRDA GLAVNIH PROJEKATA
Voditelj Odjela za prometno planiranje, izdavanje posebnih uvjeta i potvrda glavnih projekata: kontakt osoba:
Tel: 01/610-0908
- obavljaju se poslovi vezani za sustavno prikupljanje analitičkih podataka i pripreme stručnih podloga za provedbu razvojnih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata i programa, poslovi vezani za izradu planova i analiza unapređenja gradskog prometnog sustava, pripreme i usklađivanja prometnih planova za razvoj gradsko-prigradske mobilnosti, poslovi pripreme projektnih i programskih zadataka za izradu razvojnih prometnih projekata, programa i studija, poslovi koordinacije i evaluacije pojedinih aktivnosti u fazi planiranja razvojnih prometnih projekata i programa, poslovi vezani za preglede i analize projektne dokumentacije radi utvrđivanja prometnih uvjeta za prometne i druge građevine, poslovi vezani za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za prometne i druge objekte,  pripreme stručnih mišljenja na urbanistička i tehnička rješenja prometnih i drugih građevina, izdavanje potvrde glavnog projekta za prometne i druge građevine, sudjelovanja u zajedničkim tehničkim pregledima u postupku izdavanja uporabne dozvole za novoizgrađene objekte te davanja uputa s ciljem ispunjenja prometnih uvjeta.

ODSJEK ZA PROMETNO PLANIRANJE
Voditelj Odsjeka za prometno planiranje: kontakt osoba:
Tel: 01/610-0908
- obavljaju se poslovi vezani za sustavno prikupljanje analitičkih podataka i pripreme stručnih podloga za provedbu razvojnih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata i programa, poslovi vezani za izradu planova i analiza unapređenja gradskog prometnog sustava, pripreme i usklađivanja prometnih planova za razvoj gradsko-prigradske mobilnosti, poslovi pripreme projektnih i programskih zadataka za izradu razvojnih prometnih projekata, programa i studija, poslovi vezani uz etapne kontrole izvedenog stanja razvojnih prometnih projekata, planova i studija, davanje stručnog mišljenja, primjedbi i očitovanja na izvedene razvojne prometne projekte, studije i planove, poslovi koordinacije i evaluacije pojedinih aktivnosti u fazi planiranja razvojnih prometnih projekata i programa, suradnje s nadležnim institucijama vezano za određena istraživanja i mjerenja u prometu, pripreme internih procedura i metodologija za administriranje i upravljanje razvojnim prometnim projektima te proučavanja i obrade cjelokupne dokumentacije iz djelokruga ustrojstvene jedinice nužnih za izradu projektnih prioriteta, programa i planova analiziranja i distribucije stručnih podataka.

ODSJEK ZA IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA, MIŠLJENJA I POTVRDA GLAVNIH PROJEKATA
Voditeljica Odsjeka za izdavanje posebnih uvjeta, mišljenja i potvrda glavnih projekata: Sandra Delić
Tel: 01/610-1145
E-mail: sandra.delic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za preglede i analize projektne dokumentacije radi utvrđivanja prometnih uvjeta za prometne i druge građevine, poslovi vezani za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za prometne i druge objekte,  pripreme stručnih mišljenja na urbanistička i tehnička rješenja prometnih i drugih građevina, izdavanje potvrde glavnog projekta za prometne i druge građevine, sudjelovanja u zajedničkim tehničkim pregledima u postupku izdavanja uporabne dozvole za novoizgrađene objekte, davanja uputa s ciljem ispunjenja prometnih uvjeta te izdavanje mišljenja i suglasnosti na projekte ugostiteljskih terasa, panoa, kioska, spremnika za otpad i drugih objekata predviđenih za postavljanje na javno prometnim površinama.

ODJEL ZA ADAPTIVNO UPRAVLJANJE PROMETOM
Voditelj Odjela za adaptivno upravljanje prometom: Mijo Majstorović
Tel: 01/658-5766
E-mail: mijo.majstorovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za svjetlosnu prometnu signalizaciju, prikupljanje podataka o značajkama prometnog toka, vremenskim uvjetima te o redovnim i izvanrednim događajima na cestama, ažuriranje statističke i dinamičke multimodalne prometne informacije radi ustupanja korisnicima u svrhu planiranja putovanja, poslovi upravljanja i koordinacije prometa u gradu te suradnja s upraviteljima na cestama u zoni grada i pružateljima prometnih usluga i informacija.

ODSJEK ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE
Voditelj Odsjeka za inteligentne transportne sustave: kontakt osoba:
Tel: 01/610-0908
- obavljaju se poslovi vezani za postavljanje  dinamičke prometne signalizacije, opreme za brojanje i klasifikaciju prometa, opreme za vođenje slijepih i slabovidnih osoba te ostalih signalnih svjetlosnih sustava, izrada prometnih elaborata, izdavanja mišljenja i suglasnosti na prometne elaborate i studije iz djelokruga Odsjeka, semaforizacija raskrižja i pješačkih prijelaza te dopune ili zamjene postojećih svjetlosnih sustava za upravljanje prometom, organizacija stručnih tehničkih pregleda, projektiranje i implementacija ITS sustava na području grada, donošenje rješenja u upravnom postupku za nadogradnju semaforskih uređaja i opreme u cilju povećanja propusne moći i sigurnosti na raskrižjima i dionicama upravljanih svjetlosnom prometnom signalizacijom te predlaganja stručnih i organizacijskih unaprijeđenja u području svjetlosne prometne signalizacije i organiziranje komisijskih sastanaka.

ODSJEK ZA UPRAVLJANJE PROMETOM
Voditelj Odsjeka za upravljanje prometom: Josip Bacan
Tel: 01/658-5766
E-mail: josip.bacan@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi dinamičkog upravljanja prometom putem tehničkih sustava, analiziranja tokova prometa na gradskoj uličnoj mreži i provjera usklađenosti programskog rada prema stvarnim zahtjevima, reprogramiranje signalnih programa i planova koordinacije semaforiziranih raskrižja u cilju povećanja propusne moći na raskrižjima, poslovi analiziranja ispravnosti stanja semaforske signalne opreme i uređaja na semaforiziranim raskrižjima, upravljanje prioritetnim rutama javnog gradskog prometa i hitnih službi, prikupljanje podataka o značajkama prometnog toka te ažurirane statističke i dinamičke multimodalne prometne informacije radi ustupanja korisnicima u svrhu planiranja putovanja.