clanak False

Sektor za ekološku održivost

08.01.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

Pomoćnik pročelnika za ekološku održivost - kontakt osoba
Tel: 01/658-5692, 01/658-5822
 
- obavljaju se poslovi vezani za ustrojavanje vođenje i ažuriranje informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba, praćenja i analiziranja stanja okoliša i njegovih sastavnica, izrade i provedbe strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja i drugi poslovi vezani za programsku potporu i okolišno održivi razvoj, poslovi koji se odnose na pitanja umanjene kakvoće življenja i unaprjeđenja kakvoće življenja, poslovi vezani za zaštitu okoliša, procjenu utjecaja na okoliš, zaštitu zraka, zaštitu od buke i vibracija te svjetlosnog onečišćenja, provođenje postupka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjelovanje u provođenju postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanja u izradi programa, izvješća i akata iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke, praćenje stanja i provedbu mjera zaštite okoliša, zaštite zraka i zaštite od buke, praćenja stanja i prikupljanja podataka o stanju kakvoće podzemnih i površinskih voda na području Grada Zagreba i drugi poslovi vezani za vodnu politiku, vode i vodno gospodarstvo, poslovi sudjelovanja u pripremi i izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, provođenja nadzora nad provedbom Plana gospodarenja otpadom i izrada godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom, upravni postupci izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, rješenja o upisu u očevidnike gospodarenja otpadom, poslovi vođenja evidencija gospodarenja otpadom, osiguranje provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba, poslovi prikupljanja podataka, analize stanja energetskog sustava Grada Zagreba, vezani uz opskrbu i sustavno gospodarenje energijom, primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj, poslovi vezani uz ublažavanje klimatskih promjena, prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja, detaljne analize sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, analize sustava energetske infrastrukture na području Grada Zagreba, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljiva goriva, sudjelovanje u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa, prijavama na otvorene pozive za sufinanciranje projekata  u područjima iz djelokruga Sektora i provedbi tih projekata, sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih dokumenata, suradnje s nadležnim ministarstvima, znanstvenim institucijama, trgovačkim društvima i ostalim hrvatskim i međunarodnim organizacijama koje djeluju u područjima iz djelokruga Sektora te s drugim gradskim upravnim tijelima, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanja stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima zaštite okoliša, okolišno održivog razvoja, gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, održivog gospodarenja energijom i klimom.


ODJEL ZA PROGRAMSKU POTPORU, OKOLIŠNO ODRŽIVI RAZVOJ I KAKVOĆU ŽIVLJENJA
Voditeljica Odjela za programsku potporu, okolišno održivi razvoj i kakvoću življenja - Tanja Polančec, dipl. iur.
Tel: 01/6585-799
E-mail: tanja.polancec@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi ustrojavanja, vođenja i ažuriranja informacijskog sustava zaštite okoliša Grada Zagreba, izrade i provedbe strateških, programskih i planskih dokumenata zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, izrade mišljenja, uputa, planova i izvješća iz djelokruga Odjela, izrade stručnih podloga za provedbe mjera iz djelokruga Odjela/Sektora, osiguravanja kontrole kvalitete i verificiranja prijavljenih podataka u Registar onečišćavanja okoliša, pripremanja, organiziranja i provedbe edukacija za pravne i fizičke osobe – obrte, predlaganja i provođenja mjera u vezi zaštite okoliša i održivog razvoja, redovnog informiranja javnosti o okolišu i održivom razvoju i osiguranja sudjelovanja javnosti u pitanjima okoliša, podizanja svijesti javnosti o potrebi zaštite okoliša i održivog razvoja, poticanja izobrazbe i edukacije javnosti o zaštiti okoliša i okolišno održivom razvoju, osiguravanja provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti, suradnje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, stručni, tehnički i administrativni poslovi za stručna povjerenstva iz djelokruga Odjela, stručne suradnje s ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u cilju ostvarenja provedbe zahtjeva iz Zakona o zaštiti okoliša i drugih sektorskih zakona i provedbenih propisa, poslovi koji se odnose na pitanja umanjene kakvoće življenja i unaprjeđenja kakvoće življenja, sudjelovanja u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbi tih projekata, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkim društvima, pravnim osobama, znanstvenim i obrazovnim institucijama i strukovnim komorama u poslovima iz područja zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja, sudjelovanja u izradi planova, programa i provedbenih propisa, pripremanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika, predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba, pripremanja odgovora za medije te pružanja podataka, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odjela i pripremi dokumentacije za nadmetanje i pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.


ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, ZAŠTITU ZRAKA, ZAŠTITU OD BUKE, VODE I VODNO GOSPODARSTVO
Voditeljica Odjela za zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu od buke, vode i vodno gospodarstvo - mr.sc. Sandra Hamin, dipl.ing.prehr.tehn.
Tel: 01/6585-836
E-mail: sandra.hamin@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi vođenja prvostupanjskog upravnog postupka temeljem Zakona o zaštiti okoliša u vezi s donošenjem rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, o produženju važenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, o odbijanju zahtjeva za davanje informacija o okolišu, odlučivanja o zahtjevu za davanje uputa o sadržaju studije o utjecaju na okoliš, provođenja postupka strateške procjene utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, sudjelovanja u provođenju postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjelovanja u izradi programa, izvješća i akata iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i zaštite od buke, sudjelovanja u izradi programa zaštite zraka, akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka i kratkoročnih akcijskih planova, razmjene informacija o provedbi akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka i dostavljanja nadležnom ministarstvu, provedba mjera zaštite zraka iz djelokruga rada utvrđenim planovima i programima, informiranje javnosti o svim pitanjima zaštite zraka, koordiniranja i nadzora aktivnosti vezanih uz funkcioniranje gradske mreže za praćenje kvalitete zraka, prikupljanja podataka o onečišćenosti zraka i ocjenjivanju razine onečišćenosti, osiguravanja provođenja mjerenja posebne namjene po nalogu nadležne Inspekcije, prikupljanja, praćenja i analiziranja izvješća o kvaliteti zraka te dostavljanja u informacijski sustav zaštite zraka, sudjelovanja u izradi strateške karte buke i akcijskih planova upravljanja bukom okoliša, praćenja stanja i provedbe mjera zaštite okoliša, zaštite zraka i zaštite od buke utvrđene planovima i programima, poslovi vezani za zaštitu od svjetlosnog onečišćenja, osiguranja redovnog objavljivanja informacija o zaštiti okoliša, zaštiti i kvaliteti zraka, organiziranja i koordiniranja javne rasprave te osiguranja sudjelovanja javnosti u pitanjima zaštite okoliša, pripreme i provedbe vodne politike, praćenja stanja i kakvoće podzemnih i površinskih voda na području Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi nacrta provedbenih propisa iz područja zaštite voda i vodnog gospodarstva, praćenja provedbe i sudjelovanja u provedbi tih propisa, prikupljanja i obrade podataka te izrade propisanih godišnjih izvješća, vođenje prvostupanjskog upravnog postupka u vezi s utvrđivanjem obveznika i visine naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, vođenja i rješavanja u prvom stupnju o ovrhama kojima se obveznicima plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, odnosno vlasnicima ili drugim zakonskim posjednicima građevine koji se priključuju na komunalne vodne građevine nalaže da podmire dugovanja za predmetnu naknadu, rješavanje u drugom stupnju u kojem se odlučuje o žalbi na rješenje vodnog redara, donošenje akata, uz suglasnost Hrvatskih voda, kojima se dopušta ili zabranjuje obavljanje djelatnosti u mikrozoni unutar zona sanitarne zaštite, stručni i upravni poslovi u vezi s davanjem koncesije kojom se stječe pravo pružanja javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, odnosno, sabirnih i septičkih jama, te provođenje drugih obaveza davatelja koncesije kao što je izrada plana davanja koncesije, prikupljanje podatka za izradu godišnjeg izvješća o koncesijama, dostava propisanih podataka ministarstvu nadležnom za financije, vođenja i korištenja web aplikacije Registra koncesija, kontinuiran nadzor rada koncesionara i izvršavanja obveza iz ugovora o koncesiji, vođenja evidencije o poslovanju koncesionara, poduzimanja svih propisanih radnji sa svrhom osiguranja uredne provedbe ugovora o koncesiji, te suradnja s nadležnim inspekcijskim tijelima koja nadziru rad koncesionara, evidencija gospodarskih subjekata-korisnika koncesija, sudjelovanja u poslovima izrade programa gradnje i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje u vlasništvu Grada Zagreba, te sudjelovanja u postupcima određivanja visine, obračuna i naplate naknade za melioracijsku odvodnju i naknade za navodnjavanje, u poslovima vezanim na ustrojavanje, vođenje i ažuriranje informacijskog sustava voda, u dijelu koji se odnosi na Grad Zagreb, te u poslovima usklađivanja i povezivanja informacijskog sustava voda s informacijskim sustavom voda koji je dio zaštite okoliša, a koji vodi tijelo državne uprave nadležno za okoliš i prirodu kao dio Europskog informacijskog sustava za vode i more (WISE), poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, trgovačkim društvima, ustanovama, institucijama, nevladinim udrugama, i drugim organizacijama, suradnje u izradi nacrta i drugih gradskih planova, programa i propisa u područjima iz djelokruga Odjela, sudjelovanja u aplikacijama za projekte koji se financiraju iz EU fondova/programa i provedbi tih projekata, pripremi dokumentacije za nadmetanje i pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, izrade stručnih mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala iz djelokruga Odjela u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša, zaštitu zraka i zaštitu od buke, vode i vodno gospodarstvo te obavlja druge poslove iz djelokruga Odjela.


ODJEL ZA GOSPODARENJE OTPADOM
Voditeljica Odjela za gospodarenje otpadom - Irena Jerković, dipl.ing.agronom. 
Tel: 01/6585-852
E-mail: irena.jerkovic@zagreb.hr
-  obavljaju se stručni i upravni poslovi vezani za gospodarenje otpadom, a osobito rješavanje o zahtjevima za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom, osim za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, za postupke R 1 - korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 - spaljivanje otpada na kopnu, rješavanje o zahtjevima za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, rješavanje o prijedlozima za izmjenu dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, rješavanje o zahtjevima za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom za pokusni rad, poništenje i ukidanje dozvole i dozvole za pokusni rad, rješavanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obradu neopasnog otpada mobilnim uređajem na način određen dozvolom, evidentiranje obavijesti o promjeni propisanog uvjeta iz dozvole za gospodarenje otpadom, rješavanje o zahtjevima za upis u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, Očevidnik nusproizvoda, rješavanje o brisanju pravnih i/ili fizičkih osoba - obrtnika iz Očevidnika sakupljača i oporabitelja, rješavanje o brisanju, pravnih i/ili fizičkih osoba - obrtnika iz Očevidnika nusproizvoda, vođenje evidencija prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom te centara za ponovnu uporabu, rješavanje o zahtjevu za izdavanje suglasnosti na Plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije, o utvrđenju prava na naknadu i visinu novčane naknade vlasnicima nekretnina zbog blizine odlagališta, vođenje popisa vlasnika nekretnina koje se nalaze u blizini odlagališta, poslovi provedbe postupka informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan i odlaganje na odlagališta koja zaprimaju više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagališta inertnog otpada, poslovi sudjelovanja u pripremi i izradi Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba, provođenje nadzora nad provedbom Plana gospodarenja otpadom i izrada godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom, sudjelovanja u izradi prostornih planova i odluka Gradske skupštine Grada Zagreba na temelju istih, stručni poslovi u vezi s dodjelom koncesija iz područja gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, suradnje s ministarstvima, ustanovama, institucijama, nevladinim udrugama, trgovačkim društvima i dr. organizacijama te dostavljanje im zakonom propisanih obavijesti i podataka, sudjelovanja na pripremi projekata, njihovom apliciranju na fondove EU i provedbi, suradnje u izradi nacrta propisa iz područja gospodarenja otpadom, davanja suglasnosti na prijedloge organizacije akcija prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, vođenja evidencija sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, sudjelovanja u izradi stručnih mišljenja, izvješća i drugih materijala te ostali poslovi iz djelokruga Odjela.

ODJEL ZA OPSKRBU I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Voditelj Odjela za opskrbu i sustavno gospodarenje energijom- kontakt osoba
Tel: 01/6585-692, 01/6585-822
- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka, analize stanja energetskog sustava Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi razvojnih dokumenata u kojima se planiraju potreba, sigurnosti i način opskrbe energijom, sudjelovanja u izradi prostornih planova što ih donosi Gradska skupština, davanja mišljenja i suglasnosti na prijedlog prostornih planova i akata za građenje, pripreme i dostave potrebnih podataka ministarstvu nadležnom za energetiku radi utvrđivanja prijedloga energetske bilance, sudjelovanja u poslovima u vezi s davanjem koncesije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, koordinacije i kontrole nad izradom i ažuriranjem registra i energetske potrošnje objekata u vlasništvu Grada Zagreba, pripreme Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Zagreba i Izvješća o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, sudjelovanja u izradi strateških i razvojnih dokumenata, poslovi izrade registra objekata, pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u izradi stručnih smjernica i dokumenata, implementacija i razvoja informacijskog sustava za sustavno gospodarenje energijom, kontinuiranog praćenja proizvodnje, sektorske energetske potrošnje i energetske potrošnje objekata i energetske infrastrukture u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, selektiranja podataka, prethodne analize mogućih energetskih i financijskih ušteda objekata gradske uprave i energetske infrastrukture, pripreme podataka i analitičke podloge za poboljšanje energetske efikasnosti objekata, analitičkog praćenja realizacije energetskih ušteda i preuzetih financijskih obveza, poslovi izrade odgovarajućih programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala, vođenja brige o stručnoj dokumentaciji u području energetike, stručni poslovi vezani uz područje prilagodbe klimatskim promjenama, praćenje provedbe projekata prilagodbe klimatskim promjenama iz Akcijskog plana energetskog održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba i ostalih strateških dokumenata, sudjelovanje u izradi Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, planiranje i provođenje te koordinaciju provedbe konkretnih mjera ublažavanja i prilagodbe na klimatski promjene u Gradu Zagrebu, planiranje i provedbu investicijskih infrastrukturnih projekata s aspekta prilagodbe na učinke klimatskih promjena, iznalaženje i razvoj inovativnih modela financiranja aktivnosti i projekata, uvođenja novih tehnologija, organizaciju i provedbu informativnih i edukacijskih kampanja, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odjela, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama, institucijama i organizacijama, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela. 

