landing

ZAGREB SMART CITY


U Odjelu za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City obavljaju se poslovi koji se odnose na koordinaciju, poticanje primjene pametnih rješenja i kreiranja inovacija definiranih planom razvoja pametnog grada - Okvirnom strategijom Pametnog Grada Zagreba - Zagreb Smart City, prikupljanje, analiza i diseminacija podataka o pametnim projektima u Gradu Zagrebu putem jedinstvene pristupne točke – Zagreb Smart City Hub, koordinacija aktivnosti vezanih za pilot projekte i pilot područja pametnog grada, promocija koncepta pametnog grada u gradskoj upravi, trgovačkim društvima i ustanovama, koordinacija, izrada i donošenje dokumenta o razvoju pametnog grada - plana razvoja pametnog grada, ažuriranje njegovog sadržaja, u skladu s potrebama društva i tehnološkim razvojem, praćenje provedbe plana razvoja pametnog grada osobito provedbe i uspješnosti prioritetnih mjera i aktivnosti korištenjem smart city indikatora, praćenje izrade i pružanje potpore u izradi strateških i razvojnih dokumenata, akcijskih planova i provedbenih akata na gradskoj i državnoj razini, suradnja sa središnjim tijelima državne uprave, akademskim sektorom, civilnim društvom i građanima vezano za teme razvoja pametnog grada, sudjelovanje u poslovima vezanim za pripremu i provedbu postupka javne nabave, za potrebe iz djelokruga Odjela, što je provodi nadležna služba za javnu nabavu, poslovi pružanja podataka, pripreme informacija i drugih stručnih podloga iz djelokruga Odjela te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.