clanak False

Ured gradonačelnika

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarne i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritetnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, suradnju s drugim gradovima i regijama, međunarodnu suradnju, razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, nadzor zakonitosti statuta vijeća nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. 

Protokol, odnosi s javnošću i informiranje


Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o Gradu Zagrebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14);
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15);
Zakon o medijima (Narodne novine 59/04, 84/11, 81/13);
Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07);
Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08,90/11, 133/12, 80/13, 71/14);
Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 153/09, 84/11, 94/13, 136/13);
Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine 76/07, 90/11);
Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11);
Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine 79/07, 86/12);
Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14);
Uredba Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije  L 187/1, od 26. lipnja 2014.);
Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, od 18. prosinca 2013.).

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16);
Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15- pročišćeni tekst);
Poslovnik gradonačelnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10);
Program državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2015. do 2020.  (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/15);
Program potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za razdoblje 2015. - 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/15).

Poslovni procesi i projekti

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 109/07, 136/12, 15/15);
Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15);
Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine 139/10, 19/14);
Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine 147/14);
Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (Narodne novine 133/13, 152/14, 22/16);
Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2014./2020. (Narodne novine 92/14);

Gradski propisi

Pravilnik o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/12);
Strategija upravljanja rizicima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/12);
Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10, 4/12).

Ostalo

Smjernice za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna(Ministarstvo financija, rujan 2009.);
Priručnik za financijsko upravljanje i kontrole (Ministarstvo financija, svibanj 2012.);
Smjernice za troškovno i upravljačko računovodstvo (Ministarstvo financija, ožujak 2012.);
Smjernice za upravljačku odgovornost (Ministarstvo financija, ožujak 2012.);
Uputa za izradu strateških planova 2017. - 2019. (Ministarstvo financija, srpanj 2016.);
Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine 70/15);
Nacionalni program reformi 2016.(Vlada Republike Hrvatske, travanj 2016.);

Tehnički poslovi

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14);
Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10);
Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13, 41/16);
Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16);
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine 125/08, 55/09, 119/09, 94/13);
Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 68/03, 31/10, 139/10);
Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13);
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15);
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15);
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine 112/14, 84/15);
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (Narodne novine 35/94, 110/05, 28/10);
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine 116/11);
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (Narodne novine 45/05, 21/07, 32/09, 68/09);
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (Narodne novine 198/03);
Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 151/08, 89/10, 104/10, 83/13, 52/15, 45/16);
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine 148/12, 36/10, 52/13, 111/14, 122/14);
 
Gradski propisi

Plan evakuacije i spašavanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09);
Pravilnik o zaštiti na radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/07,10/10);
Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13);
Zaključak o ovlaštenju za organiziranje i provedbu zaštite na radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13);
Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/16).

Promicanje ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, nacionalnih manjina, vjerskih zajednica i civilnog društva 

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14);
Zakon o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine 85/08, 112/12);
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (Narodne novine 92/14);
Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08, 125/11, 20/12 , 138/12);
Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15);
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14);
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10, 93/11);
Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine 83/02, 73/13);
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Narodne novine 24/06);
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15).

Gradski propisi

Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. za razdoblje 2013. – 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/13);
Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13);
Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16);
Odluka o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/06);
Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10, 4/11).

Ostalo

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016.;
Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine;
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. (Narodne novine 88/11);
Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Međugradska i međunarodna suradnja

Zakonski i podzakonski propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12);
Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (Narodne novine – Međunarodni ugovori, 14/97).

Gradski propisi

Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16);
Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba u razdoblju 2014. - 2017. (Službeni glasnik Grada Zagreba  22/13).