clanak False

Općenito o tehničkoj kulturi

30.01.2023.

Tehnička kultura jedan je od uvjeta uspješnog odgojno-obrazovnog procesa, razvitka i života svakog pojedinca i suvremenog društva u cjelini. Njezini raznovrsni programi i djelatnosti važan su izvor znanja, umijeća i sposobnosti. Ovladavanje njome bitna je pretpostavka uključivanja u suvremene radne i životne procese. Ona je temelj razvoja stvaralačkih aktivnosti i nezaobilazan čimbenik primjene novih tehnoloških dostignuća u svakodnevnom životu svake životne skupine, a ponajprije djece i mladih, koji se svakodnevno moraju prilagođavati brzom znanstveno-tehnološkom i tehničkom razvoju i napretku. Informatika i internet, kao mreža svih mreža, postali su način življenja, nezamjenjiv oblik komuniciranja i izvor znanja, oni ruše sve barijere i stvaraju globalno tržište informacija i tehnologije. Bez računalne tehnologije, mikroelektronike, robotike i suvremenih oblika telekomu­nika­cija, život suvremenog čovjeka je nezamisliv.

Praktična važnost tehničke kulture je nesporna, pa je ona stoga i nadalje prisutna u našem odgojno-obrazovnom sustavu, ali u nedovoljnom obimu. Zato je iznimno važno djeci i mladeži osigurati dodatne – u izvannastavnim i izvanškolskim programima ili u posebnim aktivnostima u gradskim četvrtima – odgovarajuće sadržaje kojima će nadopuniti i proširiti redovite školske programe i na taj način pridonijeti zadovoljavanju svojih različitih i specifičnih potreba i interesa.
U skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09) djelatnost tehničke kulture obuhvaća: odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivni rad i širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća.

Člankom 25. Zakona propisano je da se radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa udruga tehničke kulture, te ukupnih aktivnosti u tom području, osnivaju zajednice i savezi tehničke kulture. Zajednice tehničke kulture osnivaju se prema teritorijalnom načelu, tj. za područje županije i Grada Zagreba. Savezi tehničke kulture se osnivaju na području županije, Grada Zagreba i grada kao strukovni savezi udruga odgovarajućeg područja (grane) tehničke kulture – npr. informatika, radioamaterstvo itd. Zajednice i savezi tehničke kulture potiču i promiču ukupne aktivnosti tehničke kulture i odgovarajuća područja tehničke kulture na području županije, Grada Zagreba i grada, odnosno za područje Republike, usklađuju aktivnosti svojih članica, skrbe o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika, te unapređenju dostignuća u tehničkoj kulturi.

Radi kontinuirane brige o djelatnosti tehničke kulture, njezinom razvitku, sufinanciranju njezina Programa javnih potreba te radi nadzora nad njegovim izvršenjem pri Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade djeluje Odjel za tehničku kulturu. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi Grada Zagreba koji predstavljaju javne potrebe, financiraju se sredstvima ostvarenim vlastitom djelatnošću, prodajom usluga na tržištu, članarinom, donacijom ili iz drugih izvora u skladu sa zakonom te sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Zagreba. Prema članku 21. Zakona o tehničkoj kulturi sredstva iz Proračuna Grada Zagreba izdvajaju se na račun upravnog tijela nadležnog za poslove tehničke kulture.

Javne potrebe Grada Zagreba u tehničkoj kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Zagreba, jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti udruga, saveza i Zajednice tehničke kulture te klubova mladih tehničara pri osnovnim i srednjim školama kojima se osigurava kontinuirani razvoj i unapređivanje postojećeg standarda djelatnosti tehničke kulture, zadovoljavaju potrebe Grada Zagreba te osigurava očuvanje njegove bogate tradicije u tehničkoj kulturi. Ove se potrebe svake godine definiraju Programom javnih potreba koji donosi Gradska skupština Grada Zagreba, a koji obuhvaća:

 1. opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina (informatika, astronomija, radioamaterizam, različite discipline modelarstva i maketarstva, automodelarstvo, fotografija, film, video, tehničke discipline na vodi, tehničke discipline u zrakoplovstvu, prometna kultura, inovatorstvo) koje provode subjekti tehničke kulture Grada Zagreba;
 2. programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite djece i djece s posebnim potrebama za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina;
 3. programe tehničke kulture koje provode subjekti tehničke kulture za građanstvo;
 4. programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture;
 5. poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija:
  • organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na tradicionalnim školskim, gradskim, državnim i međudržavnim natjecanjima i smotrama, izložbama, utrkama i ostalim manifestacijama,
  • dodjela godišnjih i drugih nagrada u tehničkoj kulturi,
  • informativna i nakladnička djelatnost subjekata tehničke kulture,
  • nabava stručne literature;
 6. nabavu nove i održavanje postojeće opreme te održavanje objekata tehničke kulture u Gradu Zagrebu.

 
U sustavu tehničke kulture Grada Zagreba djeluje više od 115 udruga tehničke kulture učlanjenih u 13 granskih saveza i Zajednicu tehničke kulture Grada Zagreba te samostalne udruge. Svi zajednički i posebni programi ovih subjekata imaju zadaću popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogaćivati ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izvanškolskim aktivnostima. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi besplatni. Jednako tako, ovi programi pružaju mogućnost i svim ostalim zainteresiranim da unaprijede svoja postojeća tehnička znanja i vještine te zadovolje svoje potrebe organizira­nim, kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.
Briga društva za razvijanje i unapređivanje tehničke kulture, osobito među djecom i mladima, samorazumljiva je u suvremenim uvjetima koje bitno obilježava stalan i buran tehničko-tehnološki razvitak i napredak, sveopća kompjuterizacija i sveprisutna virtualna globalizacija životnih i radnih procesa diljem svijeta. Primarni ciljevi tako iskazane brige o širenju i unapređivanju tehničke kulture su:

 • omogućiti djeci i mladima izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme;nadopuniti i osuvremeniti njihova znanja stečena tijekom školovanja;
 • poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti;
 • poticati i podupirati rad posebno nadarenih pojedinaca;
 • obogaćivati stečena te usvajati i razvijati nova znanja i vještine;
 • razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo te poticati zajednički rad i zajedničke uspjehe;
 • razvijati osjećaj društvene korisnosti;
 • omogućiti upotrebu i primjenu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća;
 • unapređivati kvalitetu svakodnevnog života.

 
Sufinanciranje djelatnosti, programa, akcija i manifestacija subjekata tehničke kulture obavlja se na način propisan Odlukom o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi  (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/11), koji je donijela Gradska skupština Grada Zagreba.

Odlukom je propisano da Gradonačelnik Grada Zagreba svake godine odlučuje o raspisivanju i objavi javnog poziva za predlaganje programa na temelju kojih će se utvrditi Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za iduću godinu, kao i o tome koji će se predloženi programi sufinancirati kao javne potrebe i u kojem iznosu, na prijedlog Povjerenstva za utvrđivanja programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi.
 
Na temelju članka 12. Odluke, Grad Zagreb s nositeljima programa javnih potreba sklapa ugovore kojima se određuju međusobni odnosi u izvršavanju programa javnih potreba, praćenje i kontrola njihova ostvarivanja te namjensko korištenje proračunskih sredstava. Ugovori se sklapaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine.