clanak False

Zakup poslovnog prostora

18.01.2023.
Zakup poslovnog prostora regulira Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15, 112/18), koji uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika i kupoprodaju poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, županije, Grada Zagreba, grada ili općine sadašnjem zakupniku, odnosno sadašnjem korisniku.
  • Sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnog prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.
  • Sadašnjim korisnikom smatra se korisnik poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojeg se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje pet godina.
Poslovnim prostorom, u smislu citiranog Zakona, smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske, općina, gradova, županija i Grada Zagreba, te pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu daje se u zakup javnim natječajem.
  • Iznimno, ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se bez javnog natječaja kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Uvjeti i postupak natječaja određuju se u skladu s odlukom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, županijske skupštine, Gradske skupštine Grada Zagreba, odnosno općinskog ili gradskog vijeća.
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22), kojom su određeni uvjeti i postupak za davanje u zakup poslovnoga prostora u vlasništvu i na upravljanju Grada Zagreba te poslovnoga prostora pravnih osoba u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Grada Zagreba i pravnih osoba u njihovu vlasništvu ili pretežitom vlasništvu  kao i uvjeti i način kupoprodaje poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Zagreba.