clanak False

Sektor za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo

25.03.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Avenija Dubrovnik 12/IV
E-mail: geos@zagreb.hr

Pomoćnik pročelnika za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo - kontakt osoba:
Tel: 01/658-5600,  01/ 658-5683,  faks: 01/658-5595
 
- obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera gradskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, šumarstvu i lovstvu, poslovi provedbe, praćenja i kontrole mjera gradskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, šumarstvu i lovstvu s evaluacijom, pripreme i izrade programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poslovi u vezi s održavanjem, raspolaganjem i korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, poslovi nadzora i izvješćivanja o provođenju agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, poslovi vezani uz opremanje gradskih vrtova, dodjelu i korištenje gradskih vrtnih parcela, poslovi vezani uz ustanovljenje i ukidanje zajedničkih lovišta, izradu, odobrenje i provedbu lovnogospodarskih planova, dodjelu i prestanak zakupa prava lova i utvrđivanje mjera za sprječavanje šteta od divljači, poslovi pripreme i izrade zahtjeva za proglašenje urbanih šuma, praćenja izvršenja godišnjih planova održavanja park-šuma Grada Zagreba, poslovi pripreme, izrade, provedbe i praćenja smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane, poslovi vezani uz promociju lokalno proizvedene hrane, razvoj svijesti javnosti o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti, važnosti smanjenja gubitaka i bacanja hrane, poslovi poticanja suradnje poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, poticanja izravne prodaje i uspostave kratkih lanaca opskrbe, poslovi u vezi s unapređivanjem stanja u području zaštite životinja, pripremom i izradom mjera u području zaštite životinja, utvrđivanja uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca,  načina postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, kontrole razmnožavanja pasa i mačaka te način postupanja s divljim životinjama, poslovi u vezi s organiziranjem i financiranjem sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih i ozlijeđenih kućnih ljubimaca, divljih životinja, lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, poslovi u vezi s razvijanjem svijesti javnosti o zaštiti i odgovornom držanju životinja, u vezi s osnivanjem, praćenjem rada i prestankom rada ustanove iz područja zaštite životinja i poticanjem interesnog povezivanja u području poljoprivrede, šumarstva i urbane prehrane, poslovi rješavanja u upravnim stvarima u području poljoprivrednog zemljišta, šumarstva i lovstva, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, poslovi u vezi s prikupljanjem potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu u postupku izrade prostornih planova Grada, poslovi vezani za financiranje i praćenje provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području poljoprivrede, šumarstva, lovstva i zaštite životinja, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata, pripremu informacija i podloga za EU projekte i projekte državnih tijela u područjima iz nadležnosti, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima i drugi poslovi iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE POLJOPRIVREDE
Voditelicaj Odjela za razvoj i unapređivanje poljoprivrede - Draženka Grah Prahin, mag.oec.
Tel: 01/658-5591, faks: 01/658-5595
E-mail: drazenka.grah@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera gradskih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju, poslovi provedbe i praćenja mjera gradskih potpora, kontrole provedenih mjera gradskih potpora s evaluacijom, evidencije korisnika mjera, poslovi vezani za financiranje i praćenje provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području poljoprivrede, poticanja interesnog povezivanja u području poljoprivrede, pripremu informacija i podloga za EU projekte i projekte državnih tijela u područjima iz nadležnosti, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području poljoprivrede, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u planiranju razvoja poljoprivrede, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište - Branka Mrakužić ,dipl.ing.agr.,univ.spec.stud.eur.
Tel: 01/658-5659, faks: 01/658-5595
E-mail: branka.mrakuzic@zagreb.hr 
-  obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poslovi u vezi s održavanjem, raspolaganjem i korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, stručni poslovi u vezi s prikupljanjem potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu u postupku izrade prostornih planova Grada, izrade dokumenata za provedbu agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, nadzora i izvješćivanja o provođenju agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, opremanja gradskih vrtova, dodjele gradskih vrtnih parcela na korištenje i praćenja korištenja gradskih vrtnih parcela, rješavanja u upravnim stvarima u području poljoprivrednog zemljišta, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službeni očevidnici, pripremu informacija i podloga za EU projekte i projekte državnih tijela u područjima iz nadležnosti, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području poljoprivrednog zemljišta, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u području poljoprivrednog zemljišta, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA ŠUMARSTVO I LOVSTVO
Voditeljica Odjela za šumarstvo i lovstvo - Vlasta Ranogajec, dipl.ing.agr.
Tel: 01/658-5683, faks: 01/658-5595
E-mail: vlasta.ranogajec@zagreb.hr
​-  obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera unapređivanja stanja u području šumarstva i lovstva,  financiranja i praćenja provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području šumarstva i lovstva, poslovi vezani uz ustanovljenje i ukidanje zajedničkih lovišta, odobrenje lovnogospodarskih osnova, izradu i provedbu programa zaštite divljači, dodjelu i prestanak zakupa prava lova i  utvrđivanje mjera za sprječavanje šteta od divljači, poslovi pripreme i izrade zahtjeva za proglašenje urbanih šuma, praćenja izvršenja godišnjih planova održavanja park-šuma Grada Zagreba, poticanja interesnog povezivanja u području šumarstva, kontrole provedenih mjera gradskih potpora s evaluacijom, evidencije korisnika mjera, rješavanja u upravnim stvarima u području šumarstva i lovstva, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službeni očevidnici, pripremu informacija i podloga za EU projekte i projekte državnih tijela u područjima iz nadležnosti, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području šumarstva i lovstva, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u području šumarstva i lovstva, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA ŠUMARSTVO 
Voditelj Odsjeka za šumarstvo - Darko Vuletić, dipl.ing.šum.
tel: 01/610-1621 , faks: 01/610-1696
E-mail: darko.vuletic@zagreb.hr 
-  obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera za unapređivanje stanja u području šumarstva, poticanja interesnog povezivanja u području šumarstva, financiranja i praćenja provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području šumarstva, kontrole provedenih mjera potpora s evaluacijom, evidencije korisnika mjera, praćenja izvršenja godišnjih planova održavanja park-šuma Grada Zagreba, pripreme i izrade zahtjeva za proglašenje urbanih šuma, rješavanja u upravnim stvarima u području šumarstva, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službeni očevidnici, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području šumarstva, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u području šumarstva, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave  i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA LOVSTVO
Voditelj Odsjeka za lovstvo - Danko Herman, mag.ing.silv.
Tel: 01/658-5606, faks: 01/658-5595
E-mail: danko.herman@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi pripreme i izrade programa razvoja s prijedlogom mjera unapređivanja stanja u području lovstva, poslovi vezani uz ustanovljenje i ukidanje zajedničkih lovišta, odobrenje lovnogospodarskih osnova, izradu i provedbu programa zaštite divljači, dodjelu i prestanak zakupa prava lova, utvrđivanje mjera za sprječavanje šteta od divljači, poslovi u vezi s financiranjem i praćenjem provedbe programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području lovstva, kontrole provedenih mjera potpora s evaluacijom, evidencije korisnika mjera, rješavanja u upravnim stvarima u području lovstva, vođenja propisanih očevidnika i izdavanja uvjerenja, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vode službeni očevidnici, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području lovstva, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u području lovstva, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave  i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.

