clanak False

Osnovni propisi

10.01.2020.

• Zakon o obrtu (NN 143/13, 127/19 i NN 41/20)
• Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra (NN 58/09)
• Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08)
• Pravilnik o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama (NN 101/95)
• Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07 – ispr.)
• Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07)