clanak False

Komunalno opremanje i komunalni doprinosi

23.02.2023.

Prema članku 87. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/17, 98/19 i 84/21) pravo na ustupanje bez naknade komunalnih priključaka imaju: 
a) članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
b) članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i
c) hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata od I. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata s istim oštećenjem organizma.
Ustupanje bez naknade komunalnih priključaka odnosi se na: elektro priključak, priključak na vodoopskrbu, priključak na odvodnju, instalacije DTK, priključak na plinsku mrežu i/ili priključak na toplovod.
Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 82/04), potrebno je da objekt ima građevinsku dozvolu, ( za objekte sagrađene prije 15.2.1968. potvrda iz Katastra ).
Dokumetacija potrebna kod podnošenja zahtjeva:
rješenje o trajno utvrđenom statusu HRVI-a ili o obiteljskoj invalidnini
vlasnički list
prijepis posjedovnog lista ili kopija katastarskog plana
građevinska dozvola ili uvjerenje iz Katastra da je objekat sagrađen prije 15.2.1968.
uvjerenje o prebivalištu
potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja o pravu na ustupanje bez naknade komunalnog priključka 
Dokumentacija koju je potrebno priložiti u postupku donošenja rješenja o komunalnom doprinosu u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet: 
rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili obiteljskoj invalidnini
uvjerenja o prebivalištu za sve članove domaćinstva
rodni list za djecu
vjenčani list za supružnike
potvrda Ministarstva hrvatskih branitelja o pravu na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 


OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA PRIPADAJUĆEG IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSIMA

Pravo na oslobađanje od plaćanja određenog iznosa komunalnog doprinosa, u svrhu primarnog stambenog zbrinjavanja izgradnjom obiteljske kuće imaju:
članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
članovi obitelji zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine, koji imaju pravomoćnim rješenjem trajno utvrđen status, a u posebnom postupku Ministarstvo hrvatskih branitelja izdaje odgovarajuću potvrdu. 
HRVI ili član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za odgovarajuću kvadraturu stana, koji se određuje prema broju članova uže obitelji i to:
samac- stan površine 35 m2
dvočlana obitelj - stan površine 45 m2
tročlana obitelj - stan površine 60 m2
četveročlana obitelj - stan površine 70 m2
peteročlana obitelj - stan površine 80 m2 (za svakog slijedećeg člana obitelji dodatnih 10 m2), te se isto primjenjuje pri oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa.