clanak False

JAVNI POZIV z subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja od interesa za Grada Zagreb u programima nakladnika televizija ili radija za 2013.

25.01.2013.

 
Na temelju članka 8. Odluke o subvencioniranju proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za 2012., s projekcijom za 2013. i 2014. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/12) gradonačelnik Grada Zagreba objavljuje                                                                     JAVNI POZIV

ZA SUBVENCIONIRANJE PROIZVODNJE I EMITIRANJA AUDIOVIZUALNIH I/ILI RADIJSKIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA OD INTERESA ZA GRAD ZAGREB U PROGRAMIMA NAKLADNIKA TELEVIZIJA ILI RADIJA ZA 2013.


1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava programskih sadržaja koji će se subvencionirati iz Proračuna Grada Zagreba u 2013.
Cilj dodjele potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih).
Potpora se ne dodjeljuje za poticanje zabavnih programa i audiovizualnih programskih sadržaja neovisnih proizvođača te ostalih audiovizualnih programskih sadržaja koji se ne smatraju kulturnim proizvodom.

2. VRSTA I VISINA POTPORE

Sukladno ovom pozivu, potpora za pojedinačni programski sadržaj može biti dodijeljena u najvišem iznosu
do 50% opravdanih troškova za proizvodnju i i emitiranje kvalitetnog programskog sadržaja.
Opravdani troškovi moraju se odnositi isključivo na vlastitu proizvodnju programskog sadržaja u svrhu promicanja, poticanja, obrađivanja tema i ostvarenja ciljeva i interesa od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih) u programima nakladnika kojima se:
- promiču gradske teme od osobitog interesa za građane Grada Zagreba;
- promiču interesi Grada Zagreba kao jedinice lokalne samouprave;
- ostvaruje pravo građana Grada Zagreba na javno informiranje;
- obrađuju teme o gospodarskim aktivnostima u Gradu Zagrebu;
- potiče kulturno stvaralaštvo i promiče tradicija Grada Zagreba;
- potiče razvoj športa u Gradu Zagrebu;
- potiče razvoj odgoja, obrazovanja, znanosti i umjetnosti u Gradu Zagrebu;
- obrađuju teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana Grada Zagreba;
- obrađuju teme o osobama s invaliditetom i braniteljima Grada Zagreba;
- potiče i razvija svijest o ravnopravnosti spolova;
- obrađuju teme o nacionalnim manjinama i njihovoj kulturnoj raznolikosti;
- potiče dijalog, kultura, tolerancija te svijest mladih o izgradnji civilnog društva;
- potiče zaštita okoliša i razvoj ekološke svijesti;
- potiče razvoj učinkovitog korištenja energijom te
- obrađuju teme u vezi s Europskom unijom i približavanjem europskim standardima.
Opravdani troškovi su:
- troškovi proizvodnje (snimanje, montaža, intervjui i drugo);
- troškovi zaposlenih (prema satima rada na programskom sadržaju) neposredno povezani s izradom prijavljenoga programskog sadržaja;
- opći troškovi (administracije programskog sadržaja, financijske, računovodstvene usluge i drugo);
- ostali troškovi djelovanja (materijal, gorivo i drugo) nastali neposredno kao rezultat izrade programskog sadržaja koji ukupno ne smiju prelaziti 20% troškova navedenih u alinejama 1. i 2. ovoga stavka.
Dokazi o opravdanim troškovima su:
- financijski plan proizvodnje i emitiranja programskog sadržaja što ga je ovjerila i potpisala odgovorna osoba i
- kopije računa/predračuna, što ih je ovjerila i potpisala odgovorna osoba.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Pravo na dodjelu potpore za programske sadržaje mogu ostvariti nakladnici koji:
- imaju koncesiju za područje Grada Zagreba i registrirano sjedište u Gradu Zagrebu;
- koji su najmanje šest mjeseci kontinuirano izvještavali o gradskim događanjima;
- redovito, svaki dan, obnavljaju i emitiraju programske sadržaje od interesa za Grad Zagreb;
- svojim programskim sadržajima ne proizlaze iz tiskanih medija.

Pravo na potporu ne mogu ostvariti nakladnici:
- koji se za prijavljene programske sadržaje sufinanciraju po bilo kojoj drugoj osnovi (iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam medija ili proračunskih sredstava);
- u stečaju ili likvidaciji;
- u teškoćama, sukladno točkama od 9. do 11. Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (Narodne novine 20/07 i 119/11);
- koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Zagrebu;
- koji imaju nepodmirenih obveza prema zaposlenicima;
- od kojih je zatražen povrat potpore ili se nalaze u postupku povrata potpore.

4. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

4.1. Obavezni dio prijave su:
1. Obrazac 1 „Prijava za dodjelu potpora“ ispunjen, potpisan i ovjeren od odgovorne osobe nakladnika televizija ili radija;
2. Obrazac 2 / osnovni podaci o nakladniku i programskom sadržaju ispunjen, potpisan i ovjeren od odgovorne osobe nakladnika televizija ili radija;
3. original ili ovjerena preslika rješenja o upisu u sudski registar kojim nakladnik dokazuje da ima registrirano sjedište u Gradu Zagrebu;
4. ovjereni izvadak iz Upisnika pružatelja medijskih usluga, Knjige koncesija pružatelja medijskih usluga televizije i/ili radija koji se vodi u Agenciji za elektroničke medije iz kojeg mora biti vidljivo područje koncesije i naznaka koncesije;
5. detaljni opis programskog sadržaja;
6. operativni plan programskog sadržaja;
7. plan financiranja programskog sadržaja s detaljnim izračunom troškova proizvodnje i emitiranja i troškovnik (Obrazac 3.);
8. bonitet nakladnika (BON 1 i BON 2);
9. zapis podataka u digitalnom obliku na odgovarajućem nositelju podataka (DVD i drugo) kojim zapisima dokazuje da najmanje šest mjeseci prije objave javnog poziva kontinuirano obnavlja i emitira programske sadržaje vezane uz Grad Zagreb te izvještava o gradskim događanjima;
10. izjavu odgovorne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da za isti programski sadržaj nisu dodijeljena ili primljena sredstva Fonda za poticanje i pluralizam medija ili proračunska sredstava;
11. račun ili predračun za nabavu opreme za proizvodnju prijavljenoga programskog sadržaja;
12. ugovore sa zaposlenicima koji rade na proizvodnji programskog sadržaja sa specifikacijom troškova po satima rada;
13. ovjerene izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da:
- nije u stečaju ili likvidaciji;
- nije u teškoćama (članak 3. stavak 2. alineja 3. Odluke);
- nema nepodmirenih obveza prema Gradu Zagrebu;
- nema nepodmirenih obveza prema zaposlenicima;
- se ne nalazi u postupku povrata potpore ili je od njega zatražen povrat potpore.

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava programskog sadržaja mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točki 4.1. ovog Javnog poziva.
Prijava se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti prijava ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Prijava se uvezuje na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je prijava izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se uvezuje na način da se onemogući nakladno vađenje ili umetanje listova. Dijelove prijave kao što su npr. nositelji podataka, a koji ne mogu biti uvezani podnositelj prijave obilježava nazivom.
Nakladnici svoje programske sadržaje moraju prijaviti na propisanim obrascima i to ispunjenim na pisaćem stroju ili na računalu.
Obrazac 1 „Prijava za dodjelu potpora“ i Obrazac 2 i Obrazac 3 mogu se dobiti:
• na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr ili
• u Uredu gradonačelnika, Službi za informiranje, Trg Stjepana Radića 1, soba 355, III. kat, radnim danom u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom trajanja javnog poziva postaviti na e-mail: tanja.polancec@zagreb.hr - 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv. Sva postavljena pitanja s pripadajućim odgovorima nalaze se, tijekom natječajnog roka, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr.
Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. Programski sadržaji se prijavljuju odvojeno.

6. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

• Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave ovoga Javnog poziva.

• Prijavu na Javni poziv treba dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom NE OTVARAJ – PRIJAVA ZA SUBVENCIONIRANJE PROIZVODNJE I EMITIRANJA AUDIOVIZUALNIH I/ILI RADIJSKIH PROGRAMSKIH SADRŽAJA OD INTERESA ZA GRAD ZAGREB ZA 2013.
na adresu
GRAD ZAGREB
URED GRADONAČELNIKA
Služba za informiranje
- za Povjerenstvo za dodjelu potpora nakladnicima televizija ili
radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili
radijskih programskih sadržaja za 2013.
10 000 Zagreb
Trg Stjepana Radića 1

• Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučenom pošiljkom na gornju adresu ili u Pisarnicu gradske uprave Grada Zagreba na istoj adresi.

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće biti uzeta u razmatranje prijava na Javni poziv koja:
• je dostavljena nakon roka za podnošenje prijava;
• ne udovoljava uvjetima za prijavu na Javni poziv iz točke 3. ovoga javnog poziva;
• nije dostavljena na način određen u točki 5. ovog javnog poziva;
• je pisana rukom, poslana elektronskom poštom ili telefaxom;
• u Obrascu 1 „Prijava za dodjelu potpora“ ne sadrži sve tražene podatke;
• u Obrascu 2 ne sadrži sve tražene podatke;
• u Obrascu 3 ne sadrži sve tražene podatke.

8. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

Postupak odobravanja potpore provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora nakladnicima televizija ili radija za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i/ili radijskih programskih sadržaja za 2013.
Gradonačelnik Grada Zagreba, na prijedlog Povjerenstva, utvrđuje Listu programskih sadržaja za dodjelu potpora i odobrava iznose potpora.
Kriteriji za dodjelu potpore su:
• kvaliteta, originalnost i sadržajna inovativnost prijavljenoga programskog sadržaja;
• značenje programskog sadržaja za ostvarivanje ciljeva, interesa i tema iz točke 2. ovoga Javnog poziva;
• dosadašnji uspjesi nakladnika i procjena da će nakladnik biti sposoban realizirati proizvodnju i emitiranje predloženoga programskog sadržaja;
• ekonomičnost i dugoročnost usluga.

9. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati ovoga natječaja bit će objavljeni na web stranici Grada Zagreba - www.zagreb.hr - u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odabiru.
Svi nakladnici koji se prijave na ovaj Javni poziv bit će pisano obaviješteni o rezultatima njihove prijave.
Zaprimljeni prijedlozi programskih sadržaja sa svom pratećom dokumentacijom neće se vraćati.10. POTPISIVANJE UGOVORA

Nakladnici kojima se odobri potpora sklapaju s Gradom Zagrebom Ugovor o dodjeli potpore.
Ugovorom o dodjeli potpore uređuju se međusobna prava i obveze nakladnika i Grada Zagreba (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok za proizvodnju i emitiranje programskog sadržaja, način i dinamika izvješćivanja o provođenju proizvodnje i emitiranja programskog sadržaja, obveza vraćanja neutrošenih sredstava, obveze nakladnika u slučaju nenamjenskog trošenja sredstava potpore i drugo).
Ako ovlaštena osoba nakladnika ne pristupi potpisivanju ugovora o dodjeli potpore, a svoj dolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je nakladnik odustao od ostvarivanja potpore.

OBRASCI

Preuzmite Javni poziv u pdf formatu