ODJEL ZA PRIMJENU MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ENERGETSKI ODRŽIVI RAZVOJ
Voditelj Odjela za primjenu mjera energetske učinkovitosti i energetski održivi razvoj - kontakt osoba
Tel: 01/6585-692, 01/6585-822
-  obavljaju se poslovi analiziranja sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, predlaganja mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti objekata te usklađivanje njihove provedbe, iniciranja, sudjelovanja i predlaganja odgovarajućih smjernica, programa i preporuka gradnje niskoenergetskih i pasivnih objekata na području Grada Zagreba, analiziranja sustava energetske infrastrukture i njene modernizacije i rekonstrukcije, provedbu mjera energetske učinkovitosti, primjene ekološki prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, predlaganja i provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i novih tehnologija, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanje stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom,  kao i drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA ZGRADARSTVO
​Voditeljica Odsjeka za zgradarstvo - Nataša Kelava , dipl.ing.građ.
​Tel: 01/6585-805
​E-mail: natasa.kelava@zagreb.hr
-  obavljaju se poslovi detaljne analize sektorske energetske potrošnje zgradarstva na području Grada Zagreba, energetske potrošnje stambenih, poslovnih i javnih objekata u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba, pripreme elemenata i sudjelovanja u izradi detaljnih energetskih pregleda, studije isplativosti i projektnih rješenja te sudjelovanja u ishođenju propisane dokumentacije za građenje i rekonstrukciju objekata u cilju provedbe mjera energetske učinkovitosti na objektima, sudjelovanja u pripremi i praćenje građenja, adaptacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada Zagreba, kontinuiranog praćenja primjene zakonskih i podzakonskih propisa te preporuka u području racionalnog i učinkovitog korištenja energije, poboljšanja energetske učinkovitosti objekata, sudjelovanja u pripremi prijedloga i studija, prijedloga mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti objekata te usklađenje njihove provedbe, iniciranja, sudjelovanja i predlaganja odgovarajućih smjernica, programa i preporuka gradnje niskoenergetskih i pasivnih objekata na području Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, prijave na otvorene pozive za sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada u vlasništvu ili pod upravljanjem Grada Zagreba i njihova provedba, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, praćenja provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za građenje niskoenergetskih i pasivnih objekata i primjene novih tehnologija, aktivne suradnje na realizaciji  i razvoju projekata s drugim gradskim upravnim tijelima, ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama,  institucijama i organizacijama, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanje stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom, kao i drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka. 

ODSJEK ZA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU, OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA GORIVA
​Voditelj Odsjeka za energetsku infrastrukturu, obnovljive izvore energije i ekološki prihvatljiva goriva - Marko Kućan,dipl.ing.stroj.
Tel: 01/6585-817
​E-mail: marko.kucan@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi detaljne analize sustava energetske infrastrukture na području Grada Zagreba, pripreme elemenata, iniciranja i sudjelovanja u izradi detaljnih energetskih pregleda, izrade studija isplativosti i projektnih rješenja energetske infrastrukture te sudjelovanja u ishođenju propisane tehničke dokumentacije u cilju primjene novih tehnologija, provedbe mjera energetske učinkovitosti, primjene ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba, sudjelovanja u pripremi i praćenje građenja, modernizacije i rekonstrukcije energetske infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba, sudjelovanja u aplikacijama i provedbi EU projekata, kontinuiranog praćenja i primjene zakonskih i podzakonskih propisa te preporuka u području racionalnog i učinkovitog korištenja energije, poslovi poboljšanja energetske učinkovitosti, analize mogućnosti primjene ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije, sudjelovanja u pripremi prijedloga i studija te prijedloga mjera i projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti te usklađenje njihove provedbe, poslovi praćenja aktivnosti za učinkovitije korištenje energije, predlaganja i provedbe smjernica, gradskih programa, planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije, ekološko prihvatljivih goriva i novih tehnologija, sudjelovanja u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Odsjeka, pripreme dokumentacije za nadmetanje i pripreme podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, aktivne suradnje na realizaciji i razvoju projekata s ministarstvima, trgovačkim društvima, ustanovama, institucijama i drugim organizacijama, poslovi vezani uz kreiranje edukativnih i promotivnih materijala te pružanje stručne podrške u organiziranju promotivnih aktivnosti po pitanjima energetske infrastrukture, primjene obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te drugi poslovi iz djelokruga Odsjeka.