ODJEL ZA URBANU PREHRANU
Voditeljica Odjela za urbanu prehranu - Vanja Ušaj, dipl.ing.agr.
Tel: 01/658-5607, faks: 01/658-5595
​E-mail: vanja.usaj@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi pripreme, izrade, provedbe i praćenja smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane, unapređivanje održivog sustava i kulture prehrane, izrade mjera za promociju lokalno proizvedene hrane, razvoja svijesti javnosti o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša, važnosti smanjenja gubitaka i bacanja hrane, poticanja suradnje poljoprivrednih proizvođača, javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, uspostavom baza proizvođača i potrošača hrane više vrijednosti, poticanja izravne prodaje i uspostave kratkih lanaca opskrbe, poticanja interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane, zaštite, dodjele i promocije oznake kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda lokalnih proizvođača, pripremu informacija i podloga za EU projekte i projekte državnih tijela u područjima iz nadležnosti, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području urbane prehrane, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u području urbane prehrane, pružanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odjela i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA I VETERINARSKE POSLOVE
Voditelj Odjela za zaštitu životinja u veterinarske poslove - Jurica Ambrožić, dr.vet.med.
Tel: 01/658-5663, faks: 01/658-5595
​E-mail: jurica.ambrozic@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi u vezi s unapređivanje stanja u području zaštite životinja, u vezi s izradom programa i mjera u području zaštite životinja, utvrđivanjem uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca, načina postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama, kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, poslovi u vezi s organiziranjem i financiranjem sakupljanja i zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih i ozlijeđenih kućnih ljubimaca i divljih životinja, vođenja propisanih evidencija, poslovi u vezi s razvijanjem svijesti javnosti o zaštiti i odgovornom držanju životinja, osiguravanja sakupljanja i propisnog zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, poslovi vezani za financiranje i praćenje programa i projekata udruga i drugih pravnih subjekata u području zaštite životinja i veterinarstva, poslovi u vezi s praćenjem rada ustanove iz područja zaštite životinja, izrade analiza, izvješća i stručnih podloga za ugovore, prijedloge općih, pojedinačnih i drugih akata u području zaštite životinja i veterinarstva, pripremu informacija i podloga za EU projekte i projekte državnih tijela u područjima iz nadležnosti, suradnje sa znanstvenim, savjetodavnim i drugim nadležnim tijelima u području zaštite životinja i veterinarstva, davanja podataka i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave, izrade odgovora na pitanja gradskih zastupnika i medija i drugi poslovi iz djelokruga Odjela