Koncesije - Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba

Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti
 
Grad Zagreb je dana 19.05.2017. u Elektoničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Grada Zagreba - za zdravstvene djelatnosti obiteljska (opća) medicina, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita predškolske djece i medicine rada. 
Sadržaj objavljene obavijesti dostupan je na slijedećoj web stranici  https://eojn.nn.hr
- Broj objave 2017/S 01K-0009768  i na slijedećem linku:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1109708
Na temelju članka 21. Zakona o koncesijama (Narodne novine 143/12) i članka 60. stavka 1. točke 23. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik 23/16) gradonačelnik Grada Zagreba
 
 
 
 
 
 
OBAVIJEST
 O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE    SLUŽBE NA PRIMARNOJ  RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI
 
 
Informacije o davatelju koncesija:
 
Davatelj koncesije:                                  gradonačelnik Grada Zagreba
Adresa:                                                    Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
OIB:                                                        61817894937
Matični broj:                                            2576651
Web stranica                                            www.zagreb.hr
Telefon:                                                   01/460- 3444  ; 01/460-3409
Fax:                                                          01/460-3445
 
 e-mail: slavko.antolic@zagreb.hr
 
 
 
Predmet, opseg i mjesto obavljanja koncesija
 
 
            Predmet koncesije je obavljanje javne zdravstvene službe i to zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti sukladno Mreži javne zdravstvene službe (Narodne novine 101/12, 31/13 i 113/15) i Mreži ugovornih subjekata medicine rada (Narodne novine 55/11).
 
            Opseg djelatnosti koncesija sukladan je planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO)
 
            Mjesto obavljanja zdravstvenih djelatnosti koje su predmet koncesija je područje jedinice lokalne samouprave - Grad Zagreb po gradskim četvrtima:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZDRAVSTVENA DJELATNOST
 
MJESTO OBAVLJANJA DJELATNOSTI
 Grad Zagreb, gradska četvrt
 
OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA
 
-broj mjesta (koncesija) u mreži-
 
DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
 
-broj mjesta (koncesija) u mreži-
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA
 
 
-broj mjesta (koncesija) u mreži-
 
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE DJECE
-broj mjesta (koncesija) u mreži
 
MEDICINA RADA
-broj mjesta (koncesija) u mreži
Brezovica 0 1 1 0  
Donji Grad 0 0 0 0  
Gornji grad - Medveščak 0 0 0 0  
Novi Zagreb - Istok 3 3 0 1  
Novi Zagreb - Zapad 1 0 0 0  
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševac 0 0 1 0  
Trnje 0 0 0 0  
Črnomerec 0 0 1 0  
Podsused - Vrapče 2 1 1 0  
Stenjevec 2 3 1 1  
Trešnjevka - Jug 4 3 1 1  
Trešnjevka - Sjever 0 0 1 0  
Donja Dubrava 2 1 3 0  
Gornja Dubrava 2 2 1 0  
Maksimir 3 0 2 0  
Pešćenica - Žitnjak 1 1 1 0  
Sesvete 5 3 1 1  
UKUPNO 25 18 15 4 9
 
 
 
Rok trajanja koncesije:
Koncesije se daju na rok od 10 (deset) godina.
 
Rok, adresa i jezik ponude:
            Krajnji rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, bez obzira na način dostave. Ponuda se dostavlja preporučenom poštom ili se predaje neposredno u Pisarnicu Gradskog ureda za zdravstvo, Zagreb, Draškovićeva 15, soba 62, kat III.
            Ponude pristigle izvan roka za dostavu ponuda neće se razmatrati  i vratit će se neotvorene pošiljatelju.
            Ponuda mora biti napisana na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a dostavlja se u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja, s naznakom «KONCESIJA ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNOJ  RAZINI ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI– NE OTVARAJ“ (navesti zdravstvenu djelatnost, Gradsku četvrt i lokaciju za koju se daje ponuda).
 
 
Dokazi sposobnosti i isprave koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu:
 
Zdravstveni radnici (fizičke osobe):
 1. odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika;
 2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo odnosno za zaposlenika doma zdravlja Rješenje o početku rada Doma zdravlja izdano od ministra nadležnog za zdravstvo;
 3. dokaz o raspolaganju prostorom (jedan od sljedećih dokumenata):
 • važeći ugovor o zakupu
 • važeći ugovor o najmu
 • važeći kupoprodajni ugovor
 • važeći predugovor o zakupu/najmu/kupoprodaji poslovnog prostora
 • izvadak iz zemljišne knjige ne stariji od šest mjeseci
 • izvod iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar  ili
 • drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom;
 1. važeći ugovor o radu ili izjava o radu u timu člana/članova tima ;
 2. dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem ugovorenih osiguranih osoba (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO)
 3. pisanu suglasnost Ministarstva zdravlja o nastavku rada za zdravstvene radnike koji su navršili 65. godina života;
 4. potvrde porezne uprave kojom se dokazuje ispunjenje obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 5. izjava o posjedovanju i vrsti dodatne  medicinsko-tehničke opreme.
 6. prethodna suglasnost Upravnog vijeća ( samo za zaposlenika Doma zdravlja )
 
