clanak False

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

16.03.2017.
Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

  1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
  2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
  3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
  4. Prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) - za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
  5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
  6. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
  7. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija,
  8. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Ministarstva zdravstva,
  9. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
10. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
11. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara odnosno dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu,
Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju izvođači radova).
12. Upravnu pristojbu u iznosu od 20,00 kuna prilikom predaje zahtjeva, a ostatak u iznosu od ______ kuna po usvajanju zahtjeva uplaćuje se na žiro račun broj HR3423600001813300007, s pozivom na broj: HR68 5703-OIB, u korist Proračuna Grada Zagreba, svrha: upravna pristojba za ugostiteljstvo

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase) plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:       

1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:       

a. vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering) 140 HRK
b. vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub   560 HRK
c. vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet   210 HRK
d. vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)    140 HRK
za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2.     50 HRK


Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

1. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe),
2. Dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
3. Izjavu sukladno članku 25. stavku 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (obrazac Izjave),
4. Pristojbu u iznosu od 20,00 kuna u državnim biljezima i propisanu pristojbu iz područja ugostiteljstva – naplaćuje se po usvajanju zahtjeva.


 

Upisnik o pružanju ugostiteljskih usluga

U upisnike o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata upisuju se podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sve naknadne izmjene u ugostiteljskom objektu i prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta.

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
  • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše
  • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu gospodarstvo-djelatnosti@zagreb.hr s naslovom: e-zahtjev –ugostitelji, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku;
  • Upravna pristojba: za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17 i 37/17)  20 HRK i za rješenje upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbe
  • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
  • Rješenje za obavljanje djelatnosti može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
  • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost. (izvršno rješenje)
Obrasci:


Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta
Obrazac izjave 
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu

Osnovni propisi:

• Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 i 121/16)
• Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "restorani", "barovi", "catering objekti" i "objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
  1. Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“, „Barovi“, „Catering objekti“ i „Objekti jednostavnih usluga“ – Prilog I.
• Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja (NN 60/11)
 
  • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (Narodne novine, broj 5/08)