clanak False

Ciglana

11.08.2022.


Područje gradskog projekta Ciglana se nalazi na području gradske četvrti Črnomerec, a obuhvaća prostor omeđen Mullerovim bregom na sjeveru, Bračunovom ulicom, odnosno Ulicom Milana Rojca na istoku, Ilicom na jugu i područjem gradskog projekta Tržnica Kustošija i stambenom gradnjom uz Kustošijansku ulicu na zapadu, približne površine 14,2 ha.
Prema Odluci o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 - pročišćeni tekst), te pripadajućim kartografskim prikazima, predmetno područje je određeno kao područje na kojem se omogućuje izrada gradskog projekta, odnosno lokacija za koju je propisana obveza provedbe javnog natječaja.
Većim se dijelom nalazi u zoni mješovite namjene (M), manjim jugoistočnim dijelom koji obuhvaća okretište i terminal Črnomerec u zoni površine infrastrukturnih sustav (IS) i manjim južnim dijelom u zoni  javne zelene površine – javni park (Z1) gdje se provodi urbano pravilo (3.1.) Urbana preobrazba. Prema procedurama urbano-prostornog uređenja nalazi se u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja „Ciglana“.
Postupak provođenja gradskog projekta propisan je člankom 101. Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, a na temelju programa gradskog projekta Gradska skupština Grada Zagreba donosi odluku o realizaciji gradskog projekta. Osnovna polazišta za razradu gradskih projekata određuju se prema temama i područjima, a za područje gradskog projekta Ciglana osnovno polazište i tema je prenamjena stare industrije.
Predmetno područje je suočeno s prostornim potrebama koje je potrebno kvalitetno riješiti, a  podrazumijevaju cjelovito urbanističko, arhitektonsko i prometno rješenje, implementaciju javnih i društvenih sadržaja te transformaciju prostora kako bi postao privlačan korisnicima. Prenamjena stare industrije može biti nositelj transformacije/razvoja i međusobnog povezivanja šire urbanističke cjeline, a može se sačuvati istaknuta obilježja industrijske arhitekture i urbanizma (memoriju mjesta) da bi spoj nove i stare arhitekture bio povod za jedinstvena arhitektonska ostvarenja.

FAZE PROVEDBE:

I. Pripremne aktivnosti
Prostorna analiza gradskih projekata Ciglana i Tržnica Kustošija, svibanj 2022.

II. Program gradskog projekta

III. Program javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja

IV. Provedba javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja

V. Urbanistički plan uređenja