clanak False

Sektor za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije

10.07.2023.
Pomoćnica pročelnika za gospodarstvo, poduzetništvo, turizam i investicije - Nera Pavić, dipl.oec., univ.spec.stud.eur.
Tel: 01/ 610-1102, 01/610-1103, faks: 01/610-1077
E-mail: nera.pavic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani za obavljanje gospodarskih djelatnosti kao obrta, vođenja obrtnog registra,  registra udruga sindikata i poslodavaca, utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti, rad, poticanje razvoja obrta i poduzetništva, praćenje stanja u gospodarstvu, razvoj turizma, priprema i provedba te praćenje investicijskih projekata Grada, uključujući i projekte po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP) te projekte financiranih sredstvima Europske unije, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga po zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana. 


IZVAN SJEDIŠTA SEKTORA obavljaju se poslovi: 

ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI I RAD, na lokaciji: Zagreb, Zapoljska 1 (PU Peščenica)
Voditeljica Odjela za gospodarske djelatnosti i rad - Vinka Karić, dipl. iur.
tel: 01/610-0278, faks: 01/610-0229
E-mail: vinka.karic@zagreb.hr
-  obavlja poslove vezane uz rješavanje predmeta u prvom stupnju u području pružanja usluga smještaja, obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta, pružanja pojedinih turističkih usluga od strane građana, udovoljavanja propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja zakonom određenih djelatnosti, ispunjavanje uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, utvrđivanje razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima, poslove vođenja obrtnog registra, upisnika ugostiteljskih i smještajnih objekata, vođenja propisanih evidencija, poslove upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanja potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, utvrđivanje prava na besplatni javni prijevoz nezaposlenim radno sposobnim osobama, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga po zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana.


ODSJEK ZA OBRTNI REGISTAR I REGISTAR UDRUGA SINDIKATA I POSLODAVACA
Voditelj Odsjeka za obrtni registar, evidenciju kolektivnih ugovora i registar udruga sindikata i poslodavaca- Zoran Mavar, dipl. iur.
tel: 01/610-0231, faks:  01/610-0229
E-mail: zoran.mavar@zagreb.hr 
-  obavljaju se poslovi rješavanja predmeta u prvom stupnju iz područja obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, izdavanja obrtnica, vođenja obrtnog registra, odobravanja domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenja evidencija i izdavanja uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i sporednog zanimanja te vođenja drugih propisanih evidencija, upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanje potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, utvrđivanja prava na javni prijevoz nezaposlenim radno sposobnim osobama, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odsjeka te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.


ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH TEHNIČKIH I DRUGIH UVJETA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKIH DJELATNOSTI
Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje gospodarskih djelatnosti - Silvija Smolnikar, dipl. iur.
tel: 01/610-0237, faks: 01/610-0229
E-mail: silvija.smolnikar@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja djelatnosti trgovine, ugostiteljske i turističke djelatnosti i drugih gospodarskih djelatnosti, rješavanja predmeta u prvom stupnju o pružanju pojedinih turističkih usluga od strane  građana, izdavanja iskaznica turističkim vodičima, rješavanja predmeta u prvom stupnju o udovoljavanju minimalnim uvjetima i kategorizaciji smještajnih objekata, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na predstavke i  pritužbe građana te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odsjeka.


POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: Sesvete i Susedgrad.

ODJEL ZA POTICANJE RAZVOJA OBRTA I PODUZETNIŠTVA I PRAĆENJE STANJA U GOSPODARSTVU - I.kat
Voditeljica Odjela za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu- Svjetlana Maleković, dipl. oec.
tel: 01/610-1105, faks: 01/610-1077
E-mail: svjetlana.malekovic@zagreb.hr 
​-  obavljaju se poslovi pripreme, predlaganja mjera, izrade programa razvoja i provođenja mjera i aktivnosti za poticanje obrtništva i poduzetništva te povezivanje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika, analiziranja stanja i predlaganja mjera za poticanje razvoja obrta od gospodarskog značenja (tradicijskih, deficitarnih i dr.), predlaganja i provođenja mjera za povezivanje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika sa znanstveno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, organizacije provedbe, izrade prijedloga nacrta pravilnika i drugih akata te stručnih podloga za ugovore vezane uz provedbu mjera poticanja razvoja obrta i poduzetništva, pripreme i provođenja postupka dodjele financijskih sredstava, subvencija i potpora obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima i udrugama,izrade nacrta prijedloga akta za izvršavanje gradskog proračuna u dijelu koji se odnosi na subvencije i dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima, financiranja i praćenja provedbe projekata udruga u području promicanja obrtništva, poduzetništva i inovatorstva, kontrole, praćenja i analiziranja poticajnih mjera za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva - administrativne kontrole namjenskog korištenja potpora i kontrole na licu mjesta kod korisnika potpora, uspostavljanja i vođenja evidencije korisnika mjera, vođenja evidencije o primljenim instrumentima osiguranja naplate potraživanja od korisnika mjera, vođenja evidencije o dodjeli državnih potpora i potpora male vrijednosti obrtnicima i poduzetnicima, davanja očitovanja o podmirenim obvezama s naslova prihoda koji se prate u evidencijama Odjela, suradnje sa drugim nadležnim tijelima te institucijama i asocijacijama obrtnika i poduzetnika u području promicanja i razvoja obrta i poduzetništva, poslovi praćenja i analiziranja gospodarstva, izrade analiza, informacija i drugih stručnih materijala o općim gospodarskim kretanjima, izrade stručnih izvješća i pripremanja prijedloga za usmjeravanje razvoja gospodarstva, proučavanja i stručne obrade sistemskih i drugih mjera od značaja za razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva (inovativni rad, zapošljavanje, transfer tehnologije i dr.), predlaganja i provođenja mjera za razvoj poduzetničke infrastrukture preko institucionalne mreže poticanja razvoja (centara za razvoj poduzetništva, poduzetničkih inkubatora, poduzetničkih centara, centara kompetencije, tehnoloških centara, parkova i dr.) te poduzetničkog korištenja inovacija, davanja savjeta u svezi s korištenjem poduzetničke infrastrukture, poslovi pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odjela te pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave u području iz djelokruga Odjela.


ODJEL ZA TURIZAM - I.kat
Voditeljica Odjela za turizam - Ana Pandža Kunčević, dipl. oec.
tel: 01/610-1171, faks:01/610-1077
E-mail: ana.pandza-kuncevic@zagreb.hr 
- obavljaju se poslovi u vezi provođenja nacionalne strategije razvoja turizma, predlaganja mjera za razvoj turizma u nacionalnom i drugim razvojnim dokumentima, predlaganja, izrade i provođenja programa razvoja s prijedlogom mjera u području održivog razvoja turizma, predlaganja i provođenja mjera poticanja konkurentnosti turističkog gospodarstva, praćenja, sudjelovanja i provedbe investicijskih aktivnosti i područja turizma, praćenje stanja i predlaganja mjera koje doprinose razvoju  posebnih oblika turizma (poslovnog, zdravstvenog, kulturnog, ciklo i dr.), proučavanja i stručne obrade sistemskih i drugih mjera od značenja za turizam, praćenja mjera, stanja, pojava i kretanja u turizmu, praćenje planiranih i realiziranih ulaganja u javnu turističku i ostalu infrastrukturu na području Grada Zagreba, davanja mišljenja, odnosno prijedloga za proglašenje pojedinih manifestacija od posebnog interesa za Grad Zagreb, izrade stručnih izvješća iz djelokruga Odjela, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima te s drugim institucijama i gospodarskim subjektima u vezi s razvojem održivog turizma i podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva, Turističkom zajednicom Grada Zagreba u vezi s dogovaranjem zajedničkog korištenja dijela sredstava turističke pristojbe, izradom planova razvoja turizma u Gradu Zagrebu, praćenjem turističkog prometa i drugim pitanjima te suradnje s drugim institucijama vezanim uz turizam, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana u području iz djelokruga Odjela, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga u području iz djelokruga Odjela.


ODJEL ZA INVESTICIJE I PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE - I. kat
Voditeljica Odjela za investicije i pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije - Nela Jurić, dipl. oec.
tel: 01/610-1102, 01/610-1103, faks: 01/610-1077
E-mail: nela.juric@zagreb.hr 
-  obavljaju se poslovi vezani za pripremu, koordinaciju, provedbu te praćenje investicijskih projekata Grada, uključujući i projekte po modelu Javno-privatnog partnerstva (JPP) te projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u područjima iz djelokruga Ureda, i to: pružanje stručne podrške, koordinacije i sudjelovanja u pripremi i provedbi investicijskih projekata trgovačkih društava u vlasništvu Grada, praćenja stanja na tržištu kapitala i interesa banaka i investitora za ulaganje i financiranje, pružanja stručne i operativne podrške potencijalnim investitorima u svim fazama investicijskog procesa, predlaganja i provođenja mjera u cilju poticanja ulaganja i privlačenja domaćeg i stranog kapitala, obavljanja poslova vezano za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, davanja mišljenja u postupku izrade prostornih planova, poslovi praćenja objava natječaja odnosno javnih poziva za pravovremeno podnošenje projektnih prijedloga, poslovi pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava osiguranih financijskim instrumentima Europske unije, suradnje s nadležnim tijelima i drugim subjektima te ishođenja potrebnih suglasnosti i ovlaštenja, praćenja provedbe podnesenih projektnih prijedloga, prikupljanje dokumentacije, pisanje izvješća, te priprema dokumentacije za financijska izvješća prema nadležnim tijelima, pripreme stručnih podloga za izradu proračuna projekata, poslovi praćenja i koordinacije projekata, izrade redovitih financijskih izvješća, predlaganje i sastavljanje radne skupine te određivanje pokazatelja u svrhu održivosti za promidžbu i vidljivost projekata, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekata, poslovi analize učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih projekata, analize financijskih pokazatelja, analize uspješnosti planiranih i provedenih aktivnosti, redovitog vođenja evidencija o planiranim, prijavljenim i projektima u provedbi, suradnje i koordinacije s drugim gradskim upravnim tijelima i tijelima državne uprave, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija, na  predstavke i pritužbe građana, pružanja podataka, informacija i drugih stručnih podloga te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.