clanak False

Registar sportskih djelatnosti - pravne osobe

03.04.2024.
OBAVIJEST
  • sportskim klubovima
  • udrugama sportske rekreacije
  • sportskim zajednicama
  • sportskim savezima
  • krovnim sportskim udruženjima
  • fitness centrima
  • ostalim pravnim osobama registriranima za obavljanje sportskih djelatnosti

Sukladno čl. 66. st. 3. Zakona o sportu (NN 141/2022), obveznici unosa i ažuriranja podataka u Evidenciju pravnih osoba u sportu su: Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor, Hrvatski sportski savez gluhih, Hrvatski akademski sportski savez, Hrvatski školski sportski savez, nacionalni sportski savezi i tijelo državne uprave nadležno za sport.

Nadalje, stavcima 14., 15. i 16. propisano je da zahtjev za upis u Evidenciju pravnih osoba u sportu pravne osobe koje nisu članice krovnog sportskog udruženja ili nacionalnog sportskog saveza podnose tijelu državne uprave nadležnom za sport, odnosno, da u slučaju neispunjenja uvjeta za upis u Evidenciju pravnih osoba u sportu tijelo državne uprave nadležno za sport izdaje rješenje kojim se odbija zahtjev za upis, čime žalba protiv navedenog rješenja nije dopuštena, već se pokreće upravni spor.

Pravilnikom o Registru samostalne sportske djelatnosti (NN 91/2023), čl. 11. st. 3., propisuje se kako Registar športskih djelatnosti koji se vodi sukladno Pravilniku o Registru športskih djelatnosti (NN 112/06), u dijelu koji se odnosi na pravne osobe (Registar sportskih djelatnosti-pravne osobe) trajno čuva u nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba.

Slijedom iznesenoga, Registar sportskih djelatnosti – pravne osobe koji se vodio pri gradskom upravnom tijelu nadležnim za sport Grada Zagreba prestaje postojati te se sva daljnja komunikacija odvija prema nacionalnim sportskim savezima, Hrvatskom olimpijskom odboru, Hrvatskom paraolimpijskom odboru, Hrvatskom sportskom savezu gluhih, Hrvatskom akademskom sportskom savezu, Hrvatskom školsko sportskom savezu te tijelu državne uprave nadležnom za sport (Ministarstvo turizma i sporta, Uprava za sport na e-adresi sport@mints.hr) .

Detaljnije informacije možete pronaći na sljedećim poveznicama