clanak False

Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom

10.11.2021.

Financijskom potporom za učenike i studente s invaliditetom utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.
Time je osigurana temeljna svrha Stipendije-izjednačavanje mogućnosti i uključivanje u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom.

Stipendija se dodjeljuje od školske/akademske godine 2007./2008. 

Uvjeti i postupak za dodjelu Stipendije utvrđeni su Odlukom o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/21)
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja kojeg raspisuje gradonačelnik Grada Zagreba svake godine najkasnije do kraja studenoga. Natječaj se objavljuje na web-stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).
Natječaj za dodjelu Stipendije provodi Povjerenstvo za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom, koje imenuje gradonačelnik Grada Zagreba iz redova znanstvenih, obrazovnih, stručnih i drugih javnih radnika, a pročelnik nadležnoga gradskog upravnog tijela član je Povjerenstva po položaju.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici i studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

     A. UČENICI 

 
-   da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole    
     Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije  
     objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi;      B. STUDENTI
 
-   da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili    
    redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih
    diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije  
    objave natječaja;
-   za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o
    diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih
    godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj godini ostvarili najmanje 30 ECTS
    bodova;
-   da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih
    obveza;
 
  
Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su:
-   invaliditet, težina oštećenja;
-   uspjeh u školovanju odnosno studiju;
-   socioekonomske prilike i
-   postignuti i priznati izvannastavni i izvanškolski rezultati i postignuća.

 
Sve dodatne informacije vezane uz Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom možete dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Zagreb, Trg S. Radića 1, soba 284, tel. 01/ 61 00 087.