Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama (legalizacija)

 Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju istekao je 30. lipnja 2013.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen je u Narodnim novinama br. 86/2012, a stupio je na snagu 4.08.2012. godine.
Rješenje o izvedenom stanju donosi se za jednu ili više nezakonito izgrađenih zgrada na jednoj i/ili više katastarskih čestica .Radi donošenja rješenja o izvedenom stanju vodi se upravni postupak u kojem sudjeluju stranke: podnositelj zahtjeva, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada; vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na čestici zemljišta koja neposredno graniči sa česticom zemljišta na kojoj je nezakonito izgrađena zgrada i jedinica lokalne samouprave.
Poziv na uvid u spis radi izjašnjavanja dostavlja se strankama javnom objavom na oglasnoj ploči nadležnog upravnog tijela na čijem se području nalazi zgrada za koju je zatraženo donošenje rješenja o izvedenom stanju. 
Rješenje o izvedenom stanju donosi se  ako su zahtjevu priloženi dokumenti propisani Zakonom, ako je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade, ako se ista podnosi uz zahtjev, te ako je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste. 
Po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade dužni su platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima.
Kao posljedica ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade na temelju izdanog rješenja o izvedenom stanju omogućuje se evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige, uz zabilježbu da je priloženo rješenje o izvedenom stanju. 

Završena zgrada odnosno završeni dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju smatra se postojećom građevinom. Ona se može rabiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne vodne građevine, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu, za obavljanje djelatnosti u istoj može se izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.
Nezavršena zgrada, odnosno nezavršeni dio zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna, može se bez lokacijske dozvole odnosno rješenja o uvjetima građenja završiti u okviru ozakonjenih gabarita, te se na istoj može izvesti fasada, te ravni, kosi ili zaobljeni krov bez nadozida. Za završetak zgrade, odnosno dijela zgrade druge namjene potrebno je u skladu s posebnim zakonom ishoditi rješenje o uvjetima građenja odnosno lokacijsku dozvolu.
Rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo.
Postupci započeti po odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 90/2011), do stupanja na snagu ovog Zakona, dovršit će se prema odredbama tog Zakona, osim ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet ili ako to ona zatraži.

 obrazac zahtjeva