Zdravstvene ustanove:
 1. rješenje o upisu u sudski registar;
 2. rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo;
 3. važeći ugovori o radu ili  izjave o radu zdravstvenih radnika, nositelja tima i člana/članova tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi;
 4. odobrenja za samostalan rad zdravstvenih radnika, nositelja tima i člana/članova tima ponuđenih za obavljanje djelatnosti u zdravstvenoj ustanovi;
 5. dokaz o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a s navedenim brojem ugovorenih osiguranih osoba (ponuditelji koji imaju status ugovornog subjekta HZZO);
 6. pisanu suglasnost Ministarstva zdravlja o nastavku rada za zdravstvene radnike (nositelje tima)  koji su navršili 65. godina života;
 7. potvrda porezne uprave kojom se dokazuje ispunjenje obveze plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 8. izjava o posjedovanju i vrsti dodatne  medicinsko-tehničke opreme.
 
Napomena: svi dokazi o sposobnosti i isprave  koje ponuditelji moraju dostaviti uz ponudu podnose se u obliku preslike (bez ovjere javnog bilježnika), s time da davatelj koncesije (Grad Zagreb) može, prije sklapanja ugovora o koncesiji, u svakom trenutku zatražiti od ponuditelja na uvid izvornike dokumenata
 
Način izrade ponude:
            Ponuda za sudjelovanje u nadmetanju za davanje koncesija mora biti izrađena isključivo na način propisan dokumentacijom za nadmetanje i na obrascima koji su sastavni dio iste.
 
Jamstvo za ozbiljnost ponude:
            Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Grada Zagreba) ispunjenu na iznos od 500,00 kuna, s klauzulom „bez protesta“. Mjenica se dostavlja u izvorniku.
Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom, odnosno sukladno propisima o mjeničnom poslovanju.
Jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će iskoristiti ukoliko odabrani ponuditelj povuče svoju ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda, ukoliko je dao neistinit dokaz te ukoliko odbije sklopiti ugovor o koncesiji.
Neiskorišteno jamstvo za ozbiljnost ponude davatelj koncesije će vratiti ponuditelju u roku od 10 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju nadmetanja.
(Napomena: kod uvezivanja ponude mjenicu je potrebno umetnuti neoštećenu u plastičnu A4 foliju, koja se također označava rednim brojem stranice.)
 
Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
            Davatelj koncesije će odabrati najpovoljnije ponuditelje sukladno sljedećim kriterijima (redoslijedom kako su navedeni, s tim da prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude ima dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta HZZO-a):
 
 1. Dosadašnji status ugovornog subjekta HZZO-a;

      b. Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na području za koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije
      c. Sjedište zdravstvene ustanove ili podružnice odnosno sjedište  privatne prakse bliže mjestu/lokaciji koja je predmet koncesije;
      d. Dužina radnog staža u djelatnosti za koju se podnosi  ponuda;
       e. Druga edukacija koja potvrđuje osposobljenost za kvalitetniji rad u djelatnosti za koju se podnosi ponuda
 I.  Poslijediplomski studij
II.  Tečajevi I kategorije
III. Ostali tečajevi u funkciji osnovne djelatnosti;
      g. Opremljenost dodatnom opremom iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
 
Uvjeti za dostavu i preuzimanje dokumentacije za nadmetanje:
            Dokumentacija za nadmetanje može se podignuti u Gradskom uredu za zdravstvo, na adresi, Zagreb, Draškovićeva 15, soba 79/IVkat,  svakog radnog dana od 9,00 – 15,00 sati.
            Dokumentacija za nadmetanje će se uručiti predstavniku zainteresiranog ponuditelja pod uvjetom predaje dokaza o uplati iznosa od 100,00 kn u svrhu nadoknade troškova za izradu dokumentacije i to uplaćenog na IBAN: HR3423600001813300007otvoren kod Zagrebačke banke d.o.o. Zagreb, s pozivom na broj 68 7706 – OIB (uplatitelja)-03, s naznakom „dokumentacija za nadmetanje – koncesija“.
            Ponudu može dati samo onaj ponuditelj koji je podmirio trošak izrade dokumentacije Gradu Zagrebu, u suprotnom ponuda se neće razmatrati.
 
Datum otpreme obavijesti:
      Ova obavijest o namjeri davanja koncesije otprema se na objavu dana  18.05.2017.
 
Pravna zaštita:
            Žalba protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja podnosi se, Državnoj komisiji za  kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u roku od 10 dana, računajući od dana primitka odluke, odnosno sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 
Žalba se predaje u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a istodobno jedan primjerak žalbe žalitelj dostavlja Gradu Zagrebu, Gradskom uredu za zdravstvo na isti način.
 
Vrsta postupka za dodjelu koncesija:
Vrsta postupka kojim se daje koncesija je javni natječaj.
 
 
     
                                                                                 
                                                                                              G R A D O N A Č E L N I K
 
                                                                                              Milan Bandić, dipl.politolog